Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να αποδοθούν οι ευθύνες για το θάνατο του 20χρονου Σύρου

Με αφορ­μή το περι­στα­τι­κό του Σαβ­βά­του έξω από την πόλη της Λάρι­σας, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα έναν νεκρό 20χρονο Σύριο από πυρο­βο­λι­σμό αστυ­νο­μι­κού, η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λάρι­σας του ΚΚΕ σημειώ­νει ότι η κυβέρ­νη­ση και το αρμό­διο υπουρ­γείο θα πρέ­πει να δώσουν σαφείς και συγκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις για τις συν­θή­κες που εξε­λί­χθη­κε το όλο περι­στα­τι­κό, για τη χρή­ση του όπλου, καθώς και να απο­δο­θούν οι ευθύ­νες, χωρίς καμία προ­σπά­θεια συγκάλυψης.

Ανα­φέ­ρει ανα­λυ­τι­κά: «Τα γεγο­νό­τα που συνέ­βη­σαν το Σάβ­βα­το έξω από την πόλη της Λάρι­σας, που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα έναν νεκρό από πυρο­βο­λι­σμό αστυ­νο­μι­κού, μετά μάλι­στα από κατα­δί­ω­ξη στο επαρ­χια­κό οδι­κό δίκτυο αλλά και μέσα σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, προ­κα­λούν δικαιο­λο­γη­μέ­να μεγά­λη ανη­συ­χία κι ανα­σφά­λεια. Το περι­στα­τι­κό αυτό προ­στί­θε­ται σε μια σει­ρά αντί­στοι­χα περι­στα­τι­κά αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, που πλη­θαί­νουν ανη­συ­χη­τι­κά, στα πλαί­σια έντα­σης της κρα­τι­κής κατα­στο­λής που έχουν χτί­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις και που συνε­χί­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, σαν απα­ραί­τη­το συμπλή­ρω­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Η κυβέρ­νη­ση και το αρμό­διο υπουρ­γείο θα πρέ­πει να δώσουν σαφείς και συγκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις για τις συν­θή­κες που εξε­λί­χθη­κε το όλο περι­στα­τι­κό και κυρί­ως για την χρή­ση του όπλου και τις οδη­γί­ες που έχουν δοθεί όσον αφο­ρά την τήρη­ση των κανό­νων ασφα­λεί­ας κι εμπλο­κής, χωρίς να προ­κα­τα­λαμ­βά­νε­ται το απο­τέ­λε­σμα της έρευ­νας και χωρίς προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης, για άλλη μια φορά, των ευθυνών.»

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο