Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ξεχωριστή η συμβολή του Γεράσιμου Νοταρά ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τον θάνα­το του επί­τι­μου προ­έ­δρου του ΚΕΘΕΑ Γερά­σι­μου Νοτα­ρά το Τμή­μα Κατά των Ναρ­κω­τι­κών – Εξαρ­τή­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια αναφέροντας: 

«Για την απώ­λεια του επί­τι­μου προ­έ­δρου του ΚΕΘΕΑ, το Τμή­μα Κατά των Ναρ­κω­τι­κών – Εξαρ­τή­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους του, καθώς και στην μεγά­λη “οικο­γέ­νεια” του ΚΕΘΕΑ, τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά του οποί­ου υπερασπίστηκε.

Ο Γερά­σι­μος Νοτα­ράς είχε τη δική του ξεχω­ρι­στή συμ­βο­λή στην πάλη ενά­ντια σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά. Ως Πρό­ε­δρος του ΚΕΘΕΑ με πολυ­ε­τή θητεία, συνέ­βα­λε στην ανά­πτυ­ξη του Οργα­νι­σμού και συνο­λι­κό­τε­ρα στην ενί­σχυ­ση της “στε­γνής” θερα­πευ­τι­κής αντι­με­τώ­πι­σης στην κοινωνία».

«Εφυ­γε» ο Γερά­σι­μος Νοτα­ράς, επί­τι­μος πρό­ε­δρος του ΚΕΘΕΑ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο