Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Ουδεμία σχέση με επαναπατρισμό αρχαιοτήτων» — Καταψηφίζει τη συμφωνία για την επιστροφή των αρχαιοτήτων Κυκλαδικού Πολιτισμού

Ουδε­μία σχέ­ση έχουν όσα προ­βλέ­πο­νται στην «ετε­ρο­βα­ρή» αυτή τη συμ­φω­νία, με επα­να­πα­τρι­σμό αρχαιο­τή­των, υπο­γράμ­μι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, μιλώ­ντας νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια, επί του σχε­δί­ου νόμου του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού.

«Ωφε­λη­μέ­νοι από την ετε­ρο­βα­ρή αυτή συμ­φω­νία, είναι ο Λέο­ναρντ Στερν, που παρου­σιά­ζε­ται διε­θνώς, ως δωρη­τής και ευερ­γέ­της του ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού, ενώ ο ίδιος, με τις δικές του πρά­ξεις, εδώ και δεκα­ε­τί­ες, έχει συμ­βά­λει άμε­σα ή έμμε­σα στην προ­ώ­θη­ση λαθρα­να­σκα­φών του Κυκλα­δι­κού Πολι­τι­σμού», ανέ­φε­ρε ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης και παρα­τή­ρη­σε επί­σης ότι «ωφε­λη­μέ­νο είναι το Μητρο­πο­λι­τι­κό Μου­σείο της Νέας Υόρ­κης, που περι­λαμ­βά­νει στις συλ­λο­γές του πολυά­ριθ­μα εκθέ­μα­τα που απο­τε­λούν προ­ϊ­ό­ντα αρχαιο­κα­πη­λί­ας και παρά­νο­μης δια­κί­νη­σης και ωφε­λη­μέ­νο είναι το ιδιω­τι­κό Κυκλα­δι­κό Μου­σείο και το Ίδρυ­μα Γου­λαν­δρή που απο­κτά κατο­χή σε 161 κυκλα­δι­κές μονα­δι­κές αρχαιότητες».

Κατά συνέ­πεια, είπε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, «όχι μόνο κατα­ψη­φί­ζου­με το νομο­σχέ­διο αλλά και ζητά­με την από­συρ­σή του εδώ και τώρα, ως απα­ρά­δε­κτο προ­σβλη­τι­κό και επικίνδυνο».

Ο Μ. Συντυ­χά­κης υπο­γράμ­μι­σε ότι θα είναι μακρο­χρό­νια η έκθε­ση των ελλη­νι­κών αρχαιο­τή­των στο εξω­τε­ρι­κό, «παρα­νό­μως εξα­χθέ­ντων αρχαιο­τή­των που αντί να επι­στρέ­ψουν στη χώρα, χαρί­ζο­νται ουσια­στι­κά στο Μητρο­πο­λο­τι­κό Μου­σείο Τέχνη της Νέας Υόρ­κης και στο ιδιω­τι­κό μου­σείο του Ιδρύ­μα­τος Γου­λαν­δρή». Αυτές η ενέρ­γειες, συνέ­χι­σε, δεν έχουν καμία σχέ­ση με επα­να­πα­τρι­σμό ούτε και μπο­ρεί να λέγε­ται ότι αυτή η προ­σπά­θεια κατα­τεί­νει στην προ­στα­σία πολι­τι­στι­κών αγαθών.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο