Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να αποχωρήσουν τώρα οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη ΝΑΤΟική δύναμη που εδρεύει στο Κόσοβο

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στο Κόσο­βο τονίζει:

«Δυνα­μώ­νει η αντι­πα­ρά­θε­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων στα Βαλ­κά­νια. Να απο­χω­ρή­σουν τώρα οι ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις από τη ΝΑΤΟϊ­κή δύνα­μη που εδρεύ­ει στο Κόσοβο

Η κλι­μα­κού­με­νη έντα­ση στις σχέ­σεις Σερ­βί­ας – Κοσό­βου και η γενι­κό­τε­ρη ανα­τα­ρα­χή στα Βαλ­κά­νια, απο­τε­λούν επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις για τους λαούς, είναι συνέ­χεια της Ευρω­α­τλα­ντι­κής επέμ­βα­σης, των ΝΑΤΟϊ­κών βομ­βαρ­δι­σμών και της διά­λυ­σης της Γιου­γκο­σλα­βί­ας τη δεκα­ε­τία του ‘90, της δημιουρ­γί­ας του προ­τε­κτο­ρά­του του Κοσό­βου και της γενι­κό­τε­ρης αλλα­γής συνό­ρων στα Βαλκάνια.

Η σημε­ρι­νή κλι­μά­κω­ση της έντα­σης Σερ­βί­ας – Κοσό­βου, εν μέσω του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και της προ­ώ­θη­σης του σχε­δί­ου της απο­κα­λού­με­νης “ευρω­α­τλα­ντι­κής ολο­κλή­ρω­σης” στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, εκφρά­ζει των αντα­γω­νι­σμό των αστι­κών τάξε­ων και την αντι­πα­ρά­θε­ση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ με την Ρωσία και την Κίνα για την επέ­κτα­ση των συμ­φε­ρό­ντων τους στην περιοχή.

Η κοι­νή δήλω­ση των ΗΠΑ — ΕΕ, με την οποία εκφρά­ζε­ται δήθεν η “ανη­συ­χία” αυτών των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, που έχουν τερά­στιες ευθύ­νες για την κατά­στα­ση, επι­διώ­κει να ρίξει “στά­χτη στα μάτια” των λαών. Κανείς δεν μπο­ρεί να βασί­ζε­ται στις λεγό­με­νες “εγγυ­ή­σεις” των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που στην περί­πτω­ση του Κοσό­βου ισο­δυ­να­μούν με το “σφά­ξι­μο με το βαμ­βά­κι” για την προ­ώ­θη­ση των δικών τους αντι­λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων και σχεδιασμών.

Η πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, από κοι­νού με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, βάζει σε μεγά­λες περι­πέ­τειες το λαό μας.

Τώρα να δυνα­μώ­σει η πάλη για την απε­μπλο­κή, να απο­χω­ρή­σουν οι ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις από τη ΝΑΤΟι­κή δύνα­μη που εδρεύ­ει στο Κόσο­βο και από κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή αποστολή».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο