Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Μεγάλη πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση στο «Παλαί ντε Σπορ» στις 28 Γενάρη

Πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, το Σάβ­βα­το 28 Γενά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 7 μ.μ. στο «Παλαί ντε Σπορ».

Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Από­στο­λο Καλ­δά­ρα, με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα, την Ασπα­σία Στρα­τη­γού και τον Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη.

Συντε­λε­στές θα είναι:

Μου­σι­κοί: Βαγ­γε­λά­κης Απο­στό­λης, πνευ­στά, Γρυ­σμπο­λά­κης Μάνος, ακορ­ντε­όν, Ζέρ­βας Χρή­στος, κιθά­ρα, Κορα­κά­κης Βασί­λης, μπου­ζού­κι, Μαντι­κός Ηλί­ας, κανο­νά­κι, Μαρι­νά­κης Γιώρ­γος, βιο­λί, Μάτσι­κας Γιώρ­γος, μπου­ζού­κι, Παπα­χρι­στού­δης Γιώρ­γος, πιά­νο, Πλα­για­νά­κος Γιάν­νης, κοντρα­μπά­σο, Σαμιώ­της Στρά­τος, κρου­στά, Χρι­στο­δου­λά­κης Δημή­τρης, ντραμς.

Ενορ­χή­στρω­ση — Επι­μέ­λεια προ­γράμ­μα­τος: Γιώρ­γος Νταλάρας.

Ενορ­χη­στρω­τι­κή επι­μέ­λεια: Γιώρ­γος Παπαχριστούδης.

Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια προ­βο­λών: Νίκος Σούλης.

Σχε­δια­σμός Ηχου, Ηχο­λη­ψία: Ζαχό­που­λος Αντώ­νης, stage, Κου­λού­ρης Βαγ­γέ­λης, FoH. Φωτι­σμοί: Μανια­τά­κος Γιάννης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο