Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Να συνεδριάσει άμεσα η εξεταστική για τα Τέμπη

Την άμε­ση συνε­δρί­α­ση της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για «τη διε­ρεύ­νη­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών», ζητούν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, που μετέ­χουν στην επι­τρο­πή. Όπως ανα­φέ­ρουν σε σχε­τι­κό αίτη­μα τους προς το προ­ε­δρείο της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, «μετά τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις, δηλα­δή την έκδο­ση βου­λεύ­μα­τος από το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λάρι­σας, με βάση το οποίο εγκρί­θη­κε η δια­βί­βα­ση της δικο­γρα­φί­ας προς την Βου­λή και της απο­στο­λής της δικο­γρα­φί­ας, ζητά­με την άμε­ση συνε­δρί­α­ση της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής». Το αίτη­μα υπο­γρά­φουν οι εκπρό­σω­ποι του ΚΚΕ στην επι­τρο­πή, Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος και Μ. Κομνηνάκα.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο