Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την συντρόφισσα Βέρα Νικολαΐδου

Ανα­κοί­νω­ση για το θάνα­το της Βέρας Νικο­λαϊ­δου εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ.

Η ανα­κοί­νω­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τού­με την συντρό­φισ­σα Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου, η οποία υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για 18 χρό­νια και η οποία έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, μετά από σκλη­ρή και παλι­κα­ρί­σια μάχη.

Η συντρό­φισ­σα Βέρα γεν­νή­θη­κε το 1945 στην Κοκ­κι­νιά, κόρη εργα­τι­κής οικο­γέ­νειας, με προ­σφυ­γι­κή κατα­γω­γή από τον Πόντο. Μαθή­τρια του Γυμνα­σί­ου εντά­χθη­κε στη Νεο­λαία Λαμπρά­κη. Σπού­δα­σε στην Οικο­νο­μι­κή Σχο­λή της Βου­δα­πέ­στης, όπου διε­τέ­λε­σε γραμ­μα­τέ­ας των Ελλή­νων Φοι­τη­τών, ενώ για την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή της δρά­ση τής είχε αφαι­ρε­θεί το δια­βα­τή­ριό της από την πρε­σβεία. Ως φοι­τή­τρια δού­λε­ψε ακό­μα στο ελλη­νι­κό τμή­μα του ουγ­γρι­κού ραδιο­σταθ­μού, γνω­στού ‑ιδιαί­τε­ρα κατά την 7ετία της χού­ντας- ως “Ράδιο Βουδαπέστη”.

Η σ. Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου, στις 21 Απρί­λη 1968, στη δια­δή­λω­ση στην ελλη­νι­κή πρε­σβεία στη Βου­δα­πέ­στη, ενά­ντια στην 1η επέ­τειο της απρι­λια­νής χού­ντας, έλα­βε την από­φα­ση να οργα­νω­θεί στο ΚΚΕ, το οποίο το υπη­ρέ­τη­σε μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή, ανα­λαμ­βά­νο­ντας σε όλη αυτή την πορεία πολ­λές και υπεύ­θυ­νες κομ­μα­τι­κές δου­λειές, σε οργα­νω­τι­κές χρε­ώ­σεις, στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση, στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δου­λειά, στο γυναι­κείο κίνημα.

Με την κατάρ­ρευ­ση της δικτα­το­ρί­ας, το 1974, επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, εντάσ­σε­ται αμέ­σως στην Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Πει­ραιά και συμ­βάλ­λει απο­φα­σι­στι­κά στην προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης των Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ, δια­τε­λώ­ντας μέλος του Γρα­φεί­ου Πόλης της ΚΟΠ, γραμ­μα­τέ­ας της Αχτι­δι­κής Επι­τρο­πής του Κέντρου του Πει­ραιά, μέλος του Αχτι­δι­κού Γρα­φεί­ου της Κοκ­κι­νιάς. Υπήρ­ξε επί­σης μέλος της Επι­τρο­πής Γυναι­κών της ΚΕ και ιδρυ­τι­κό μέλος του Παμπει­ραϊ­κού Συλ­λό­γου Γυναικών.

Η σ. Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου έδω­σε τη μάχη για τη δια­τή­ρη­ση και την επι­κρά­τη­ση των επα­να­στα­τι­κών αρχών του ΚΚΕ το διά­στη­μα της δια­πά­λης με την οπορ­του­νι­στι­κή ομά­δα που επι­χει­ρού­σε τη μετάλ­λα­ξη και τη διά­λυ­σή του. Εκλέ­χτη­κε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος στο 13ο Συνέ­δριό του, το 1991, και επα­νε­κλε­γό­ταν σε αυτή έως και το 17ο Συνέ­δριο, το 2005.

Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής στις εκλο­γές του 2004, του 2007 και του 2009 και διε­τέ­λε­σε αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής. Υπήρ­ξε ακό­μα πολ­λές φορές υπο­ψή­φια του Κόμ­μα­τος για τη Βου­λή, την Ευρω­βου­λή και στους συν­δυα­σμούς του στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση στην Κοκκινιά.

Από το 1978 εκλε­γό­ταν στο Δήμο της Κοκ­κι­νιάς, δια­τε­λώ­ντας δήμαρ­χος για μια 4ετία και αντι­δή­μαρ­χος για άλλες τρεις. Επί­σης, ανέ­πτυ­ξε πρω­το­πό­ρα δρά­ση στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνη­μα για 20 χρό­νια μέσα από την ΕΕΔΥΕ, δια­τε­λώ­ντας αντι­πρό­ε­δρος και γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της.

Η συντρό­φισ­σα Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου υπη­ρέ­τη­σε με σεμνό­τη­τα, εργα­τι­κό­τη­τα, πίστη και αφο­σί­ω­ση τις αρχές και τα ιδα­νι­κά του Κόμ­μα­τος, τίμη­σε τον τίτλο του μέλους και του στε­λέ­χους του.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα πιο θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους της.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρα­σκευή 31 Ιού­λη και ώρα 4 μ.μ., από το Γ’ Νεκρο­τα­φείο, στη Νίκαια».

Πέθα­νε η Βέρα Νικολαΐδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο