Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ ‑Νίκος Παπαναστάσης: Oι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις είναι αναγκαίο να ερευνηθούν σε βάθος

«Οι παραι­τή­σεις δεν αναι­ρούν την ανα­γκαιό­τη­τα να ερευ­νη­θούν σε βάθος οι υπάρ­χου­σες καταγ­γε­λί­ες για αυτές τις παρα­κο­λου­θή­σεις», τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης.

Ο βου­λευ­τής, σε τοπο­θέ­τη­σή του σήμε­ρα στην ΕΡΤ, πρό­σθε­σε ότι «οι παραι­τή­σεις αυτές γεν­νούν νέα μεγά­λα ερω­τή­μα­τα», ενώ κατέ­στη­σε σαφές ότι το ΚΚΕ «δεν στέ­κε­ται μόνο στην προ­σω­πο­ποί­η­ση των ευθυ­νών, αλλά επι­πλέ­ον στη­λι­τεύ­ει το υπάρ­χον θεσμι­κό πλαί­σιο, που διευ­κο­λύ­νει τέτοιου είδους πρα­κτι­κές, και ανα­δει­κνύ­ει το γεγο­νός ότι πρό­κει­ται για καθα­ρά πολι­τι­κό ζήτημα».

Όπως σημεί­ω­σε, «αυτό το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, στο οποίο γίνο­νται οι «νόμι­μες» παρα­κο­λου­θή­σεις, το στή­ρι­ξαν και το εμπλού­τι­σαν τόσο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ερώ­τη­ση σχε­τι­κά με τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για το θέμα, ο κ. Παπα­να­στά­σης υπο­γράμ­μι­σε πως το ΚΚΕ «δεν ενα­ντιώ­νε­ται στη σύστα­ση τέτοιων επι­τρο­πών και το ίδιο θα κάνου­με και στην τωρι­νή περί­πτω­ση», αλλά επε­σή­μα­νε ότι το ΚΚΕ «δεν συσκο­τί­ζει το γεγο­νός πως αυτές οι επι­τρο­πές ουδέ­πο­τε έφτα­σαν στο “μεδού­λι” της υπόθεσης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο