Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του λαού από ενδεχόμενη επιδημία

Ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της ΚΕ

Μέτρα για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία του λαού από ενδε­χό­με­νη επι­δη­μία από τον «νέο κορο­νο­ϊό» απαι­τεί το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Υγεί­ας και Πρό­νοιας της ΚΕ, στην οποία επι­ση­μαί­νο­νται τα εξής:

«
Το ΚΚΕ παρα­κο­λου­θεί με ευθύ­νη την εξέ­λι­ξη της επι­δη­μί­ας από τον “νέο κορο­νο­ϊό”. Απαι­τεί­ται, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, να ληφθούν όλα τα απαι­τού­με­να μέτρα πρό­λη­ψης και αντι­με­τώ­πι­σης των επι­πτώ­σε­ων της νόσου.

Η στά­ση ευθύ­νης δεν είναι να απο­σιω­πη­θούν τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που υπάρ­χουν στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας και στη δημό­σια Υγεία, που άλλω­στε ο λαός τα συνα­ντά στα υπο­στε­λε­χω­μέ­να δημό­σια νοσο­κο­μεία, στην ανύ­παρ­κτη έως υπο­τυ­πώ­δη δημό­σια Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ), στην έλλει­ψη εξο­πλι­σμού και υλι­κών. Αυτά “κυριαρ­χούν” σήμε­ρα στην αντι­με­τώ­πι­ση των τρε­χου­σών ανα­γκών υγεί­ας του λαού. Σε Κέντρα Υγεί­ας λεί­πουν παντε­λώς βασι­κές ειδι­κό­τη­τες για­τρών και άλλων υγειο­νο­μι­κών, σε δημό­σια νοσο­κο­μεία τα “τρέ­χο­ντα” ραντε­βού για ιατρι­κή εξέ­τα­ση είναι πολύ­μη­να, με συν­θή­κες “πολέ­μου” στις εφη­με­ρί­ες, με δεκά­δες κλει­στά κρε­βά­τια ΜΕΘ. Κατα­λα­βαί­νει κανείς τις συν­θή­κες που μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θούν στην περί­πτω­ση της ανα­με­νό­με­νης εξά­πλω­σης του “νέου κορο­νοϊ­ού”, σε συν­δυα­σμό με την έξαρ­ση της επο­χι­κής γρίπης.

Τα παρα­πά­νω προ­βλή­μα­τα αντι­κει­με­νι­κά απο­τε­λούν το “θερ­μο­κή­πιο” παρα­γω­γής ανα­σφά­λειας και φόβου στο λαό, αλλά και έδα­φος να ανα­πτύσ­σε­ται η παραπληροφόρηση.

Με τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας αυτά δεν λύνο­νται. Διό­τι κυριαρ­χεί το στοι­χείο των ελά­χι­στων κρα­τι­κών δαπα­νών, του “κόστους — οφέ­λους” και των ελά­χι­στων παρο­χών. Δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται το ουσια­στι­κό ζήτη­μα της επαρ­κούς στε­λέ­χω­σης και εξο­πλι­σμού όλων των δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας. Τι θα μπο­ρέ­σει να “καλυ­φθεί” με όσα ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για πρό­σλη­ψη 200 για­τρών, νοση­λευ­τών, τεχνο­λό­γων ιατρι­κών εργα­στη­ρί­ων και πλη­ρω­μά­των στο ΕΚΑΒ, με τρί­μη­νη σύμ­βα­ση έργου (!!!) σε 20 δημό­σια νοσο­κο­μεία στο “πλαί­σιο αντι­με­τώ­πι­σης πιθα­νών ύπο­πτων κρου­σμά­των”; Αυτά τα μέτρα είναι για κοροϊ­δία. Και οι υπό­λοι­ποι που είναι ασθε­νείς, αλλά όχι “ύπο­πτα κρού­σμα­τα”, πώς θα περι­θάλ­πο­νται, αφού συνε­χί­ζε­ται η υπο­στε­λέ­χω­ση των άλλων δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας, που δεν απο­τε­λούν “κέντρα ανα­φο­ράς” για τον “νέο κορο­νο­ϊό”; Οταν μέχρι τώρα δεν προ­βλέ­πε­ται κανείς για­τρός και νοση­λευ­τής, για να ανοί­ξουν τα 150 κλει­στά κρε­βά­τια ΜΕΘ, για τα οποία χρειά­ζο­νται του­λά­χι­στον 450 νοση­λευ­τές και 150 γιατροί;

Η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την ανα­στο­λή των αδειών των υγειο­νο­μι­κών. Εφό­σον απαι­τη­θεί, είναι και αυτό ένα μέτρο. Ομως αυτό δεν αφο­ρά τα χιλιά­δες κενά σε για­τρούς, που σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις δεν υπάρ­χει παι­δί­α­τρος ή καρ­διο­λό­γος ή γυναι­κο­λό­γος. Αυτά θα συνε­χί­σουν να υπάρ­χουν, διό­τι δεν υπάρ­χει έννοια ανά­κλη­σης σε κάποιον που δεν υπάρ­χει. Επι­πλέ­ον, αυτοί που θα γυρί­σουν από τις άδειες θα συνε­χί­σουν να εργά­ζο­νται — όπως τώρα — με αυτα­πάρ­νη­ση, με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς και με όλες τις συνέ­πειες στους ίδιους, αλλά και στη δυνα­τό­τη­τα να παρέ­χουν τις υπη­ρε­σί­ες τους, αφού θα επι­δρούν αρνη­τι­κά τα φυσι­κά όρια αντο­χής. Ανα­κοί­νω­σε, επί­σης, η κυβέρ­νη­ση στο πλαί­σιο της “κινη­τι­κό­τη­τας” μετα­κι­νή­σεις προ­σω­πι­κού λόγω των ανα­γκών, που όμως με βάση τις γενι­κευ­μέ­νες ελλεί­ψεις αυτό το μέτρο θα μισο­κλεί­νει μια “τρύ­πα” και θα ανοί­γει άλλες.

Με αυτές τις συν­θή­κες του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, του μεγά­λου συγ­χρω­τι­σμού, της εντα­τι­κο­ποί­η­σης της δου­λειάς, απο­τέ­λε­σμα δια­χρο­νι­κά των κρα­τι­κών περι­κο­πών από τις κυβερ­νή­σεις, μπαί­νουν εμπό­δια στην εφαρ­μο­γή και στην απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του όποιου κρα­τι­κού σχε­δια­σμού. Σε αυτήν την πολι­τι­κή οφεί­λε­ται ότι η σχε­τι­κά πρό­σφα­τη εμπει­ρία της επι­δη­μί­ας της “νέας γρί­πης” το 2009, μετά από 11 χρό­νια, βρί­σκει ένα δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας πίσω από τις ανά­γκες και τις δυνατότητες.

Το ΚΚΕ απαι­τεί από την κυβέρ­νη­ση άμε­σα μέτρα και με σύντο­μες διαδικασίες:
  1. Αμε­ση πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των, πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης, προ­κει­μέ­νου να στε­λε­χω­θούν πλή­ρως όλα τα δημό­σια Κέντρα Υγεί­ας, νοσο­κο­μεία, εργα­στή­ρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοί­ξουν όλες οι κλει­στές κλί­νες ΜΕΘ και οι ανε­νερ­γές δομές Υγείας.
  2. Να μονι­μο­ποι­η­θεί τώρα όλο το προ­σω­πι­κό που εργά­ζε­ται με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, επι­κου­ρι­κοί, ορι­σμέ­νου χρό­νου κ.λπ. χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  3. Αμε­σα να λει­τουρ­γή­σουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονά­δες Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας για την απο­συμ­φό­ρη­ση των νοσοκομείων.
  4. Να εξα­σφα­λι­στεί η προ­μή­θεια όλων των δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας σε φάρ­μα­κα, υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, είδη υγιεινής.
  5. Τα ενδει­κνυό­με­να υλι­κά προ­φύ­λα­ξης (μάσκες, σαπού­νια, αλκο­ο­λού­χα αντι­ση­πτι­κά κ.λπ.) να δια­τε­θούν από το κρά­τος δωρε­άν στον πλη­θυ­σμό και ιδιαί­τε­ρα σε όλους τους χώρους όπου υπάρ­χει συγ­χρω­τι­σμός. Να πατα­χτεί η αισχροκέρδεια.
  6. Να εξα­σφα­λι­στεί η ιατρι­κή παρα­κο­λού­θη­ση, η επαρ­κής υγιει­νή και δια­τρο­φή σε προ­νοια­κά ιδρύ­μα­τα, βρε­φο­νη­πια­κούς και παι­δι­κούς σταθ­μούς, στα σχο­λεία και τις σχο­λές, στις στρα­τιω­τι­κές μονά­δες, στις προ­σφυ­γι­κές δομές.
  7. Να πάρει όλα τα ανα­γκαία προ­λη­πτι­κά μέτρα Υγεί­ας και Ασφά­λειας για τους χώρους δου­λειάς και ιδιαί­τε­ρα για τις μονά­δες Υγεί­ας, στο πλαί­σιο της εργο­δο­τι­κής ευθύ­νης και να καλυ­φθούν όλα τα κενά σε για­τρούς Εργα­σί­ας και τεχνι­κούς Ασφα­λεί­ας. Αμε­ση και επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση όλου του προ­σω­πι­κού, όλων των κλά­δων των μονά­δων Υγείας.
  8. Να εξα­σφα­λί­σει πρό­σθε­τες άδειες με πλή­ρεις απο­δο­χές και Ασφά­λι­ση:
  1. Σε όσους εργα­ζό­με­νους αρρω­σταί­νουν, προ­κει­μέ­νου να αναρ­ρώ­σουν και για πρό­λη­ψη της διασποράς.
  2. Σε ένα μέλος της οικο­γέ­νειας που έχει άρρω­στο παι­δί, ή ηλι­κιω­μέ­νο, ή αν είναι κλει­στό το σχο­λείο, ή ο βρε­φο­νη­πια­κός σταθμός.

9. Να αυξή­σει τα δρο­μο­λό­για όλων των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς για απο­φυ­γή του συνω­στι­σμού, ιδιαί­τε­ρα τις ώρες αιχμής.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν προτεραιότητα. Χωρίς αναμονή, δράση τώρα για να δοθεί λύση στα προβλήματα. Κανένας συμβιβασμός με τις ανάγκες της οικονομίας των επιχειρηματικών ομίλων και των κερδών τους, την επιδημία που σαρώνει κοινωνικά δικαιώματα και ανάγκες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο