Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να απαγορευτεί η διανομή με μηχανάκι σε συνθήκες καύσωνα

Να απα­γο­ρευ­θεί τώρα η δια­νο­μή με μηχα­νά­κι σε συν­θή­κες ακραί­ων και­ρι­κών συν­θη­κών και να γίνουν οι αρμό­διοι έλεγ­χοι για την τήρη­ση των μέτρων, τις μέρες του καύ­σω­να τονί­ζει η ΤΟ Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ. Απαι­τεί από την κυβέρ­νη­ση να ικα­νο­ποι­ή­σει συνο­λι­κά τα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας με ευθύ­νη των επι­χει­ρή­σε­ων, για έντα­ξη των δια­νο­μέ­ων στα ΒΑΕ, για ΣΣΕ με 5ημε­ρο- 7ωρο- 35ωρο και αυξή­σεις στους μισθούς.

«Για τους δια­νο­μείς, δεν υπάρ­χει άλλος δρό­μος πέρα από την οργά­νω­ση τους στα Συν­δι­κά­τα, την πάλη μέσα από το οργα­νω­μέ­νο ταξι­κό κίνη­μα για τα δικαιώ­μα­τα τους. Τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ για την διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, των δικαιω­μά­των μας. Κόντρα στην πολι­τι­κή των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των τους, που στο βωμό των κερ­δών τους δεν να λογα­ριά­ζουν ακό­μη και την υγεία και τη ζωή των εργα­τών» τονίζει.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

«Σε περί­ο­δο καύ­σω­να, οι εται­ρεί­ες εστί­α­σης και δια­νο­μής φαγη­τού, αντί να δια­κό­ψουν την δια­νο­μή, με πλή­ρη μισθο­λο­γι­κή και ασφα­λι­στι­κή κάλυ­ψη των εργα­ζο­μέ­νων, επι­στρα­τεύ­ουν ακό­μη και τις γνω­στές μαρ­κε­τί­στι­κες «αμε­ρι­κα­νιές» τύπου «κομά­ντο», «ομα­δά­ρα» κλπ προ­κει­μέ­νου να ανα­πτε­ρώ­σουν το ηθι­κό των δια­νο­μέ­ων, που λιώ­νουν κυριο­λε­κτι­κά στο δρό­μο, ρισκά­ρο­ντας ακό­μη μια φορά την υγεία και τη ζωή τους!

Αυτοί που δεν παρέ­χουν κανέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας, καμία υπο­δο­μή για την προ­φύ­λα­ξη των δια­νο­μέ­ων από τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να (καύ­σω­νας, βρο­χή, χιό­νι κλπ), που προ­σπα­θούν να βγά­λουν από τη μύγα ξύγκι από την δου­λειά τους, επι­δί­δο­νται σε συμ­βου­λές για «προ­σο­χή και πολ­λά υγρά». Στην ακό­μη χυδαιό­τε­ρη εκδο­χή τους, ορι­σμέ­νες εται­ρεί­ες φτά­νουν να κου­νούν το τυρά­κι της πρό­σθε­της αμοι­βής του 1 ευρώ ώστε να πάει για δου­λειά ο δια­νο­μέ­ας τις μεση­με­ρια­νές ώρες, τις μέρες του μεγά­λου καύσωνα!!!!

Οι νέες εργα­σια­κές σχέ­σεις, ιδιαί­τε­ρα δε οι λεγό­με­νες μη εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σί­ας (συνέ­ται­ροι!!!!) που δια­φη­μί­ζουν η κυβέρ­νη­ση (αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο), τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι μεγά­λες εται­ρεί­ες δια­νο­μής, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι όχι μόνο δεν εξα­σφα­λί­ζουν ελευ­θε­ρία επι­λο­γής και αυξη­μέ­νες απο­δο­χές στους εργα­ζό­με­νους, αλλά απο­τε­λούν θηλιά στο λαι­μό. Ο δια­νο­μέ­ας που θα επι­λέ­ξει να μην πάει σε συν­θή­κες καύ­σω­να για δου­λειά, θα χάσει μερο­κά­μα­το, ένση­μο, θα μπει στη «μαύ­ρη λίστα». Η εται­ρεία αφή­νει «στην δική σου επι­λο­γή» το αν θα ρισκά­ρεις τη ζωή σου για να βγά­λεις μερο­κά­μα­το ή αν θα το στερηθείς.

Η Κυβέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας έχουν την βασι­κή ευθύ­νη γι’ αυτή την αθλιό­τη­τα, όπως και οι προ­κά­το­χοί τους ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ. Για­τί με τους νόμους τους απε­λευ­θέ­ρω­σαν πλή­ρως την εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία. Για­τί επί χρό­νια αρνού­νται την έντα­ξη των δια­νο­μέ­ων στα ΒΑΕ. Για­τί απαλ­λάσ­σουν τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις από την υπο­χρέ­ω­ση για παρο­χή όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας και ασφάλειας.

Για­τί ακό­μη και τώρα δεν παίρ­νουν μέτρα για την απα­γό­ρευ­ση της εργα­σί­ας των δια­νο­μέ­ων σε ακραί­ες και­ρι­κές συν­θή­κες όπως αυτές του καύ­σω­να. Έχουν από κοι­νού την ευθύ­νη με τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις για τα εκα­το­ντά­δες εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα και τις εργα­τι­κές ασθέ­νειες. Έχουν την ευθύ­νη για τις ζωές των δια­νο­μέ­ων που χάνονται!

Για τα αιτή­μα­τα των δια­νο­μέ­ων, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ κατέ­θε­σαν άμε­σα ανα­φο­ρά στη Βου­λή απαι­τώ­ντας από το Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας να απα­γο­ρεύ­σει ΤΩΡΑ την δια­νο­μή σε συν­θή­κες ακραί­ων και­ρι­κών συν­θη­κών και να προ­βεί στους αρμό­διους ελέγ­χους για την τήρη­ση των μέτρων, τις μέρες του καύ­σω­να. Να ικα­νο­ποι­ή­σει συνο­λι­κά τα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας με ευθύ­νη των επι­χει­ρή­σε­ων, για έντα­ξη των δια­νο­μέ­ων στα ΒΑΕ, για ΣΣΕ με 5ημε­ρο- 7ωρο- 35ωρο και αυξή­σεις στους μισθούς.

Για τους δια­νο­μείς, δεν υπάρ­χει άλλος δρό­μος πέρα από την οργά­νω­ση τους στα Συν­δι­κά­τα, την πάλη μέσα από το οργα­νω­μέ­νο ταξι­κό κίνη­μα για τα δικαιώ­μα­τα τους. Τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ για την διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, των δικαιω­μά­των μας. Κόντρα στην πολι­τι­κή των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των τους, που στο βωμό των κερ­δών τους δεν να λογα­ριά­ζουν ακό­μη και την υγεία και τη ζωή των εργατών».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο