Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να αποσυρθεί άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα που υποβαθμίζει τις Καλλιτεχνικές Σχολές

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα που εξι­σώ­νει τα πτυ­χία των Απο­φοί­των Kαλ­λι­τε­χνι­κών Σχο­λών με απο­λυ­τή­ρια Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με αιφ­νι­δια­στι­κό Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα που αφο­ρά το προ­σο­ντο­λό­γιο για τον δημό­σιο τομέα, εξι­σώ­νει τα ‑ανα­γνω­ρι­σμέ­να από το ΥΠΠΟΑ- πτυ­χία των απο­φοί­των των δρα­μα­τι­κών σχο­λών, ωδεί­ων, σχο­λών χορού και κινη­μα­το­γρά­φου με το απο­λυ­τή­ριο της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Με βάση αυτό το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα οι από­φοι­τοι των σχο­λών αυτών, παρό­τι έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει 3–4 χρό­νια κοπια­στι­κές σπου­δές μετά το Λύκειο, απο­κλεί­ο­νται από τον διο­ρι­σμό τους στο δημό­σιο. Για να προ­σλη­φθούν απαι­τεί­ται επι­πλέ­ον πτυ­χίο ΑΕΙ οποιασ­δή­πο­τε μάλι­στα ειδι­κό­τη­τας. Παράλ­λη­λα, υπο­βαθ­μί­ζο­νται τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα ακό­μη και σε όσους ήδη εργά­ζο­νται σε ΟΤΑ, ωδεία και άλλους τομείς.

Το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα δεν απο­τε­λεί κεραυ­νό εν αιθρία. Είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που ακο­λου­θούν δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις, ειδι­κά των τελευ­ταί­ων χρό­νων, απορ­ρί­πτο­ντας το αίτη­μα καλ­λι­τε­χνι­κών σωμα­τεί­ων για τη συγκρό­τη­ση ενός δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος καλ­λι­τε­χνι­κής εκπαί­δευ­σης από τα πρώ­τα σχο­λι­κά χρό­νια ως το Πανε­πι­στή­μιο. Στο έδα­φος του πολι­τι­σμού-εμπό­ρευ­μα επι­διώ­κουν να συντη­ρούν και να διευ­ρύ­νουν την παν­σπερ­μία και την ανο­μοιο­μορ­φία των καλ­λι­τε­χνι­κών σχο­λών, που στην πλειο­νό­τη­τά τους είναι ιδιωτικές.

Γι’ αυτό τα τελευ­ταία χρό­νια, με βάση και τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, αντί για την έντα­ξη της αδια­βάθ­μι­της μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μιας καλ­λι­τε­χνι­κής εκπαί­δευ­σης στην Ανώ­τα­τη, Πανε­πι­στη­μια­κή βαθ­μί­δα, ενι­σχύ­ε­ται η συζή­τη­ση για δια­βάθ­μι­σή της με την κατά­τα­ξή της στην “κατη­γο­ρία 5”, δηλα­δή την εξί­σω­σή της με τα δίχρο­να ΙΕΚ.

Αυτό άλλω­στε επι­χει­ρή­θη­κε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κάτω από την πίε­ση του κινή­μα­τος ανα­γκά­στη­κε να απο­σύ­ρει το 2019 το σχε­τι­κό άρθρο του “ν. Γαβρό­γλου”, που αφο­ρού­σε τους μουσικούς.

Δεν υπάρ­χει καμία αμφι­βο­λία πως μια τέτοιου είδους δια­βάθ­μι­ση όχι μόνο θα οδη­γή­σει σε υπο­βάθ­μι­ση τις καλ­λι­τε­χνι­κές σπου­δές, αλλά και θα παρα­πέμ­ψει στις καλέν­δες το υπε­ρώ­ρι­μο αίτη­μα για τη δημιουρ­γία Ανώ­τα­των Καλ­λι­τε­χνι­κών Σχο­λών, πανε­πι­στη­μια­κού επιπέδου.

Με αφορ­μή αυτή την εξέ­λι­ξη και τις μαζι­κές αντι­δρά­σεις σπου­δα­στών και καλ­λι­τε­χνι­κών σωμα­τεί­ων, είναι ανά­γκη να πυκνώ­σουν οι αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες σε όλους τους χώρους πολι­τι­σμού και εκπαί­δευ­σης για να διεκδικηθούν:

1) Η άμε­ση από­συρ­ση του απα­ρά­δε­κτου ΠΔ 85/22.

2) Ουσια­στι­κά μέτρα για την ανα­βάθ­μι­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών σπου­δών και των καλ­λι­τε­χνι­κών μαθη­μά­των στο σχολείο.

3) Συγκρό­τη­ση συστή­μα­τος δημό­σιας και δωρε­άν καλ­λι­τε­χνι­κής εκπαί­δευ­σης από τα σχο­λι­κά χρό­νια ως και το Πανεπιστήμιο.

4) Μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μια καλ­λι­τε­χνι­κή εκπαί­δευ­ση απο­κλει­στι­κά ανώ­τα­του, πανε­πι­στη­μια­κού επιπέδου.

Αυτές είναι οι βασι­κές προϋποθέσεις:

1) Για να αντι­με­τω­πι­στεί η κατά­φω­ρη αδι­κία σε βάρος των καλ­λι­τε­χνών και των μαθη­τών, σπου­δα­στών που ακρι­βο­πλη­ρώ­νουν τις σπου­δές τους για ένα πτυ­χίο αμφί­βο­λης αξίας.

2) Για να ανοί­ξει ο δρό­μος σε μια καλ­λι­τε­χνι­κή παι­δεία που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στο επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης των Τεχνών και στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας και των ανθρώ­πων της Τέχνης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο