Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να σημάνει συναγερμός ενάντια στο νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με το νομο­σχέ­διο για τη  δημό­σια περίθαλψη:

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ κατέ­θε­σε σήμε­ρα στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο – λαι­μη­τό­μο για τη δημό­σια νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη του λαού, ο οποί­ος θα πρέ­πει να βάλει ακό­μα πιο βαθιά το χέρι στη τσέ­πη για να πλη­ρώ­σει ‑από το λεη­λα­τη­μέ­νο εισό­δη­μά του- για την υγεία του.

Η άθλια κατά­στα­ση, που έχει δια­μορ­φω­θεί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις, με τις τερά­στιες ελλεί­ψεις σε για­τρούς, νοση­λευ­τές, υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό, αξιο­ποιεί­ται από την τωρι­νή κυβέρ­νη­ση για το επό­με­νο ποιο­τι­κό αντι­λαϊ­κό βήμα που θεσμο­θε­τεί­ται στο νομο­σχέ­διο και οδη­γεί τους ασθε­νείς στα “κορά­κια” της ιδιω­τι­κής υγεί­ας κάθε μορ­φής ή να θέτουν σε κίν­δυ­νο την υγεία και τη ζωή τους στις πολύ­μη­νες λίστες ανα­μο­νής για ένα δια­γνω­στι­κό έλεγ­χο, χει­ρουρ­γείο και θερα­πεία στα δημό­σια νοσοκομεία.

Η μόνη “αλλα­γή” που υπάρ­χει στο νομο­σχέ­διο είναι το μισθο­λό­γιο των για­τρών, το οποίο δεν απο­κα­θι­στά το κομ­μέ­νο εισό­δη­μα, ενώ και οι ελά­χι­στες αυξή­σεις που προ­βλέ­πο­νται, εξα­νε­μί­ζο­νται πριν καν καλύ­ψουν μέρος της ακρί­βειας και της άγριας φορο­λο­γί­ας. Ουσια­στι­κά το μισθο­λό­γιο των για­τρών δεν απο­τε­λεί απλά ένα “τρικ” της κυβέρ­νη­σης για να κατευ­νά­σει τις αντι­δρά­σεις, αλλά συνι­στά έναν ακό­μα εκβια­σμό των για­τρών για να εντα­χθούν στην άσκη­ση ιδιω­τι­κού έργου προ­κει­μέ­νου να βελ­τιώ­σουν το εισό­δη­μά τους από τις πλη­ρω­μές των ασθενών.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι από την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της Υγεί­ας, ο λαός, οι ασθε­νείς και οι υγειο­νο­μι­κοί δε μπο­ρούν να περι­μέ­νουν τίπο­τα “καλύ­τε­ρο” από το “χει­ρό­τε­ρο”. Δε μπο­ρεί να περι­μέ­νει τίπο­τα από τους “σωτή­ρες” του λαού που κοροϊ­δεύ­ουν τον κόσμο ότι η λαϊ­κή υγεία θα ικα­νο­ποι­η­θεί με ρυθ­μί­σεις για τη συνύ­παρ­ξη των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων – επι­χει­ρή­σε­ων και του ιδιω­τι­κού επι­χει­ρη­μα­τι­κού τομέα στην υγεία.

Τώρα πρέ­πει να σημά­νει συνα­γερ­μός! Η γενι­κευ­μέ­νη απόρ­ρι­ψη αυτού του άθλιου νομο­σχε­δί­ου από το λαό, τους ασθε­νείς και τους υγειο­νο­μι­κούς, πρέ­πει να μετα­τρα­πεί σε ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κή αγω­νι­στι­κή στά­ση και δρά­ση, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ για ένα απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κό σύστη­μα υγεί­ας, σύγ­χρο­νο και απο­λύ­τως δωρε­άν για όλους, χωρίς καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δράση».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο