Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να αποτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη μαρτυρική Γυάρο

Αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί η από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Νοτί­ου Αιγαί­ου να εγκρί­νει την εγκα­τά­στα­ση “ανε­μο­λο­γι­κού ιστού” από την «Αιο­λι­κή Ολύ­μπου Εύβοιας ΑΕ» στη μαρ­τυ­ρι­κή Γυά­ρο «για τη μέτρη­ση των ανε­μο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων σε κατά τεκ­μή­ριο δημό­σια χορ­το­λι­βα­δι­κή έκτα­ση», στο πλαί­σιο υλο­ποί­η­σης έργου παρα­γω­γής αιο­λι­κής ενέρ­γειας.
Η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση, αδια­φο­ρώ­ντας για τις αντι­δρά­σεις που έχουν προ­κλη­θεί γύρω από το θέμα από αντι­στα­σια­κές οργα­νώ­σεις, χιλιά­δες λαού, ακό­μα και από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Νοτί­ου Αιγαί­ου, δίνει το «πρά­σι­νο φως» για αλλοί­ω­ση του ιστο­ρι­κού τόπου, για την ιστο­ρι­κό­τη­τα του οποί­ου μάλι­στα δεν κάνει ούτε καν ανα­φο­ρά στη σχε­τι­κή από­φα­σή της. Ανοί­γει διά­πλα­τα τον δρό­μο για σχε­δια­σμούς και ενέρ­γειες επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, με τη στή­ρι­ξη και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, ώστε να μετα­τρα­πεί η Γυά­ρος σε πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφάλαιο.

Η συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση δεν είναι «κεραυ­νός εν αιθρία».

Εδώ και χρό­νια μεθο­δεύ­ο­νται ο απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμός του νησιού και η προ­ώ­θη­ση επεν­δύ­σε­ων για αιο­λι­κά πάρ­κα, καθώς εξαι­τί­ας του αιο­λι­κού δυνα­μι­κού του και της σχε­τι­κά μικρής από­στα­σης από την ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα θεω­ρεί­ται «φιλέ­το» από τις εται­ρεί­ες των αιο­λι­κών. Θυμί­ζου­με ότι πριν από 20 χρό­νια η Γυά­ρος κηρύ­χθη­κε ιστο­ρι­κός τόπος και τα κτί­ριά της δια­τη­ρη­τέα, καθώς «απο­τε­λεί σημα­ντι­κό χώρο ιστο­ρι­κής μνή­μης που έχει ανα­πό­σπα­στα συν­δε­θεί με την Ιστο­ρία της νεό­τε­ρης Ελλά­δας». Κι όμως, αυτά τα είκο­σι χρό­νια, με ευθύ­νη όλων δια­δο­χι­κά των κυβερ­νή­σε­ων, δεν έχει υπάρ­ξει καμία μέρι­μνα για το πώς θα προ­στα­τευ­τεί και θα ανα­δει­χθεί η Ιστο­ρία του τόπου. Αντί­θε­τα, το 2011 με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση «οριο­θε­τεί­ται» ο ιστο­ρι­κός τόπος στα κτί­ρια των φυλα­κών και στις εγκα­τα­στά­σεις και κατα­σκευ­ές που βρί­σκο­νται στους πέντε όρμους.ΚΚΕ logo

Στη Βουλή φέρνει το θέμα το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ κατέ­θε­σε Ερώ­τηση, την οποία υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές του Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, Θανά­σης Παφί­λης και Μαρία Κομνη­νά­κα, προς τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, με θέμα «Να απο­τρα­πεί η εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­λο­γι­κού ιστού στη Γυά­ρο, να μην εγκα­τα­στα­θούν ανε­μο­γεν­νή­τριες, να δια­τη­ρη­θεί ο χαρα­κτή­ρας της ως Ιστο­ρι­κού Τόπου και Προ­στα­τευό­με­νης Περιοχής».

Στην Ερώ­τη­ση σημειώνεται:

«Η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Νοτί­ου Αιγαί­ου ενέ­κρι­νε την εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­λο­γι­κού ιστού στο πλαί­σιο εγκα­τά­στα­σης ανε­μο­γεν­νη­τριών για την παρα­γω­γή αιο­λι­κής ενέρ­γειας από την “Αιο­λι­κή Ολύ­μπου Εύβοιας ΑΕ”, μέλος του ομί­λου “Ελλά­κτωρ”, στη μαρ­τυ­ρι­κή Γυά­ρο, η οποία έχει κηρυ­χθεί Ιστο­ρι­κός Τόπος το Δεκέμ­βρη 2001 με από­φα­ση του τότε υπουρ­γού Πολι­τι­σμού Ευ. Βενι­ζέ­λου (ΦΕΚ 1680/17–12-2001, τεύ­χος Β’) και τα κτί­ριά της διατηρητέα.

Η από­φα­ση έλε­γε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: “Χαρα­κτη­ρί­ζου­με ως ιστο­ρι­κό τόπο που χρειά­ζε­ται ειδι­κή κρα­τι­κή προ­στα­σία, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του Ν. 1469/50, τη νήσο Γυά­ρο ή Γιού­ρα που βρί­σκε­ται στο νησιω­τι­κό σύμπλεγ­μα των Κυκλά­δων και διοι­κη­τι­κά υπά­γε­ται στο Δήμο Ανω Σύρου, διό­τι απο­τε­λεί σημα­ντι­κό χώρο ιστο­ρι­κής μνή­μης που έχει ανα­πό­σπα­στα συν­δε­θεί με την Ιστο­ρία της νεό­τε­ρης Ελλά­δας. Απο­τε­λεί ζωντα­νή μαρ­τυ­ρία των αγώ­νων του ελλη­νι­κού λαού για ελευ­θε­ρία και δημο­κρα­τία, σύμ­βο­λο κατα­δί­κης των βασα­νι­στη­ρί­ων και του περιο­ρι­σμού των δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών. Επί­σης, χαρα­κτη­ρί­ζου­με ως ιστο­ρι­κά δια­τη­ρη­τέα μνη­μεία το κτί­ριο των φυλα­κών, καθώς και όλα τα κτί­ρια, εγκα­τα­στά­σεις και κατα­σκευ­ές, που βρί­σκο­νται στις περιο­χές των πέντε (5) όρμων στη νήσο Γυάρο”.

Η Γυάρος έχει ενταχθεί επίσης το 2011 στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και θεσμοθετήθηκε το 2019 ως Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή.

Η έγκρι­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Νοτί­ου Αιγαί­ου έρχε­ται σε αντί­θε­ση και με την από­φα­ση χαρα­κτη­ρι­σμού της Γυά­ρου ως Ιστο­ρι­κού Τόπου και με γνω­μά­τευ­ση της Ειδι­κής Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής που υπο­γραμ­μί­ζει ότι στο νησί δεν γίνε­ται να υπάρ­χει “οποια­δή­πο­τε επι­χει­ρη­μα­τι­κή — οικο­νο­μι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση”, καθώς και ότι επι­βάλ­λε­ται “απο­φυ­γή κάθε «εξω­ραϊ­σμού» του χώρου. Δια­τή­ρη­ση μόνο της τοπι­κής πανί­δας και χλω­ρί­δας και δια­τή­ρη­ση της αγριό­τη­τας του τοπί­ου”. Ερχε­ται επί­σης σε αντί­θε­ση με την έντα­ξή της στο δίκτυο Natura και τη θεσμο­θέ­τη­σή της ως Θαλάσ­σιας Προ­στα­τευό­με­νης Περιοχής.

Η εγκα­τά­στα­ση του ανε­μο­λο­γι­κού ιστού στο νησί, που ζητά σήμε­ρα η εται­ρεία, και στη συνέ­χεια η τοπο­θέ­τη­ση αγνώ­στου αριθ­μού ανε­μο­γεν­νη­τριών, μαζί με την κατα­σκευή έργων εξυ­πη­ρέ­τη­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, π.χ. διά­νοι­ξη δρό­μων, κατα­σκευή εγκα­τα­στά­σε­ων, θα επι­φέ­ρει ανε­πα­νόρ­θω­τη κατα­στρο­φή και αλλοί­ω­ση του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος του νησιού, απο­σπώ­ντας το από την Ιστο­ρία του.

Η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Νοτί­ου Αιγαί­ου εγκρί­νει την εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­λο­γι­κού ιστού στη Γυά­ρο, σε αντί­θε­ση και με την από­φα­ση χαρα­κτη­ρι­σμού της Γυά­ρου ως Ιστο­ρι­κού Τόπου, παρά το ότι: “Η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Περι­βαλ­λο­ντι­κής Πολι­τι­κής του Υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας (Διεύ­θυν­ση Περι­βαλ­λο­ντι­κής Αδειο­δό­τη­σης) έχει απορ­ρί­ψει την εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών στα νησιά Κού­νου­ποι, Σύρ­να, Πλα­κί­δα, Μεσο­νή­σι, Μεγά­λο Σοφρά­νο, Παχειά Ανά­φης, Μακρά, Λιά­δι, Κίνα­ρος, Λέβι­θα, Οφρι­δού­σα, Καν­δε­λιού­σα, Περ­γού­σα, Παχειά Νισύ­ρου, των Δήμων Νισύ­ρου, Λέρου, Αστυ­πά­λαιας και Ανά­φης της Περι­φέ­ρειας Νοτί­ου Αιγαί­ου (Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38606/2627, με ημε­ρο­μη­νία 24/5/2021)”.

Στην επι­δί­ω­ξη της κυβέρ­νη­σης για μετα­τρο­πή της Γυά­ρου σε πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφά­λαιο, που αλλοιώ­νει τον χαρα­κτή­ρα της ως Ιστο­ρι­κού Τόπου, έχουν αντι­δρά­σει αντι­στα­σια­κές οργα­νώ­σεις όπως η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ), η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αγω­νι­στών 1967 — 1974 (ΣΦΕΑ), όπως επί­σης το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Νοτί­ου Αιγαί­ου και το Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ποιό­τη­τας Περι­βάλ­λο­ντος Σύρου.

Ερω­τά­ται ο κ. υπουρ­γός τι μέτρα θα λάβει ώστε να απο­τρα­πεί η εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­λο­γι­κού ιστού στη Γυά­ρο, να μην εγκα­τα­στα­θούν ανε­μο­γεν­νή­τριες, να δια­τη­ρη­θεί ο χαρα­κτή­ρας της ως Ιστο­ρι­κού Τόπου και Προ­στα­τευό­με­νης Περιοχής».

Δεί­τε επίσης:
ΚΟ ΣΥΡΟΥ του ΚΚΕ: Όχι στην εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών στη μαρ­τυ­ρι­κή Γυάρο
Δημ .Κου­τσού­μπας: Σε λίγο θα βάλε­τε ανε­μο­γεν­νή­τριες και στην Ακρόπολη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο