ΚΚΕ: Μεγάλη πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση στο «Παλαί ντε Σπορ» στις 28 Γενάρη

Πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, το Σάβ­βα­το 28 Γενά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 7 μ.μ. στο «Παλαί ντε Σπορ». Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Από­στο­λο Καλ­δά­ρα, με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα, την Ασπα­σία Στρα­τη­γού και τον Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη. Συντε­λε­στές θα είναι: … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΚΕ: Μεγά­λη πολι­τι­κή-πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση στο «Παλαί ντε Σπορ» στις 28 Γενά­ρη.