Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, τους ενώνουν κοινές αγωνίες και ανάγκες

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά του Ρατσι­σμού και των Φυλε­τι­κών Δια­κρί­σε­ων σημειώνει:

«Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά του Ρατσι­σμού και των Φυλε­τι­κών Δια­κρί­σε­ων, το ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης και αγω­νι­στι­κής συσπεί­ρω­σης σε όλους τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό, ανε­ξάρ­τη­τα από εθνι­κή κατα­γω­γή, χρώ­μα, φυλή, γλώσ­σα, θρη­σκεία, φύλο, σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό ή άλλα προ­σω­πι­κά γνωρίσματα.

Οι λαοί δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους. Αντί­θε­τα, τους ενώ­νουν κοι­νά βάσα­να, κοι­νές αγω­νί­ες και η κοι­νή ανά­γκη να συγκρου­στούν με το βάρ­βα­ρο σύστη­μα της εκμετάλλευσης.

Τέτοια συγκε­κρι­μέ­να παρα­δείγ­μα­τα πραγ­μα­τι­κής διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης έδει­ξαν πρό­σφα­τα από τη μια πλευ­ρά οι Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι και οι μετα­νά­στες εργά­τες στη Μανω­λά­δα και στα φασο­να­τζί­δι­κα της Αττι­κής, που από τις πρώ­τες ώρες του κατα­στρο­φι­κού σει­σμού στη γει­το­νι­κή Τουρ­κία συγκέ­ντρω­σαν χρή­μα­τα και υλι­κή βοή­θεια από το πενι­χρό υστέ­ρη­μά τους, για τη συμπα­ρά­στα­ση και αλλη­λεγ­γύη στους δοκι­μα­ζό­με­νους λαούς της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας. Από την άλλη πλευ­ρά είναι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και το κρά­τος τους, που στον βωμό των κερ­δών θυσιά­ζουν ακό­μα και την ανθρώ­πι­νη ζωή, χωρίς να κάνουν “δια­κρί­σεις”, όπως απο­δεί­χτη­κε με το έγκλη­μα στα Τέμπη, με θύμα­τα Έλλη­νες και μετα­νά­στες εργα­ζό­με­νους και πρόσφυγες.

Ο ρατσι­σμός είναι το “διαί­ρει και βασί­λευε” του κεφα­λαί­ου ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους, για να κρυ­φτεί ότι το ίδιο είναι ο πραγ­μα­τι­κός κοι­νός τους εχθρός. Γι’ αυτό και καλ­λιερ­γεί­ται και υπο­θάλ­πε­ται από την πολι­τι­κή και τους μηχα­νι­σμούς του αστι­κού κρά­τους και των κυβερνήσεων.

Τα παρα­δείγ­μα­τα της τελευ­ταί­ας περιό­δου είναι πολ­λά και απο­κα­λυ­πτι­κά. Από την επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ, που δια­χω­ρί­ζει τους “πραγ­μα­τι­κούς, λευ­κούς και ομό­δο­ξους” Ουκρα­νούς πρό­σφυ­γες από τους “αλλό­θρη­σκους, ισλα­μι­στές και επι­κίν­δυ­νους” πρό­σφυ­γες από το Αφγα­νι­στάν, τη Συρία κ.λπ., θύμα­τα όλοι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών και του πολέ­μου. Μέχρι τις ταυ­τό­ση­μες σχε­δόν δηλώ­σεις από την κυβέρ­νη­ση ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τους “φρά­χτες” ενά­ντια στην “παρά­τυ­πη” μετα­νά­στευ­ση και την απει­λή σε βάρος των ξερι­ζω­μέ­νων ότι “δεν θα κάθε­στε για να σας δίνου­με επιδόματα”.

Άλλω­στε, μπρο­στά στα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου σβή­νο­νται όλες οι ψευ­δε­πί­γρα­φες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές των αστι­κών κομ­μά­των. Οι ξένοι εργά­τες είναι “καλο­δε­χού­με­νοι” ως οι πιο φτη­νοί, ανα­λώ­σι­μοι και χωρίς δικαιώ­μα­τα εργά­τες, μέσα από τις δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες σύγ­χρο­νου σκλα­βο­πά­ζα­ρου που στη­ρί­ζουν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι “λαθραί­οι” όταν προ­σπα­θούν να ξεφύ­γουν από τον πόλε­μο και την εξα­θλί­ω­ση και ανα­ζη­τούν μια καλύ­τε­ρη ζωή.

Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό να ορθώ­σουν μέτω­πο ενά­ντια στην εθνι­κι­στι­κή και φασι­στι­κή δρά­ση, σε ξενο­φο­βι­κές αντι­λή­ψεις και κάθε είδους ρατσι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές, μέσα από τον κοι­νό αγώ­να για μια καλύ­τε­ρη ζωή με δου­λειά και δικαιώ­μα­τα για όλους. Για­τί μέσα στην πάλη ανθί­ζουν οι αξί­ες της ταξι­κής ενό­τη­τας, της συλ­λο­γι­κό­τη­τας και της αλλη­λεγ­γύ­ης, βαδί­ζο­ντας στον δρό­μο του μέλ­λο­ντος για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, κρί­σεις, πολέ­μους και ξερι­ζω­μό, για τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο