Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο έλεγχος των ΜΜΕ από τα επιχειρηματικά συμφέροντα έχει υπογραφή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για την αντι­πα­ρά­θε­ση σχε­τι­κά με το ζήτη­μα των τηλε­ο­πτι­κών αδειών: 

«Για μία ακό­μη φορά η αντι­πα­ρά­θε­ση των κομ­μά­των του κατε­στη­μέ­νου γύρω από το μιντια­κό τοπίο επι­χει­ρεί να αφή­σει στο απυ­ρό­βλη­το το κεντρι­κό πρό­βλη­μα, που είναι ο έλεγ­χος της ενη­μέ­ρω­σης και των ΜΜΕ από τα διά­φο­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και που φέρει την υπο­γρα­φή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Στη βάση αυτή εξε­λί­χθη­καν δια­χρο­νι­κά τα παζά­ρια και οι σχέ­σεις δια­πλο­κής όλων τους με τους διά­φο­ρους μεγαλοεπιχειρηματίες».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο