Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να συγκληθεί η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την καταστροφή αρχείων της ΕΥΠ, για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη, Κουκάκη και Σπίρτζη 

Την άμε­ση σύγκλι­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας «προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί το ζήτη­μα της κατα­στρο­φής των αρχεί­ων στην ΕΥΠ για τις υπο­θέ­σεις του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρου­λά­κη και του δημο­σιο­γρά­φου Αθα­να­σί­ου Κου­κά­κη καθώς και οι καταγ­γε­λί­ες του βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Χρή­στου Σπίρ­τζη για μηνύ­μα­τα με κακό­βου­λο σύν­δε­σμο στο κινη­τό του τηλέ­φω­νο, που δημιουρ­γεί ερω­τη­μα­τι­κά για πιθα­νή παρα­κο­λού­θη­ση» ζητά η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ.

Με σχε­τι­κή επι­στο­λή του, προς τον πρό­ε­δρο της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας, Αθα­νά­σιο Μπού­ρα, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, και μέλος της επι­τρο­πής, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, ανα­φέ­ρει ότι πρέ­πει να κλη­θούν σε ακρό­α­ση: ο διοι­κη­τής της ΕΥΠ κ. Δεμί­ρης, η εισαγ­γε­λέ­ας στην ΕΥΠ κ. Βλά­χου, και ο πρό­ε­δρος της ΑΔΑΕ κ. Ράμμος.

Ο κ. Συντυ­χά­κης ανα­φέ­ρει επί­σης ότι για την υπό­θε­ση των συνα­κρο­ά­σε­ων-υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ πρέ­πει να κλη­θούν σε ακρό­α­ση εκπρό­σω­ποι των παρό­χων τηλε­φω­νί­ας ΟΤΕ, VODAFONE, WIND και OTEGLOBE, και ειδι­κό­τε­ρα τα παρα­κά­τω αρμό­δια στε­λέ­χη τους:

Από τον ΟΤΕ: Μέγας Κων­στα­ντί­νος (Executive Director Επι­χει­ρη­σια­κής Ασφά­λειας και Συνέ­χειας), Λεμο­νιάς Ευάγ­γε­λος (Προϊ­στά­με­νος Τμή­μα­τος Παρα­κο­λού­θη­σης Συστη­μά­των και Δια­χεί­ρι­σης Περι­στα­τι­κών Ασφα­λεί­ας Ομί­λου ΟΤΕ), Δια­μα­ντό­που­λος Γεώρ­γιος (Διευ­θυ­ντής Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών και Απο­τρο­πής Τηλ. Απά­της Ομί­λου ΟΤΕ)

Από τη VODAFONE: Πανά­γος Κων­στα­ντί­νος (υπεύ­θυ­νος Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του των Επικοινωνιών)

Από τη WIND: Κρό­γκος Πέτρος (διευ­θυ­ντής Λει­τουρ­γί­ας και Συντή­ρη­σης του Δικτύου)

Από την OTEGLOBE: Σύρ­μα­λης Ανα­στά­σιος (υπεύ­θυ­νος Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του των Επικοινωνιών)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο