Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να αποσυρθεί η επικίνδυνη τροπολογία για on line μετάδοση μαθημάτων μέσα από τις σχολικές τάξεις

Να απο­συρ­θεί άμε­σα η επι­κίν­δυ­νη και αντι­παι­δα­γω­γι­κή τρο­πο­λο­γία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για on – line μετά­δο­ση μαθη­μά­των μέσα από τις σχο­λι­κές τάξεις, ζητά το ΚΚΕ.

Σε σχό­λιο το Γρα­φείο Τύπου της ΚΞΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Κυβέρ­νη­ση και υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, με τρο­πο­λο­γία της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, σε άσχε­το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, επι­διώ­κουν να νομο­θε­τή­σουν την απα­ρά­δε­κτη, εκπαι­δευ­τι­κά και παι­δα­γω­γι­κά, δια­δι­κα­σία on line μετά­δο­σης των μαθη­μά­των μέσα από τις σχο­λι­κές τάξεις, με τοπο­θέ­τη­ση καμε­ρών μέσα στις αίθου­σες. Αυτή η δια­δι­κα­σία βρί­σκει αντί­θε­το το σύνο­λο της εκπαι­δευ­τι­κής και επι­στη­μο­νι­κής κοινότητας.

Αυτή η ρύθ­μι­ση ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για την ίδια την εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία. Δεν πατά­ει σε κανέ­να παι­δα­γω­γι­κό κρι­τή­ριο. Ανοί­γει το δρό­μο για την παρα­βί­α­ση των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών. Το μέτρο αυτό δεν έχει καμία σχέ­ση με την εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση (ασύγ­χρο­νη και σύγχρονη).

Η εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία είναι μία σύν­θε­τη υπό­θε­ση που καμία σχέ­ση δεν έχει με την “ζωντα­νή ανα­με­τά­δο­ση”. Δεν υπάρ­χει καμία δικλεί­δα ασφα­λεί­ας ότι το μάθη­μα δεν κατα­γρά­φε­ται, δε μαγνη­το­σκο­πεί­ται, αφού δεν μπο­ρεί να ελεγ­χθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Αντί να προ­χω­ρή­σουν στην υλο­ποί­η­ση όλων των απα­ραί­τη­των μέτρων, ώστε να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­οι όροι υγιει­νής και ασφά­λειας στα σχο­λεία, προ­χω­ρούν σε εμβα­λω­μα­τι­κές δια­τά­ξεις που εκθέ­τουν σε πολ­λα­πλούς κιν­δύ­νους τους μαθη­τές και τους εκπαιδευτικούς.

Η στά­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας είναι εξαι­ρε­τι­κά επικίνδυνη.

Να απο­συρ­θεί άμε­σα η τροπολογία.»

 

Στη Βουλή η τροπολογία για την ηλεκτρονική αναμετάδοση των μαθημάτων

Παρά τις έντο­νες αντι­δρά­σεις της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα με μια fast track δια­δι­κα­σία σε τρο­πο­λο­γία για την ηλε­κτρο­νι­κή ανα­με­τά­δο­ση του μαθή­μα­τος από τις σχο­λι­κές τάξεις. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί αντι­δρούν έντο­να δηλώ­νο­ντας ότι οι σχο­λι­κές τάξεις δεν μπο­ρούν να γίνουν τηλε­ριά­λι­τι και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας επι­κα­λεί­ται την Αρχή Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων για την προ­στα­σία εκπαι­δευ­τι­κών και μαθη­τών, χωρίς όμως να μπο­ρεί να καθη­συ­χά­σει τους έντο­νους προ­βλη­μα­τι­σμούς, για­τί ‑εκτός των άλλων- δεν ορί­ζει ρητά στην τρο­πο­λο­γία τα κανά­λια και τις πλατ­φόρ­μες μέσω των οποί­ων θα γίνε­ται η τηλε­με­τά­δο­ση. Και το βασι­κό­τε­ρο, δεν λαμ­βά­νει υπό­ψη του το κλί­μα που δημιουρ­γεί­ται από το τρυ­φε­ρό κλί­μα των μαθη­τών στο ζωντα­νό μάθη­μα μέσα στην σχο­λι­κή τάξη.

Συγκε­κρι­μέ­να στην τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται μετα­ξύ άλλων ότι:

«1. Είναι δυνα­τή η κατά παρέκ­κλι­ση κάθε άλλης διά­τα­ξης παρο­χή σύγ­χρο­νης εξ’ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης με χρή­ση μέσων τεχνο­λο­γί­ας σε μαθη­τές πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης που δεν δύνα­νται να παρα­κο­λου­θή­σουν δια ζώσης την εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία είτε λόγω καθο­λι­κής ή μερι­κής ανα­στο­λής ή απα­γό­ρευ­σης λει­τουρ­γί­ας εκπαι­δευ­τι­κής δομής είτε για άλλο λόγο που ανά­γε­ται σε έκτα­κτο ή απρό­βλε­πτο γεγο­νός. Η ταυ­τό­χρο­νη διδα­σκα­λία σε μαθη­τές οι οποί­οι συμ­με­τέ­χουν στο μάθη­μα με φυσι­κή παρου­σία και σε άλλους μαθη­τές οι οποί­οι συμ­με­τέ­χουν εξ απο­στά­σε­ως επι­τρέ­πε­ται μόνο σε περί­πτω­ση επι­δη­μι­κών νόσων. Σκο­πός της παρε­χό­με­νης δυνα­τό­τη­τας όλων των ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σε­ων είναι απο­κλει­στι­κά η παρο­χή εκπαίδευσης.

2. Στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας της παρ. 1, δεν επι­τρέ­πε­ται η κατα­γρα­φή και η απο­θή­κευ­ση του παρα­δι­δό­με­νου μαθή­μα­τος παρά μόνο η ζωντα­νή μετά­δο­ση ήχουν ή και εικό­νας σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο για τον ανω­τέ­ρω συγκε­κρι­μέ­νο σκο­πό. Τα μετα­δε­δο­μέ­να που τυχόν παρά­γο­νται σε ίδιο ως άνω πλαί­σιο δια­τη­ρού­νται για συγκε­κρι­μέ­νο εύλο­γο χρο­νι­κό διά­στη­μα, όπως αυτό προσ­διο­ρί­ζε­ται στο πλαί­σιο επε­ξερ­γα­σί­ας των συγκε­κρι­μέ­νων δεδο­μέ­νων μετά την πάρο­δο του οποί­ου κατα­στρέ­φο­νται. Η επε­ξερ­γα­σί­ας των εν λόγω δεδο­μέ­νων επι­τρέ­πε­ται απο­κλει­στι­κά για σκο­πούς ερευ­νη­τι­κούς ή στατιστικούς».

Για την τήρη­ση των παρα­πά­νω, ανα­φο­ρι­κά με την προ­στα­σία των δεδο­μέ­νων στα δημό­σια σχο­λεία, ορί­ζε­ται ως υπεύ­θυ­νος το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ενώ στα ιδιω­τι­κά σχο­λεία την ευθύ­νη έχει το νομι­κό ή φυσι­κό πρό­σω­πο στο όνο­μα του οποί­ου είναι η άδεια λει­τουρ­γί­ας του σχολείου.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο