Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να σταματήσει τώρα η καταστολή και να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που έστειλε η κυβέρνηση στην Τήνο

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για το χτύ­πη­μα των δια­δη­λω­τών στην Τήνο, οι οποίο αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στην εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών στο νησί τους:

«Η κυβέρ­νη­ση αντί να στεί­λει ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό στο νησί της Τήνου, για να καλυ­φθούν οι βασι­κές ανά­γκες, οργά­νω­σε εισβο­λή δεκά­δων αστυ­νο­μι­κών, που προ­χώ­ρη­σαν σε αγριό­τη­τες κατά των αγω­νι­ζό­με­νων κατοί­κων, που δια­μαρ­τύ­ρο­νται ενά­ντια στην εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών από μεγά­λο επι­χει­ρη­μα­τι­κό όμι­λο, που είχε πάρει την άδεια από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα την κατα­στο­λή και να απο­σύ­ρει τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που έχει στεί­λει στο νησί για αυτόν το λόγο.

Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των κατοί­κων της Τήνου και των άλλων νησιών των Κυκλά­δων, που αντι­πα­λεύ­ουν την πολι­τι­κή που, αντί να εξα­σφα­λί­σει επαρ­κές και φθη­νό ρεύ­μα για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια και τη μικρο­με­σαία επι­χεί­ρη­ση, στη­ρί­ζει τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στην Ενέρ­γεια, μετα­φέ­ρει τα οικο­νο­μι­κά βάρη στο λαό, κατα­στρέ­φει το περιβάλλον.

Σε ό,τι αφο­ρά το άγριο χτύ­πη­μα των δια­δη­λω­τών από την αστυ­νο­μία, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης προ­χώ­ρη­σε σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον υφυ­πουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Λευ­τέ­ρη Οικο­νό­μου, καταγ­γέλ­λο­ντας την κατα­στο­λή και ζητώ­ντας την άμε­ση απο­χώ­ρη­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων από το νησί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο