Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Με όλες μας τις δυνάμεις, για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την Παγκό­σμια ημέ­ρα κατά των ναρ­κω­τι­κών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει:

«Το ΚΚΕ στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα αγω­νί­ζε­ται για μια κοι­νω­νία που ο άνθρω­πος θα είναι πρω­τα­γω­νι­στής της κοι­νω­νι­κής ζωής. Γι’ αυτό δεν μπο­ρεί να απο­δε­χτεί την τοξι­κο­μα­νία, την κουλ­τού­ρα που τη συνο­δεύ­ει και τα ναρ­κω­τι­κά ως τρό­πο ζωής. Αντι­πα­λεύ­ου­με τη νομι­μο­ποί­η­ση των ναρ­κω­τι­κών, τον αντιε­πι­στη­μο­νι­κό δια­χω­ρι­σμό τους σε “σκλη­ρά και μαλα­κά”, την κυρί­αρ­χη αστι­κή πολι­τι­κή της “μεί­ω­σης της βλά­βης” που συντη­ρεί και θεριεύ­ει το φαι­νό­με­νο της τοξικομανίας.

Στε­κό­μα­στε αλλη­λέγ­γυοι και με τους αγώ­νες μας στη­ρί­ζου­με κάθε άνθρω­πο που δίνει τη μάχη να απαλ­λα­γεί από τα ναρ­κω­τι­κά. Στη­ρί­ζου­με την οικο­γέ­νεια του, τους εργα­ζό­με­νους στην πρό­λη­ψη και τη θερα­πεία και τους καλού­με σε ένα κοι­νό μέτω­πο πάλης για μια αντι­ναρ­κω­τι­κή πολι­τι­κή, που θα έχει στο επί­κε­ντρο τον άνθρω­πο και τις ανά­γκες του, για μια κοι­νω­νία ελεύ­θε­ρη από ναρ­κω­τι­κά και όχι με ελεύ­θε­ρα τα ναρκωτικά.

Η ανερ­γία, η οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­στι­κή φτώ­χεια, οι ταξι­κοί φραγ­μοί στη μόρ­φω­ση, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι, η προ­σφυ­γιά, είναι κομ­μά­τια του παζλ που συν­θέ­τουν τους όρους της ζωής στον καπι­τα­λι­σμό. Τα ίδια κομ­μά­τια, συν­θέ­τουν και το παζλ της χρή­σης και της εξάρ­τη­σης. Η χρή­ση ουσιών καλύ­πτει την ανά­γκη για τάση φυγής από τη ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώ­νει ο άνθρω­πος, ο οποί­ος βλέ­πει τη ζωή και τα όνει­ρά του να συν­θλί­βο­νται κάτω από τις ίδιες τις αντι­θέ­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού συστήματος.

Η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού απέ­δει­ξε ότι η ανθρώ­πι­νη ζωή είναι κόστος και η Υγεία εμπό­ρευ­μα στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης που ζού­με. Στο βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, τα ναρ­κω­τι­κά σήμε­ρα είναι νόμι­μο εμπό­ρευ­μα, που η δια­κί­νη­ση και εμπο­ρία τους δεν επη­ρε­ά­στη­κε ούτε από το lockdown της παν­δη­μί­ας. Η καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία είναι αυτή που καθο­ρί­ζει πότε μια ναρ­κω­τι­κή ουσία θα είναι νόμι­μη και πότε παρά­νο­μη, πότε θα “βαφτί­ζε­ται” φάρ­μα­κο και πότε ναρ­κω­τι­κό. Η νομι­μο­ποί­η­ση ναρ­κω­τι­κών έχει ένα βασι­κό στό­χο, να νομι­μο­ποι­η­θούν στη συνεί­δη­ση, κυρί­ως της νέας γενιάς, ως τρό­πος ζωής, για να μην αμφι­σβη­τη­θεί το ίδιο το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα ως η βάση της τοξικομανίας.

Η στά­ση όλων των κυβερ­νή­σε­ων και των αστι­κών κομ­μά­των είναι άκρως υπο­κρι­τι­κή. Με τις θέσεις τους και με τους νόμους τους, έχουν συμ­βάλ­λει όλα αυτά τα χρό­νια ώστε να γιγα­ντω­θεί η τοξι­κο­μα­νία και να αθω­ω­θούν τα ναρ­κω­τι­κά στις νεα­νι­κές συνει­δή­σεις. Οι απο­τυ­χη­μέ­νες πολι­τι­κές τους, που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη συμ­φω­νία με τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ, απο­θε­ώ­νουν σήμε­ρα την πολι­τι­κή της “μεί­ω­σης της βλά­βης” και απο­δέ­χο­νται την τοξι­κο­μα­νία ως “φυσι­κό” φαι­νό­με­νο. Γι’ αυτό θέλουν να ιδρύ­σουν Χώρους Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης, δηλα­δή χώρους που θα επι­τρέ­πε­ται νόμι­μα η χρή­ση ναρ­κω­τι­κών με ιατρι­κή επί­βλε­ψη απλά για να μην είναι ορα­τοί οι χρή­στες. Δια­χει­ρί­ζο­νται το πρό­βλη­μα με προ­γράμ­μα­τα υπο­κα­τά­στα­των ηρω­ί­νης, υπο­βαθ­μί­ζουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την πρό­λη­ψη και τα “στε­γνά θερα­πευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα”. Για την αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τα της, η αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος της τοξι­κο­μα­νί­ας έχει ως βασι­κό πυρή­να την πολι­τι­κή “κόστος — όφε­λος” αδια­φο­ρώ­ντας για τη ζωή και τον κοι­νω­νι­κό θάνα­το χιλιά­δων νέων ανθρώπων.

Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί ενιαία στρα­τη­γι­κή πρό­λη­ψης, θερα­πεί­ας, κοι­νω­νι­κής επα­νέ­ντα­ξης και επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας, που θα έχει ως βάση τα αίτια του φαι­νο­μέ­νου και τον τρό­πο που αυτά επι­δρούν στην ψυχο­σύν­θε­ση του ατό­μου και τη σχέ­ση του με την κοινωνία.

Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί ενί­σχυ­ση των Κέντρων Πρό­λη­ψης και των “στε­γνών θερα­πευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των” με επαρ­κή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση και μόνι­μο προ­σω­πι­κό. Διεκ­δι­κεί “θερα­πεία υπο­κα­τά­στα­σης” υψη­λών επι­στη­μο­νι­κών προ­δια­γρα­φών για συγκε­κρι­μέ­νες πλη­θυ­σμια­κές ομά­δες εξαρ­τη­μέ­νων. Διεκ­δι­κεί να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα από το κρά­τος για να αυξη­θεί το κίνη­τρο για θερα­πεία και να απο­τρα­πεί η αύξη­ση των υπο­τρο­πών λόγω της πανδημίας.

Το ΚΚΕ πιστεύ­ει στην ουσια­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του κοι­νω­νι­κού προ­βλή­μα­τος των ναρ­κω­τι­κών. Αυτό μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί μόνο όσο η οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή πάλη θα αντι­πα­λεύ­ει τις αιτί­ες που γεν­νούν και ανα­πα­ρά­γουν το πρό­βλη­μα, δηλα­δή τον ίδιο τον καπιταλισμό».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο