Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν τον λαό σε πολύ μεγάλες περιπέτειες

Σε σχό­λιό του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ομι­λία του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της ΝΔ, αναφέρει: 

«Το μόνο που κάνει ο κύριος Μητσο­τά­κης είναι να ανα­μα­σά τα γνω­στά εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα, εμφα­νι­ζό­με­νος ως εγγυ­η­τής της “στα­θε­ρό­τη­τας” και των “ισχυ­ρών συμ­μα­χιών της χώρας”, όταν μάλι­στα γίνε­ται πιο φανε­ρό ότι είναι αυτές ακρι­βώς οι επι­λο­γές που οδη­γούν το λαό σε πολύ μεγά­λες περι­πέ­τειες: Από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την οποία προ­κα­λεί κι οξύ­νει η πολι­τι­κή της ΕΕ, μέχρι την εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που προ­ω­θού­νται με θύμα­τα τους λαούς».

Κυριά­κος Μητσο­τά­κης: Εγκλω­βί­ζει τον λαό σε ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα, σπέρ­νει εφη­συ­χα­σμό για τις τούρ­κι­κες προκλήσεις

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο