Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ «Ολα για τους λίγους!» ο τίτλος της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«“Όλα για τους λίγους”! Αυτός θα μπο­ρού­σε να είναι ο τίτλος της σημε­ρι­νής ομι­λί­ας του κ. Μητσο­τά­κη στη ΔΕΘ, που απο­δει­κνύ­ει ότι ούτε υπάρ­χει ούτε μπο­ρεί να υπάρ­ξει «ανά­πτυ­ξη για όλους», με όφε­λος και για το κεφά­λαιο και για το λαό.

Οι μεγά­λοι κερ­δι­σμέ­νοι των εξαγ­γε­λιών του πρω­θυ­πουρ­γού είναι συντρι­πτι­κά οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι. Αυτοί θα ωφε­λη­θούν από τη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας και των εισφο­ρών, αυτοί θα κερ­δί­σουν από την επι­δό­τη­ση της εργα­σί­ας, με πρό­σβα­ση σε πιο φτη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη, αυτοί θα αξιο­ποι­ή­σουν τις υπε­ρεκ­πτώ­σεις στις επεν­δύ­σεις και τα κίνη­τρα για τη συγκε­ντρο­ποί­η­ση του κεφαλαίου.

Από την άλλη μεριά οι δήθεν παρο­χές προς το λαό ‑που κάποιες εξαγ­γέλ­θη­καν, ενώ ισχύ­ουν ήδη, π.χ. μειω­μέ­νος ΦΠΑ σε κάποιες υπη­ρε­σί­ες και προ­ϊ­ό­ντα- δεν ανα­πλη­ρώ­νουν στο ελά­χι­στο τις τερά­στιες απώ­λειες του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, εξαι­τί­ας των τσα­κι­σμέ­νων μισθών και εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, των συνε­πειών της παν­δη­μί­ας, των ανα­τι­μή­σε­ων και της ακρί­βειας, των άδι­κων αντι­λαϊ­κών φόρων, των ιδιωτικοποιήσεων.
Δίπλα σε όλα αυτά θα προ­στε­θούν και τα νέα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να, που προ­βλέ­πει το νέο ευρω­ε­νω­σια­κό μνη­μό­νιο του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, προ­κει­μέ­νου να αντλη­θούν τα πακέ­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης για τις «πρά­σι­νες» μπίζνες.

Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά την ακρί­βεια στο ρεύ­μα και την ενέρ­γεια συνο­λι­κά, ο πρω­θυ­πουρ­γός παρου­σί­α­σε ως «φάρ­μα­κο» την αιτία του προ­βλή­μα­τος, αφού η απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας, η απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, η μονο­καλ­λιέρ­γεια των ΑΠΕ, είναι αυτά που οδη­γούν σε πανά­κρι­βο ρεύ­μα για το λαό κι ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Όσο για τους νέους, που ο πρω­θυ­πουρ­γούς τους βλέ­πει ως ντε­κόρ στις ομι­λί­ες του, βλέ­πουν πολύ καλά τις δήθεν νέες «ευκαι­ρί­ες» στις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες του νόμου Χατζη­δά­κη, στο νέο πιο σκλη­ρό ταξι­κό σχο­λείο, ακό­μη και στην επέ­κτα­ση των προ­γραμ­μά­των ανή­λι­κης εργα­σί­ας που ανα­κοι­νώ­θη­καν πρό­σφα­τα. Και σήμε­ρα μάθα­με ότι, εκτός από ρεπό, θα «απο­λαμ­βά­νουν» και Gigabytes!

Όλα τα παρα­πά­νω επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι πανη­γυ­ρι­σμοί για την ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας δεν θα πρέ­πει να κρύ­ψουν το βασι­κό, ότι δηλα­δή πρό­κει­ται για μια «ματω­μέ­νη» ανά­πτυ­ξη για τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώματα.

Απέναντι σε αυτό τον αδιέξοδο δρόμο, ορθώνεται ο αγώνας για αξιοπρεπές εισόδημα και μισθούς, σταθερή δουλειά για όλους, σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων. Βρίσκεται η προοπτική μιας ανάπτυξης με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που θα σπάσει το φαύλο κύκλο της εναλλαγής ανάμεσα στην καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη, με μόνιμο θύμα το λαό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο