Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι παραιτήσεις ούτε ακυρώνουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού, ούτε αναιρούν την αναγκαιότητα έρευνας

«Οι παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του πρω­θυ­πουρ­γού και του Διοι­κη­τή της ΕΥΠ ούτε ακυ­ρώ­νουν τις ευθύ­νες του πρω­θυ­πουρ­γού, στον οποί­ον άλλω­στε λογο­δο­τού­σαν άμε­σα τα παρα­πά­νω πρό­σω­πα, ούτε αναι­ρούν την ανα­γκαιό­τη­τα να ερευ­νη­θούν σε βάθος οι καταγ­γε­λί­ες για τις παρα­κο­λου­θή­σεις. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που από τις ίδιες τις παραι­τή­σεις γεν­νιού­νται νέα μεγά­λα ερω­τη­μα­τι­κά. Άλλω­στε, το θεσμι­κό πλαί­σιο που διευ­κο­λύ­νει τέτοιου είδους πρα­κτι­κές είναι πολι­τι­κό ζήτη­μα, που υπερ­βαί­νει τα δια­φο­ρά πρό­σω­πα που ανα­λαμ­βά­νουν το ρόλο της “Ιφι­γέ­νειας” για να κρυ­φτούν οι βασι­κές πολι­τι­κές ευθύ­νες» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του.

Παραι­τή­θη­καν ο διοι­κη­τής της ΕΥΠ και ο γγ του πρω­θυ­πουρ­γού για το θέμα των παρακολουθήσεων

Τις παραι­τή­σεις τους υπέ­βα­λαν σήμε­ρα ο διοι­κη­τής της ΕΥΠ και ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού, με τις δύο υπο­θέ­σεις να συν­δέ­ο­νται με τις παρα­κο­λου­θή­σεις από την ΕΥΠ με βάση το κακό­βου­λο λογι­σμι­κό «Predator».

Συγκε­κρι­μέ­να, λίγο μετά τις 12 το μεση­μέ­ρι ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι «Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού, Γρη­γό­ρης Δημη­τριά­δης, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του. Η παραί­τη­ση έγι­νε απο­δε­κτή από τον πρωθυπουργό».

Δημο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, που επι­κα­λού­νται «κύκλους του Μαξί­μου», ανα­φέ­ρουν ότι «η παραί­τη­ση κρί­θη­κε ως η καλύ­τε­ρη λύση εξαι­τί­ας της τοξι­κό­τη­τας που επι­κρα­τεί στην πολι­τι­κή ζωή του τόπου, με αφορ­μή την υπό­θε­ση παρα­κο­λού­θη­σης του τηλε­φώ­νου του που κατήγ­γει­λε πρό­σφα­τα ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρου­λά­κης, αλλά και άλλων καταγ­γε­λιών για παρα­κο­λου­θή­σεις από την ΕΥΠ και με βάση το κακό­βου­λο λογι­σμι­κό “Predator”».

Ακο­λού­θη­σε ανα­κοί­νω­ση του Μεγά­ρου Μαξί­μου σύμ­φω­να με την οποία ο διοι­κη­τής της Εθνι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών, Πανα­γιώ­της Κοντο­λέ­ων, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του στον πρω­θυ­πουρ­γό, «κατό­πιν λαν­θα­σμέ­νων ενερ­γειών που δια­πι­στώ­θη­καν στη δια­δι­κα­σία των νόμι­μων επι­συν­δέ­σε­ων. Η παραί­τη­ση έγι­νε αποδεκτή».

Στην ανα­κοί­νω­ση προ­στί­θε­ται ότι «νέος διοι­κη­τής της ΕΥΠ ανα­λαμ­βά­νει ο έως σήμε­ρα γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, πρέ­σβης Θεμι­στο­κλής Δεμί­ρης», ο οποί­ος «θα ενη­με­ρώ­σει την Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας μετά την επα­νεκ­κί­νη­ση των εργα­σιών της Βουλής».

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο