Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εξελίσσεται στον καλύτερο χορηγό του φόβου και του ανορθολογισμού

«Εν μέσω παν­δη­μί­ας και μεγά­λης ανα­σφά­λειας για το τι “μέλ­λει γενέ­σθαι” με τις μεταλ­λά­ξεις, ο κ. Μητσο­τά­κης επι­λέ­γει να προ­βά­λει την πολι­τι­κή των συγ­χω­νεύ­σε­ων, της μεί­ω­σης των περι­φε­ρεια­κών νοσο­κο­μεί­ων και της παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας, πολι­τι­κή που έχει κοστί­σει πανά­κρι­βα στους λαούς όλου του κόσμου» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ, σε σχό­λιό του για την συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού στην «Καθη­με­ρι­νή».

«Η παν­δη­μία ‑με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων- βρή­κε το εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας με 11 νοσο­κο­μεία λιγό­τε­ρα, με λιγό­τε­ρες από 500 ΜΕΘ, με κατάρ­γη­ση όσων είχαν απο­μεί­νει από την Πρω­το­βάθ­μια Υγεία. Τώρα επι­τα­χύ­νουν το σχέ­διο για την κερ­δο­φο­ρία των ομί­λων με πεδίο επεν­δύ­σε­ων την υγεία του λαού» προ­σθέ­τει το ΚΚΕ στο σχό­λιό του και καταλήγει:

«Αυτό είναι το πλαί­σιο μέσα στο οποίο εκκο­λά­πτο­νται και καλ­λιερ­γού­νται ο φόβος κι ο ανορ­θο­λο­γι­σμός, που υπο­νο­μεύ­ουν την ανά­γκη του μαζι­κού εμβο­λια­σμού. Εκεί ας ανα­ζη­τή­σει την αιτία του κακού ο κ. Μητσο­τά­κης, ο οποί­ος όχι μόνο δεν δικαιού­ται να “κου­νά­ει το δάχτυ­λο”, καλ­λιερ­γώ­ντας μάλι­στα διχα­στι­κές λογι­κές, αλλά αντί­θε­τα, συνε­χί­ζο­ντας την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της υγεί­ας, εξε­λίσ­σε­ται στον καλύ­τε­ρο χορη­γό τέτοιων φαινομένων».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο