Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Μόνο περισσότερη οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στις πυρόπληκτες περιοχές»

Σε σχό­λιο, για την επί­σκε­ψη και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Μόνο περισ­σό­τε­ρη οργή κι αγα­νά­κτη­ση ‑από αυτή που ήδη υπάρ­χει στους κατοί­κους και πλη­γέ­ντες της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής- μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει η επί­σκε­ψη του κ. Μητσο­τά­κη στην περιο­χή και κυρί­ως οι δηλώ­σεις του για τις περιο­ρι­σμέ­νες ζημιές.

Πραγ­μα­τι­κά είναι άξιο απο­ρί­ας που πήγε και τι επι­σκέ­φτη­κε ο κύριος Μητσο­τά­κης για να παρου­σιά­ζει αυτή τη μαγι­κή εικό­να. Πάντως, οι κάτοι­κοι της περιο­χής, που είδαν για μια ακό­μη αφο­ρά τις περιου­σί­ες τους να καί­γο­νται, που έψα­χναν πυρο­σβέ­στες και έπε­φταν πάνω σε περι­πο­λι­κά, που προ­σπα­θούν με τις δικές τους δυνά­μεις να καθα­ρί­σουν τα σπί­τια τους, έχουν τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή εικό­να για το τι συνέ­βη στην Ανα­το­λι­κή Αττική.

Από την οργή όλων αυτών δεν πρό­κει­ται να γλι­τώ­σει ούτε ο κύριος Μητσο­τά­κης και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, ούτε όσοι ακό­μη έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει αυτή την πολι­τι­κή της συμ­φο­ράς και της κατα­στρο­φής για το λαό».

Κ. Μητσοτάκης: Προκαλεί τους πυρόπληκτους με απαράδεκτες δηλώσεις

Στον «τόπο του εγκλή­μα­τος» εμφα­νί­στη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, προ­κα­λώ­ντας με όσα είπε τους πυρό­πλη­κτους κατοί­κους της Αν. Αττι­κής που είδαν τις περιου­σί­ες και το δάσος να γίνο­νται στά­χτη για πολ­λο­στή φορά εξαι­τί­ας της απου­σί­ας ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχεδίου.

Αφού έκα­νε «αυτο­ψία» στις εκτά­σεις που κάη­καν από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά της Πεντέ­λης, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης επι­στρά­τευ­σε τις συνη­θι­σμέ­νες δικαιο­λο­γί­ες όλων των έως τώρα κυβερ­νή­σε­ων, μιλώ­ντας για «πραγ­μα­τι­κά πρω­το­φα­νείς συν­θή­κες, διό­τι οι άνε­μοι ήταν όντως ακραί­οι». Φυσι­κά, αυτό δεν δίνει απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα για­τί η Αν. Αττι­κή, μια περιο­χή κοντά στο κέντρο της Αθή­νας καί­γε­ται ξανά και ξανά…

Το είπα και χθες το επα­να­λαμ­βά­νω και σήμε­ρα ότι «Αυτό το οποίο κρα­τώ ως μία θετι­κή εξέ­λι­ξη είναι το επί­πε­δο της οργά­νω­σης και του συντο­νι­σμού μετα­ξύ όλων των συναρ­μό­διων φορέ­ων», είπε, επι­μέ­νο­ντας να δημιουρ­γεί μια «μαγι­κή εικό­να» επι­τυ­χί­ας του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού. Την ίδια ώρα βέβαια, κάθε σχέ­διο αντι­με­τώ­πι­σης των πυρ­κα­γιών απο­δει­κνύ­ε­ται «σχέ­διο επί χάρ­του», αφού υπο­νο­μεύ­ε­ται από την απου­σία και των παρα­μι­κρών παρεμ­βά­σε­ων προ­στα­σί­ας των δασών, την διά­λυ­ση των δασι­κών  υπη­ρε­σιών, την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και την εγκα­τά­λει­ψη των πυρο­σβε­στι­κών υπη­ρε­σιών, για­τί κάθε φορά η οικο­νο­μία «αντέ­χει» μόνο για την ενί­σχυ­ση του κεφα­λαί­ου με ζεστό χρή­μα και όχι για την προ­στα­σία του λαού.

Κοροϊ­δεύ­ο­ντας σχε­δόν «κατά­μου­τρα» τους ανθρώ­πους που είδαν τους κόπους μιας ζωής να γίνο­νται στά­χτη, έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι ο αριθ­μός των σπι­τιών που έχουν υπο­στεί ζημιά «είναι πολύ περιο­ρι­σμέ­νος σε σχέ­ση με την έντα­ση του φαι­νο­μέ­νου», γεγο­νός που δεν προ­οιω­νί­ζει κάτι θετι­κό ως προς τις απο­ζη­μιώ­σεις για τις οποί­ες έδω­σε τις συνη­θι­σμέ­νες δια­βε­βαιώ­σεις ότι θα δοθούν «το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν», αν και η μέχρι τώρα εμπει­ρία δεί­χνει το αντίθετο.

Προϊ­δε­ά­ζο­ντας για τα χει­ρό­τε­ρα, δήλω­σε ότι «είμα­στε ακό­μα στα τέλη Ιου­λί­ου, ο Αύγου­στος είναι μπρο­στά μας και θα πρέ­πει να είμα­στε έτοι­μοι να αντι­με­τω­πί­σου­με κάθε ενδε­χό­με­νο», αν και η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται έστω και τώρα να πάρει κάποια στοι­χειώ­δη μέτρα προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής.

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου για τον αν υπάρ­χουν υπό­νοιες για εμπρη­σμό, ο πρω­θυ­πουρ­γός απά­ντη­σε: «Θα τα δού­με αυτά. Επα­να­λαμ­βά­νω αυτό το οποίο είπα χθες. Δεν μπο­ρού­με να απο­κλεί­σου­με κανέ­να ενδε­χό­με­νο. Το σημείο που ξεκί­νη­σε η φωτιά, η ώρα που ξεκί­νη­σε η φωτιά γεν­νά εύλο­γα ερωτήματα».

Όμως, αυτός που το «τερ­μά­τι­σε» ήταν ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, ο οποί­ος εκτί­μη­σε αυτά­ρε­σκα για την κυβέρ­νη­ση πως «μέσα από επώ­δυ­νες και επα­χθείς εμπει­ρί­ες, μαθαί­νου­με γρή­γο­ρα, προ­σαρ­μο­ζό­μα­στε, εξε­λισ­σό­μα­στε και γινό­μα­στε απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ροι στην πρό­λη­ψη και την αντι­με­τώ­πι­ση», την ώρα που η πρό­λη­ψη είναι ανύ­παρ­κτη και υπο­νο­μεύ­ει κάθε προ­σπά­θεια πυρό­σβε­σης. Για να κρύ­ψει αυτήν ακρι­βώς την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που συνι­στά ένα δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα, εστί­α­σε στην «γρή­γο­ρη αντι­με­τώ­πι­ση» της πυρ­κα­γιάς και στις μαζι­κές εκκε­νώ­σεις που φαί­νε­ται να είναι και το μονα­δι­κό σχέδιο…

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος επι­κα­λέ­στη­κε ως βολι­κό άλλο­θι τις πυρ­κα­γιές σε άλλα ευρω­παϊ­κά κρά­τη, λέγο­ντας πως «η κλι­μα­τι­κή κρί­ση είναι εμφα­νέ­στα­τη σε όλη πια την Ευρώ­πη», όμως, και εκεί αυτό που βαραί­νει είναι οι ελλεί­ψεις στην αντι­πυ­ρι­κή προστασία.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης πως το από­γευ­μα θα γίνουν ανα­κοι­νώ­σεις για την παρο­χή κρα­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης στους πληγέντες.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο