Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι εξοπλισμοί δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας, αλλά την κρεατομηχανή του ΝΑΤΟ

Οι πολε­μι­κές δαπά­νες της χώρας είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­νες στους σχε­δια­σμούς των ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ και καμία σχέ­ση δεν έχουν με την πραγ­μα­τι­κή άμυ­να της χώρας, επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων ο Νίκος Παπα­να­στά­σης, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής, επί του νομο­σχε­δί­ου του υπ. Εθνι­κής Αμυ­νας για τις συμ­βά­σεις των εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των που περι­λαμ­βά­νουν την αγο­ρά των 3 γαλ­λι­κών φρε­γα­τών, 6 επι­πλέ­ον «Rafale» (συν τα 18 που πέρα­σαν προη­γου­μέ­νως) καθώς και 44 τορ­πι­λών βαρέ­ος τύπου για υπο­βρύ­χια τύπου «214».

Όπως τόνι­σε, παρά το πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα που επι­χει­ρεί να καλ­λιερ­γή­σει η κυβέρ­νη­ση για αυτά τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και τους διά­φο­ρους λόγους που επι­κα­λεί­ται, στην ουσία εξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα και την επι­θε­τι­κό­τη­τα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης που ήδη συμ­με­τέ­χει με δεκά­δες απο­στο­λές Ενό­πλων Δυνά­με­ων εκτός συνό­ρων, προσ­δο­κώ­ντας οφέ­λη για το μεγά­λο κεφάλαιο.

Σημεί­ω­σε πως οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο γεω­πο­λι­τι­κό περί­γυ­ρό μας είναι επι­κίν­δυ­νες. Ελλο­χεύ­ουν τερά­στιους κιν­δύ­νους για γενι­κευ­μέ­νη αιμα­το­χυ­σία στην Ουκρα­νία, με κύρια αιτία τον αντα­γω­νι­σμό των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και της Ρωσί­ας για τον έλεγ­χο της περιο­χής και όχι μόνο και τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα που συζη­τού­με σήμε­ρα είναι τμή­μα αυτού του παζλ. «Αν η πορεία των γεγο­νό­των οδη­γή­σει σε σύρ­ρα­ξη στην Ουκρα­νία, θα είναι η αιτία δεκά­δων χιλιά­δων νεκρών. Αυτή η εν δυνά­μει κρε­α­το­μη­χα­νή ανθρώ­πων είναι πολύ κοντά στη χώρα μας, είναι ήδη μέσα στη χώρα μας και αυτό είναι έργο όλων σας, ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­τοί­μα­σε, η ΝΔ υλο­ποί­η­σε και οι υπό­λοι­ποι βάλα­τε γερά πλά­τη», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, προ­σθέ­το­ντας πως με τη νέα ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται «σε παρά­με­τρο ματω­μέ­νης εξίσωσης». 

Χαρα­κτή­ρι­σε κάλ­πι­κο το δίλημ­μα που έθε­σε η κυβέρ­νη­ση και στοι­χή­θη­καν και τα άλλα κόμ­μα­τα εάν πρέ­πει η Ελλά­δα να εξο­πλί­ζε­ται λόγω της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας. Το κύριο ζήτη­μα για το ΚΚΕ σημεί­ω­σε είναι τι είδους εξο­πλι­σμοί απαι­τού­νται, με τι προ­σα­να­το­λι­σμό και τι ανά­γκες πρέ­πει να καλύπτουν.

Κατήγ­γει­λε τις ευθύ­νες όλων των κομ­μά­των, που στη συζή­τη­ση για τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα δεν ανα­φέ­ρουν καν ότι το ΝΑΤΟ στον νέο του σχε­δια­σμό έχει εκφρα­σμέ­νο στό­χο να επε­κτεί­νει τη δρά­ση του σε όλη την υδρό­γειο, αντα­γω­νι­ζό­με­νο στα γεω­στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να την Κίνα και τη Ρωσία. Κρύ­βουν πως Ελλά­δα και Τουρ­κία είναι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, με το τελευ­ταίο να «τρί­βει τα χέρια του» όταν εξο­πλί­ζε­ται η ΝΑ πτέ­ρυ­γά τους.

Επί­σης, όλα τα κόμ­μα­τα απο­σιω­πούν ότι ο μονα­δι­κός στό­χος της άρχου­σας τάξης της Ελλά­δας είναι η γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της στην περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων, της ΝΑ Μεσο­γεί­ου και της Βόρειας Αφρι­κής κλπ., στό­χος όμως που είναι σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού.

Κατήγ­γει­λε τον ρόλο του ΝΑΤΟ, στο πλαί­σιο του οποί­ου ενώ η Τουρ­κία απει­λεί τη σύμ­μα­χο Ελλά­δα, κάνει πλά­τες στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης και δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα στο Αιγαίο. Μάλι­στα, οι ΗΠΑ φθά­νουν στο σημείο να χαρα­κτη­ρί­ζουν την Τουρ­κία ως πολύ­τι­μο σύμ­μα­χο του ΝΑΤΟ και κάνουν λόγο για φόβο ατυ­χή­μα­τος στο Αιγαίο.

Όλα αυτά γίνο­νται για­τί τα επι­βάλ­λουν τα συμ­φέ­ρο­ντα και η επι­θε­τι­κό­τη­τα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, που ήδη συμ­με­τέ­χει με δεκά­δες απο­στο­λές Ενό­πλων Δυνά­με­ων εκτός συνό­ρων, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις επεμ­βά­σεις σε Γιου­γκο­σλα­βία, Λιβύη κ.α. Στην ενί­σχυ­ση της ΝΑΤΟι­κής μηχα­νής έχουν συμ­βά­λει όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, σημεί­ω­σε, τονί­ζο­ντας πως δεν κατα­στρέ­φο­νται μόνο οι ζωές άλλων λαών, αλλά γυρί­ζει μπού­με­ρανγκ και σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα την υπο­γρα­φή του απα­ρά­δε­κτου τουρ­κο­λι­βυ­κού συμ­φώ­νου που αμφι­σβη­τεί τα κυριαρ­χι­κά μας δικαιώ­μα­τα και προ­έ­κυ­ψε ως απο­τέ­λε­σμα της ΝΑΤΟι­κής επι­δρο­μής στη Λιβύη το 2011, στην οποίο μόνο το ΚΚΕ αντι­τά­χθη­κε τότε.

Κατα­λή­γο­ντας, ο Ν. Παπα­να­στά­σης επι­σή­μα­νε ότι το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει την προ­μή­θεια των φρε­γα­τών και των «Rafale», ενώ θα ψηφί­σει «παρών» στην προ­μή­θεια των τορπιλών.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο