Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: ΝΑΤΟική άσκηση ‘’Defender Εurope 2021’’ σε αφορά! — δημιουργεί κινδύνους ενημερώσου — δράσε!

Η Επι­τρο­πή Περιο­χής Αν. Μακε­δο­νί­ας – Θρά­κης του ΚΚΕ εξέ­δω­σε μια πολυ­σέ­λι­δη ανα­κοί­νω­ση, καθώς σε λίγες μέρες και για ένα ολό­κλη­ρο εξά­μη­νο η περιο­χή θα μετα­τρα­πεί σε ορμη­τή­ριο μιας δολο­φο­νι­κής μηχα­νής, στο πλαί­σιο αυτής της γιγα­ντιαί­ας άσκησης

Πως εμπλέκεται η περιοχή μας στην άσκηση;

Σε λίγες μέρες, και για ένα ολό­κλη­ρο εξά­μη­νο, π περιο­χή μας θα μετα­τρα­πεί σε ορμη­τή­ριο μιας δολο­φο­νι­κής μηχα­νής. Το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, το αερο­δρό­μιο, οι οδι­κοί άξο­νες πιθα­νόν και η σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή (αν επι­σκευα­στούν τα τμή­μα­τά της που κατα­στράφηκαν από τις πλημ­μύ­ρες), τα στρα­τό­πε­δα της περιο­χής και άλλες εγκα­τα­στά­σεις, θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την από­βα­ση και προ­ώ­θη­ση πρω­τό­γνω­ρου αριθ­μού στρα­τιω­τών στα σύνο­ρα με τη Ρωσία.
Στο πλαί­σιο της άσκη­σης ‘’Defender Εurope 2021’’ πολ­λές χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κοί στρα­τιώ­τες, ελι­κό­πτε­ρα, άρμα­τα μάχης και άλλο στρα­τιω­τι­κό υλι­κό θα περά­σουν δίπλα από τα σπί­τια μας. Παράλ­λη­λα, θα διε­ξα­χθούν και άλλες ασκή­σεις με συμ­με­το­χή και ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνάμ­εων σε όλη την περιο­χή μας.ΚΚΕ ΝΑΤΟ Defender Εurope 2021

Η εξέ­λι­ξη αυτή είναι απο­τέ­λε­σμα και της νέας Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις. Τη Συμ­φω­νία αυτή προ­ε­τοί­μα­σε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του λεγά­με­νου «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» με τις ΗΠΑ και την κυβέρ­νη­ση Τραμπ, και ολο­κλή­ρω­σε η ΝΔ.
Ενώ τώρα, με την κυβέρνη­ση Μπάι­ντεν, τη διευ­ρύ­νουν, την κάνουν ακό­μα πιο επικίνδυνη.

Γιατί αφορά τους εργαζόμενους, τη νεολαί­α, το λαό της περιοχής;

Η άσκη­ση αυτή και η γενι­κό­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας συνο­λι­κά σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς, δημιουρ­γεί νέους μεγα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους για το λαό της περιο­χής αφού τον μετα­τρέ­πει σε στό­χο αντι­ποί­νων. Έχουν πλη­θύ­νει άλλω­στε και είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές οι δηλώ­σεις μιας σει­ράς αξιω­μα­τού­χων της Ρωσί­ας και του Ιράν που ανοι­χτά εδώ και και­ρό κάνουν λόγο για αντα­πά­ντη­ση (σε χώρες που φιλο­ξε­νούν Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις όπως και η χώρα μας), όταν εκτι­μή­σουν ότι είναι σε κίν­δυ­νο, η ασφά­λεια των κρα­τών τους.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΟΧΙ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

ΚΚΕ ΝΑΤΟ ΟΤΑΝ Defender Εurope 2021

Οι χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κοί στρα­τιώ­τες που θα περά­σουν από την περιο­χή μας καθώς και ο εξο­πλι­σμός τους σε στρα­τιω­τι­κό υλι­κό δεν είναι δύνα­μη ειρή­νης, δεν εγγυώ­νται την ασφά­λεια των λαών.
Οι λαοί της Γιου­γκα­σλα­βί­ας, του Ιράκ, του Αφγα­νι­στάν, της Λιβύ­ης, της Ουκρα­νί­ας, της Συρί­ας (για να ανα­φερ­θού­με μόνο στα πρό­σφα­τα παρα­δείγ­μα­τα) ζουν με τρα­γι­κό τρό­πο τα αποτε­λέσματα της ΝΑΤΟϊ­κής «ειρή­νης».
Αντί­θε­τα, εξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας μερί­δας των πλου­σί­ων της Γης ενά­ντια σε αντα­γω­νι­στές τους. Στέλ­νο­νται σε μια άσκη­ση — πρό­βα πολέ­μου — με σκο­πό να υπε­ρα­σπι­στούν τα κέρ­δη των λίγων που είναι βου­τηγ­μέ­να στο αίμα των λαών.

Ο οξυ­μέ­νος οικο­νο­μι­κός πόλε­μος μετα­ξύ ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών για τον έλεγ­χο των πηγών ενέρ­γειας, των δρό­μων μετα­φο­ράς ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των, των οικο­νο­μι­κών σφαι­ρών επιρ­ρο­ής με στό­χο τη μεγα­λύ­τε­ρη κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που εκπρο­σω­πεί κάθε χώρα σπά­νια ‑όπως έχει αποδ­ειχτεί, παρα­μέ­νει μόνο οικο­νο­μι­κός.
Το ΝΑΤΟ, όπως επι­βε­βαιώ­νει και η πρό­σφα­τη σύνο­δος των υπουρ­γών Άμυ­νας των χωρών — μελών του, έχει ήδη «οπλί­σει» ενά­ντια σε Ρωσία — Κίνα.
Η καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση την οποία επι­τά­χυ­νε, βάθυ­νε και συγ­χρό­νι­σε η παν­δημία του κορο­νοϊ­ού, οι ανα­κα­τα­τά­ξεις που προ­βλέ­πο­νται στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή πυρα­μί­δα ωθούν τους καπι­τα­λι­στές να γίνο­νται ακό­μα πιο επι­θε­τι­κοί απέ­να­ντι στους λαούς, αλλά και αναμε­ταξύ τους.

Επο­μέ­νως, μας αφο­ρά να αντι­δρά­σου­με για­τί δε θέλου­με η χώρα μας και η περιο­χή μας να γίνει ξέφρα­γο αμπέ­λι των φονιά­δων, για­τί δε θέλου­με να γίνου­με στό­χος των αντι­πά­λων τους, για­τί δε θέλου­με η χώρα μας να γίνει πυρι­τι­δα­πο­θή­κη στο όνο­μα της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης, για λογα­ρια­σμό των επιχει­ρηματικών ομί­λων, για­τί δεν έχου­με κανέ­να όφε­λος από τους αντα­γω­νι­σμούς τους, αντι­θέ­τως θέλου­με οι λαοί να ζού­με ειρηνικά.ΝΑΤΟ ΟΤΑΝ Defender Εurope 2021

Για­τί να εμπι­στευ­τώ το ΚΚΕ σε όσα λέει και όχι την κυβέρ­νη­ση, τον Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη, τον Περι­φε­ρειάρ­χη, τον Δήμαρ­χο, τη διοί­κη­ση του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Αλεξ|πολης και όλους όσοι λένε ότι η άσκη­ση είναι σημα­ντι­κή, εμπε­δώ­νει την ασφά­λεια της χώρας μας ένα­ντι της Τουρ­κί­ας και απο­φέ­ρει οικο­νο­μι­κά οφέ­λη στην περιο­χή και τους κατοί­κους της;

Αρχι­κά να σκε­φτεί ο λαός της περιο­χής: Είναι ή δεν είναι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ που κάνουν πλά­τες στην προ­κλη­τι­κό­τη­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στο Αιγαίο και στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο για να μπο­ρέ­σουν να την κρατή­σουν στη «συμ­μα­χία»;
Αυτή είναι η βασι­κή επι­δί­ω­ξή τους που δεν αλλά­ζει, όπως φαί­νε­ται στην πρά­ξη, από την οποιαδή­ποτε αλλα­γή στην ηγε­σία των ΗΠΑ.ΚΚΕ ΝΑΤΟ ΟΤΑΝ Defender Εurope 2021Είναι πρό­σφα­τη η δήλω­ση του γγ του ΝΑΤΟ Στόλ­τεν­μπεργκ:
«η Τουρ­κία είναι σημα­ντι­κός σύμμα­χος. Απλά δεί­τε το χάρ­τη, δεί­τε πώς γειτ­νιά­ζει με Συρία και Ιράκ. Τα λιμά­νια και τα αερο­δρό­μιά την είναι σημα­ντι­κά για τις επι­χει­ρή­σεις μας να στα­θε­ρο­ποι­ή­σου­με την περιο­χή».

Έχει καταρ­ρεύ­σει ο καλλιερ­γούμενος εφη­συ­χα­σμός ότι η ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή στους σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ θα ανα­κό­ψει την τουρ­κι­κή επιθετικότητα.
Η έναρ­ξη των διε­ρευ­νη­τι­κών συνο­μι­λιών ανά­με­σα στην Ελλά­δα και στην Τουρ­κία σημα­δεύ­ε­ται από αμφι­σβή­τη­ση κυριαρ­χι­κών δικαιω­μάτων, εφ όλης της ύλης διεκ­δι­κή­σεις που θέτει η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη, ενώ όλα τα παζά­ρια που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη γίνο­νται με τις πλά­τες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.
Φανε­ρώ­νουν τους σχε­δια­σμούς για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του φυσι­κού πλού­του στο Αιγαίο και επην Αν. Μεσό­γειο, υπό ευρω­α­τλα­ντι­κή επο­πτεία, προς όφε­λος των οικο­νο­μι­κών ομί­λων, δημιουρ­γώ­ντας πεδίο οξύ­τε­ρων ανταγω­νισμών στο μέλλον.

Επί­σης, πρέ­πει να απα­ντη­θεί μαζι­κά από τον λαό της περιο­χής και η ύπου­λη προ­πα­γάν­δα ότι η άσκη­ση αυτή θα «φέρει χρή­μα» στη περιο­χή.

🆘  Τα βου­τηγ­μέ­να στο αίμα των λαών δολά­ριά τους δεν θα σώσουν τους εργα­ζό­με­νους της περιο­χής από την ανερ­γία και τα τσα­κι­σμέ­να δικαιώ­μα­τα, το χτύ­πη­μα των δικαιω­μά­των τους που συνεχίζε­ται και με τη 10ωρη δου­λειά που θέλουν να επιβάλουν.
Δε θα σώσουν τους βιο­πα­λαι­στές αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης και της υπαί­θρου από το λου­κέ­το λόγω της πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης που τους αφή­νει στο έλε­ος των συνε­πειών της παν­δη­μί­ας, της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, του εμπάρ­γκο, των χαμη­λών τιμών στα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και το αυξη­μέ­νο κόστος παραγωγής.
Μπο­ρεί ο ΟΛΑ να χαί­ρε­ται για τα κέρ­δη που θα απο­κο­μί­σει, αλλά αυτά δεν αντι­στοι­χούν στη βελ­τί­ω­ση της θέσης των εργα­τών στο λιμά­νι, στη στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώματα.
Απε­να­ντί­ας η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των λιμα­νιών Αλεξ|πολης και Καβά­λας θα εντεί­νει την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων όπως δεί­χνει και η εμπει­ρία από το λιμά­νι του Πειραιά.

🆘  Τέλος, οι πόλε­μοι που διε­ξά­γουν, μακε­λεύ­ουν λαούς, δημιουρ­γούν την προ­σφυ­γιά, τη μετανά­στευση, την κατα­λή­στευ­ση των λαών.
Ενι­σχύ­ουν την πίε­ση και στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα του λαού της περιο­χής με την όξυν­ση του προ­σφυ­γι­κού — μετα­να­στευ­τι­κού και με τη δια­χεί­ρι­σή του σύμ­φω­να με τη συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας που προ­βλέ­πει τον εγκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στη χώρα μας.

Σωστά όλα αυτά, αλλά εγώ τι μπορώ να κάνω;

Είναι πολύ σημα­ντι­κό να εκφρα­στεί η αντί­θε­ση του λαού, της νεο­λαί­ας, των στρα­τευ­μέ­νων νιά­των της πατρί­δας μας, σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς, στη συμ­με­το­χή της χώρας μας, στη διευ­κό­λυν­σή τους. Καλού­με όλους τους φορείς, τα σωμα­τεία της περιο­χής να πάρουν θέση, να τοπο­θε­τη­θούν, να κινη­το­ποι­η­θούν, να εκφρά­σουν με κάθε τρό­πο την αντί­θε­σή τους.ΚΚΕ ΝΑΤΟ ΟΤΑΝ Defender Εurope 2021

🔻  Καλούμε κάθε άνθρωπο που προβληματίζεται να συναντηθούμε στις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα για να εκφραστεί όσο πιο μαζικά γίνεται η εναντίωσή μας στη μετατροπή της περιοχής μας σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο και για το λόγο αυτό σε στόχο των αντιτιθέμενων συμφερόντων.

Υπάρ­χει διέ­ξο­δος και βρί­σκε­ται στην οργανω­μένη πάλη του λαού μας και των λαών της περιο­χής ενά­ντια στο σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά τους αντα­γω­νι­σμούς, τις κρί­σεις, τη φτώ­χεια, τουε πολέ­μους, την προ­σφυ­γιά. Έξω από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του, να σχε­διά­ζει το μέλ­λον και τη ζωή του με κρι­τή­ριο τις πραγ­μα­τι­κές του ανά­γκες και όχι με άξο­να τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου. Σε αυτό το έδα­φος οι λαοί θα κατα­φέ­ρου­με να ζήσου­με ειρη­νι­κά, οικο­δο­μώ­ντας αμοι­βαία επω­φε­λείς σχέ­σεις μετα­ξύ μας.

Δυναμώνουμε την πάλη μας απαιτώντας:

  • Καμιά διευ­κό­λυν­ση στους φονιά­δες των λαών. Να μην ιδιω­τι­κο­ποι­η­θούν και να μην μετα­τρα­πούν τα λιμά­νια της περιο­χής μας σε πολε­μι­κά ορμη­τή­ρια των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ. Να κλεί­σουν όλες οι βάσεις.
  • Την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τα σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιο­χή και την απο­χώ­ρη­ση από όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό. Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
  • Την ακύ­ρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις.
  • Τη μη αλλα­γή των συνό­ρων.
  • Την ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας για το Προ­σφυ­γι­κό, τον απε­γκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων και τη μετά­βα­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους. Κανέ­να στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων και μετα­να­στών ούτε στην Ορε­στιά­δα, ούτε που­θε­νά στην Ελλάδα.

PDF LogoΝΑΤΟική άσκηση ‘’Defender Εurope 2021’’

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο