Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να μη διανοηθούν να πειράξουν το δώρο Πάσχα των εργαζομένων

Σε σχό­λιό του για τη συζή­τη­ση που έχει ανοί­ξει σχε­τι­κά με το δώρο του Πάσχα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η συζή­τη­ση που άνοι­ξε γύρω από την ανα­στο­λή του δώρου Πάσχα είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι οι χθε­σι­νές εξαγ­γε­λί­ες, με τα ανε­παρ­κή μέτρα στή­ρι­ξης των εργα­ζο­μέ­νων, λει­τουρ­γούν ως άλλο­θι και δίνουν το πρά­σι­νο φως στην εργο­δο­σία για να μην αφή­σει τίπο­τα όρθιο στους εργα­σια­κούς χώρους. Κάνου­με καθα­ρό στην κυβέρ­νη­ση και στις εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις: Να μη δια­νοη­θούν να πει­ρά­ξουν το δώρο των εργα­ζο­μέ­νων. Δεν θα ματώ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι εν μέσω πανδημίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο