Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι πανηγυρισμοί για την έγκριση του προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» αφορούν το κεφάλαιο και όχι τον λαό

Με αφορ­μή την έγκρι­ση του Προ­γράμ­μα­τος «Κεντρι­κή Μακε­δο­νία» από την ΕΕ και την 1η συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Παρα­κο­λού­θη­σης του ΕΣΠΑ — ΠΕΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας 2021–2027 η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει ότι «οι πανη­γυ­ρι­κοί τόνοι από την πλευ­ρά του κ.Τζιτζικώστα και άλλων κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων για το ύψος των κον­δυ­λί­ων, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν ότι οι “ευρω­παϊ­κοί πόροι” προ­έρ­χο­νται από την κλο­πή του πλού­του που παρά­γουν οι εργα­ζό­με­νοι και τη φορο­λη­στεία που υφί­στα­νται σε όλη την ΕΕ και κατευ­θύ­νο­νται βασι­κά στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους (με προ­τε­ραιό­τη­τα αυτούς της Ενέρ­γειας, της λεγό­με­νης πρά­σι­νης και “ψηφια­κής μετά­βα­σης”) για τη στή­ρι­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας τους με όλους τους τρό­πους (επι­δο­τή­σεις, υπο­δο­μές και ανα­πλά­σεις που στη­ρί­ζουν επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια κ.ά.)».

Όπως τονί­ζει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας: «Οι άξο­νες-προ­τε­ραιό­τη­τες του κεντρι­κού ΕΣΠΑ αλλά και του ΠΕΠ “Κεντρι­κή Μακε­δο­νία” 2021–2027 στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη­ρί­ζουν με πολ­λα­πλούς τρό­πους τον στρα­τη­γι­κό στό­χο του κεφα­λαί­ου και των διε­θνών συμ­μά­χων του για ταχύ­τε­ρη μετα­τρο­πή της Περι­φέ­ρειας Κ. Μακε­δο­νί­ας σε ενερ­γεια­κό, μετα­φο­ρι­κό, τεχνο­λο­γι­κό, του­ρι­στι­κό κόμ­βο, σε πύλη εισό­δου προς τα Βαλ­κά­νια αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών πλά­νων. Είναι αυτοί οι σχε­δια­σμοί που καθι­στούν όλη τη Β. Ελλά­δα επι­χει­ρη­μα­τι­κό και ΝΑΤΟι­κό πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο, κόμ­βο αντι­θέ­σε­ων — αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, που φέρ­νουν πιο κοντά τερά­στιους κιν­δύ­νους για όλους τους λαούς των Βαλκανίων.

Η ανά­πτυ­ξη ενερ­γεια­κών και μετα­φο­ρι­κών υπο­δο­μών προ­χω­ρά­ει ταυ­τό­χρο­να με τη λεγό­με­νη απε­λευ­θέ­ρω­ση και περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση (Ενέρ­γεια, ΟΛΘ, αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία», Εγνα­τία Οδός) και όχι μόνο δεν εξα­σφα­λί­ζει φθη­νή Ενέρ­γεια και μετα­κί­νη­ση για τον λαό, αλλά έρχε­ται μαζί με την αύξη­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, χει­ρό­τε­ρους όρους δου­λειάς, τα πανά­κρι­βα διό­δια και χαρά­τσια κάθε είδους. Τα ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας στον κλά­δο του του­ρι­σμού βασί­ζο­νται στις εργα­σια­κές συν­θή­κες γαλέ­ρας και στους χαμη­λούς μισθούς. Οι τεχνο­λο­γι­κές επεν­δύ­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται με κίνη­τρο το σχε­τι­κά φθη­νό και εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, επι­δο­τή­σεις και φορο­α­παλ­λα­γές, τα πακέ­τα του ψηφια­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού που «ξεκο­κα­λί­ζουν». Αυτές τις στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές τις προ­ώ­θη­σαν με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη στή­ρι­ξη της διοί­κη­σης της Περι­φέ­ρειας και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη επί της ουσί­ας όλων των άλλων κομ­μά­των εκτός ΚΚΕ.

Την ίδια ώρα, η κοι­νω­νι­κή – λαϊ­κή πλειο­ψη­φία από τα κον­δύ­λια κεντρι­κού — περι­φε­ρεια­κών ΕΣΠΑ και Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης λαμ­βά­νει πραγ­μα­τι­κά ψίχου­λα, τα οποία κατευ­θύ­νο­νται κυρί­ως προς την ακραία φτώ­χεια και τη ληξι­πρό­θε­σμη κατάρ­τι­ση (διά­φο­ρα voucher και προ­γράμ­μα­τα κατάρ­τι­σης — απα­σχό­λη­σης), ενώ συνο­δεύ­ο­νται από αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να, όπως η προ­ώ­θη­ση της πιο ευέ­λι­κτης εργα­σί­ας, η έντα­ση των πλει­στη­ρια­σμών κ.ά. Τα μεγά­λα λόγια για «στή­ρι­ξη της μικρο­με­σαί­ας επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» δεν αφο­ρούν τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και πολύ μικρών επι­χει­ρή­σε­ων που στε­νά­ζουν από τη φορο­λο­γία και τον αντα­γω­νι­σμό, αλλά τις μεγα­λύ­τε­ρες και πιο «δυνα­μι­κές» επιχειρήσεις.

Όσα απα­ραί­τη­τα έργα και υπη­ρε­σί­ες υλο­ποι­η­θούν (π.χ. ορι­σμέ­να σχο­λεία, απο­σπα­σμα­τι­κά έργα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, έργα ύδρευ­σης — απο­χέ­τευ­σης που έπρε­πε να είχαν ολο­κλη­ρω­θεί πριν από δεκα­ε­τί­ες κ.ά.) είναι ελά­χι­στα μπρο­στά στις ανά­γκες της περιο­χής μας, ενώ ταυ­τό­χρο­να θα τα χρυ­σο­πλη­ρώ­σου­με προς τις μεγά­λες κατα­σκευα­στι­κές επι­χει­ρή­σεις και προ­μη­θευ­τές, αλλά και στους ομί­λους που θα ανα­λά­βουν τη συντή­ρη­ση και λειτουργία.

Τελι­κά, η προ­σπά­θεια δια­μόρ­φω­σης μιας «εικο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας» για μια Περι­φέ­ρεια που δήθεν αλλά­ζει προς όφε­λος των πολι­τών της με εργα­λείο την «απορ­ρο­φη­τι­κό­τη­τα», καταρ­ρέ­ει στο έδα­φος της σκλη­ρής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και στην περιο­χή μας με τους χαμη­λούς ή μειω­μέ­νους στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα λόγω της ακρί­βειας μισθούς, την προ­σω­ρι­νή και ευέ­λι­κτη εργα­σία, την ανερ­γία, τα ανε­παρ­κή εισο­δή­μα­τα, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την έλλει­ψη επαρ­κών και σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, Παι­δεί­ας, Υγεί­ας, Πρό­νοιας, μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς κλπ.

Στον αντί­πο­δα μια σει­ρά επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, που δρα­στη­ριο­ποιού­νται και στην ΠΚΜ σε διά­φο­ρους κλά­δους, κατα­γρά­φουν το 2021 και 2022 ιστο­ρι­κά κέρ­δη απο­κα­λύ­πτο­ντας και με αυτό τον τρό­πο ότι δεν υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρο ψέμα από τις δια­κη­ρύ­ξεις που επα­να­λαμ­βά­νο­νται μονό­το­να σε διά­φο­ρες εκδη­λώ­σεις προ­βο­λής του ΕΣΠΑ περί “ανά­πτυ­ξης για όλους”.

Όσο ακο­λου­θεί­ται αυτός ο αδιέ­ξο­δος δρό­μος στον οποίο συνα­ντιού­νται ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τοπι­κοί παρά­γο­ντες, με βάση τη συμ­φω­νία τους στις στρα­τη­γι­κές στο­χεύ­σεις του ΕΣΠΑ και του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, όχι το 2030 (όπως προ­πα­γαν­δι­στι­κά ανα­φέ­ρε­ται) αλλά ούτε το 2300 δεν θα ικα­νο­ποι­η­θούν οι πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες του λαού της περιο­χής. Και αυτό για­τί μπαί­νει εμπό­διο το κέρ­δος των λίγων το οποίο υπα­γο­ρεύ­ει συγκε­κρι­μέ­να πού θα κατευ­θυν­θούν τα κον­δύ­λια, πώς θα ιεραρ­χη­θούν τα έργα και με ποιους όρους θα ολοκληρωθούν.

Ανά­σα από τα συσ­σω­ρευ­μέ­να προ­βλή­μα­τα μπο­ρεί να δώσει ο οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας για αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντά­ξεις, κατάρ­γη­ση της έμμε­σης φορο­λο­γί­ας στα τρό­φι­μα και των Ειδι­κών Φόρων στην Ενέρ­γεια με μετα­τό­πι­ση της φορο­λο­γί­ας στο μεγά­λο κεφά­λαιο. Για να κατευ­θυν­θούν οι κοι­νο­τι­κές χρη­μα­το­δο­τή­σεις σε τομείς που θα δώσουν έστω και προ­σω­ρι­νή ανα­κού­φι­ση σήμε­ρα κόντρα στους σχε­δια­σμούς των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, της ΕΕ, δια­δο­χι­κών κυβερ­νή­σε­ων και διοι­κή­σε­ων σε τοπι­κό επί­πε­δο. Για να τεθούν σε προ­τε­ραιό­τη­τα και να υλο­ποι­η­θούν ανα­γκαία έργα και υπη­ρε­σί­ες για τις λαϊ­κές ανά­γκες, όπως έργα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, ανά­πτυ­ξης υπο­δο­μών, Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας, έργα ύδρευ­σης — άρδευ­σης — απο­χέ­τευ­σης, ανά­πτυ­ξης επαρ­κών ΜΜΜ, πραγ­μα­τι­κής προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος και αξιο­ποί­η­σης και επέ­κτα­σης των ελεύ­θε­ρων χώρων για τον λαό κ.ά.

Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα δεν είναι «ναι ή όχι στην ανά­πτυ­ξη», αλλά «ανά­πτυ­ξη για ποιον», με ποιους όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, για τους λίγους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις ή για τον λαό;

Σε κάθε περί­πτω­ση, για να κατο­χυ­ρω­θεί ένα πολύ ανώ­τε­ρο επί­πε­δο ζωής για τους εργα­ζό­με­νους, για να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι μεγά­λες ανα­ξιο­ποί­η­τες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες και της περιο­χής μας, απαι­τού­νται ριζι­κές αλλα­γές σε επί­πε­δο εξου­σί­ας και οικο­νο­μί­ας, ένας πραγ­μα­τι­κά δια­φο­ρε­τι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης με γνώ­μο­να την κοι­νω­νι­κή ευη­με­ρία και όχι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Για αυτή την ελπι­δο­φό­ρα προ­ο­πτι­κή, για να πάρουν η εργα­τι­κή τάξη, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες, οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες την κατά­στα­ση στα χέρια τους, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο