Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Να καταργηθούν τώρα οι υπέρογκοι ειδικοί φόροι στα καύσιμα για να μειωθεί άμεσα η τιμή τους»

«Την ώρα που οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στον κλά­δο της ενέρ­γειας έχουν τερά­στια κερ­δο­φο­ρία, αξιο­ποιώ­ντας γι’ αυτό και τους διε­θνείς αντα­γω­νι­σμούς, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα καλού­νται να πλη­ρώ­νουν “χρυ­σό” τα καύ­σι­μα μαζί με τα χαρά­τσια που τα συνο­δεύ­ουν και επι­βλή­θη­καν απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ για την εκτί­να­ξη της τιμής των καυσίμων.

«Τώρα χρειά­ζε­ται να καταρ­γη­θούν οι υπέ­ρο­γκοι ειδι­κοί φόροι στα καύ­σι­μα για να μειω­θεί άμε­σα η τιμή τους, αλλά και να τεθεί επί τάπη­τος η ανά­γκη η ενέρ­γεια να απο­τε­λεί κοι­νω­νι­κό αγα­θό κι όχι εμπό­ρευ­μα, προ­κει­μέ­νου να υπη­ρε­τεί τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα» κατα­λή­γει το σχό­λιο του Κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο