Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Οι χιλιάδες λαού στη Θεσσαλονίκη βροντοφώναξαν όχι στο νερό εμπόρευμα

“Οι χιλιά­δες λαού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη βρο­ντο­φώ­να­ξαν όχι στο νερό εμπό­ρευ­μα” τονί­ζει σε σχό­λιο η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για την τερά­στια συναυ­λία στην πλα­τεία Αριστοτέλους.

Ανα­λυ­τι­κά:

“Οι χιλιά­δες λαού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη βρο­ντο­φώ­να­ξαν όχι στο νερό εμπόρευμα.

Είναι αργά «για δάκρυα» για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού τόσο από τη ΝΔ όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί ότι

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ σε κοι­νό βημα­τι­σμό και παίρ­νο­ντας ο ένας την σκυ­τά­λη από τον άλλο, έχουν βάλει την σφρα­γί­δα τους:

* στη μετα­τρο­πή της ΕΥΑΘ σε Ανώ­νυ­μη Εταιρία

* την εισα­γω­γή της στον ναό του τζό­γου, το χρηματιστήριο,

* το κομ­μά­τια­σμά της και την εργο­λα­βο­ποί­η­ση λει­τουρ­γιών της και τελικά

* την έντα­ξή της αρχι­κά στο ΤΑΙΠΕΔ από ΝΔ — ΠΑΣΟΚ και στη συνέ­χεια στο λεγό­με­νο Υπερ­τα­μείο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η λύση βρί­σκε­ται στον δρό­μο της σύγκρου­σης με την πολι­τι­κή της ΕΕ για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού, για δρα­στι­κή μεί­ω­ση των τιμο­λο­γί­ων, για να μην υπάρ­ξει καμιά δια­κο­πή νερού στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, για προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού με δικαιώ­μα­τα, κατάρ­γη­ση των εργολάβων.

Για νερό κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι εμπόρευμα.

Γι’ αυτά το ΚΚΕ κατα­θέ­τει όλες του τις δυνάμεις.

Ισχυ­ρό ΚΚΕ στις επό­με­νες εκλο­γές θα είναι εγγύ­η­ση ότι θα δυνα­μώ­σει αυτός ο αγώνας.”

 

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο