Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης»: Ηχηρό όχι στην πρόσκληση για «επίσκεψη» στο αεροπλανοφόρο «USS George W. Bush»

«Ως απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή επι­στρέ­φουν την πρό­σκλη­ση της Περι­φέ­ρειας Κρή­της για “επί­σκε­ψη” στο αερο­πλα­νο­φό­ρο «USS George W. Bush», στη βάση της Σού­δας!», ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και οι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι Κρή­της της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Σε κοι­νή δήλω­ση κατα­δί­κης, ανα­φέ­ρουν τα εξής:

«Χωρίς ίχνος ντρο­πής η Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας Κρή­της και για λογα­ρια­σμό των φονιά­δων των λαών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, προ­σκα­λεί τοπι­κούς Βου­λευ­τές και Περι­φε­ρεια­κούς Συμ­βού­λους, σε επί­σκε­ψη στο αερο­πλα­νο­φό­ρο “USS George W. Bush”, που έχει κατα­πλεύ­σει στον κόλ­πο της Σού­δας στα Χανιά.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που επι­δει­κνύ­ουν την δου­λι­κό­τη­τά τους στα “ναυ­τά­κια τα ζου­μπουρ­λού­δι­κα”. Ας ψάξουν αλλού για “πρό­θυ­μους” θια­σώ­τες των γερα­κιών του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών.

Τόσο ο Βου­λευ­τής Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ όσο και οι τρεις Περι­φε­ρεια­κοί Σύμ­βου­λοι της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” Κρή­της δεν πρό­κει­ται να νομι­μο­ποι­ή­σουν τους φονιά­δες των λαών, κανέ­να φονι­κό τους όπλο και δεν να γίνουν πλυ­ντή­ριο των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών εγκλημάτων.

Επι­στρέ­φου­με την πρό­σκλη­ση ως απα­ρά­δε­κτη και προκλητική!

Εμείς, θέλου­με τη Σού­δα λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών.

Θέλου­με την Κρή­τη φάρο Ειρή­νης και φιλί­ας των λαών!

Η στά­ση της περι­φε­ρεια­κής αρχής δεν εκφρά­ζει τα αισθή­μα­τα της πλειο­ψη­φί­ας του κρη­τι­κού λαού. Παί­ζει με τη φωτιά, εφη­συ­χά­ζει και κοροϊ­δεύ­ει τον κρη­τι­κό λαό με το αφή­γη­μα περί προ­στα­σί­ας της χώρας και του λαού μας, ενώ απο­τε­λεί την κύρια πηγή ανασφάλειας.

Για άλλη μία φορά, Αμε­ρι­κα­νοί ναύ­τες δημιούρ­γη­σαν σοβα­ρά επει­σό­δια, χθες στα Χανιά, εισβάλ­λο­ντας μεθυ­σμέ­νοι στο Εθνι­κό Στά­διο Χανί­ων και προ­πη­λα­κί­ζο­ντας γυναί­κα που περί­με­νε το παι­δί της, από τις αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Μόνο οργή και αγα­νά­κτη­ση, προ­κα­λούν στον κρη­τι­κό λαό και τη νεολαία.

Οι ευθύ­νες βαραί­νουν εξο­λο­κλή­ρου την σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, δια­χρο­νι­κά όλες τις κυβερ­νή­σεις καθώς και τους τοπι­κούς εκπρο­σώ­πους τους, σε Δήμους και Περιφέρεια.

Υπη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης, εκθέ­τουν την Κρή­τη και όλη τη χώρα σε πολε­μι­κούς κιν­δύ­νους, αλλα­γή συνό­ρων, φτώ­χειας και προ­σφυ­γιά. Μετα­τρέ­πουν τη Σού­δα και ολό­κλη­ρη την Κρή­τη σε Νατοϊ­κό ορμη­τή­ριο και μαγνή­τη αντι­ποί­νων, ρίχνουν κι άλλο “λάδι στη φωτιά” του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, σε μια περί­ο­δο που κλι­μα­κώ­νε­ται, με ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο άλλους γενί­κευ­σής του.

Οι φονιά­δες των λαών είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη!

Τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού βρί­σκο­νται στην “αντί­πε­ρα όχθη”. Γι’ αυτό και η κατα­δί­κη της πολι­τι­κής ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ που μετέ­τρε­ψαν τη χώρα σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο είναι βασι­κό κρι­τή­ριο για να σημα­δέ­ψει ο λαός σωστά, ενι­σχύ­ο­ντας το ΚΚΕ στις ερχό­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση σε Δήμους και Περιφέρειες.

Η ψήφος στο ΚΚΕ σημαί­νει ΔΥΝΑΤΟΣ ΛΑΟΣ!

Για νέους, μαζι­κούς, δυνα­μι­κούς αγώ­νες ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή και στα κάθε είδους ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις από τη Σού­δα μέχρι την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, να μην υπάρ­χει κανέ­νας αξιω­μα­τι­κός και φαντά­ρος εκτός συνό­ρων, να απο­δε­σμευ­τεί η χώρα από άλλους ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες, με τον λαό στο τιμό­νι της εξου­σί­ας και αμοι­βαία επω­φε­λείς σχέ­σεις φιλί­ας και συνερ­γα­σί­ας με άλλους λαούς».

Οι υπο­γρά­φο­ντες

Συντυ­χά­κης Μανώ­λης – Βου­λευ­τής Ηρα­κλεί­ου του ΚΚΕ

Μαρι­νά­κης Αλέ­κος – Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Κρήτης

Μανου­σά­κης Νίκος — Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Κρήτης

Χου­στου­λά­κη Γενο­βέ­φα — Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Κρήτης

902.gr

Χανιά: Αμε­ρι­κα­νοί ναύ­τες προ­κά­λε­σαν επει­σό­δια — Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας της Επι­τρο­πής Ειρήνης

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο