Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι αποπομπές και οι παραιτήσεις υπηρεσιακών στελεχών, έχουν ως στόχο να κρύψουν την ευθύνη της κυβέρνησης

«Οι απο­πο­μπές και οι παραι­τή­σεις δια­φό­ρων υπη­ρε­σια­κών στε­λε­χών, έχουν μονα­δι­κό στό­χο να κρύ­ψουν τη βασι­κή και κύρια ευθύ­νη των πολι­τι­κών προϊ­στα­μέ­νων τους, δηλα­δή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ» και «κανέ­να επι­κοι­νω­νια­κό κόλ­πο δε μπο­ρεί να το συγκα­λύ­ψει», τονί­ζει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

Το ΚΚΕ κατη­γο­ρεί την κυβέρ­νη­ση ότι «όξυ­νε τα προ­βλή­μα­τα υπο­βάθ­μι­σης και υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης στους τομείς της δασο­προ­στα­σί­ας και πυρό­σβε­σης, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προ­κα­τό­χων της», και σημειώ­νει πως «απα­ντού­σε καθη­συ­χα­στι­κά στις επα­νει­λημ­μέ­νες εκκλή­σεις του ΚΚΕ, για λήψη μέτρων».

***

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι σήμε­ρα παραι­τή­θη­κε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Γιάν­νης Καπά­κης, ενώ χτες το ΚΥΣΕΑ απο­φά­σι­σε την αντι­κα­τά­στα­ση των αρχη­γών της Αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής. Νωρί­τε­ρα την Παρα­σκευή είχε υπο­βά­λει την παραί­τη­σή του ο υπουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Τόσκας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο