Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε και μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και επιλεκτική ενημέρωση αρχηγών

«Ο κ Μητσο­τά­κης επι­βε­βαί­ω­σε ότι όχι μόνο υπάρ­χουν μυστι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Τουρ­κία πίσω από την πλά­τη του ελλη­νι­κού λαού, αλλά και ότι ακό­μη και οι πολι­τι­κοί αρχη­γοί ενη­με­ρώ­νο­νται επι­λε­κτι­κά. Προ­φα­νώς ο κ. Μητσο­τά­κης επι­λέ­γει να ενη­με­ρώ­νει εκεί­νους τους πολι­τι­κούς αρχη­γούς με τους οποί­ους — όπως ο ίδιος είπε- δεν έχουν μεγά­λες δια­φο­ρές, καθώς μοι­ρά­ζο­νται την πολι­τι­κή εμπλο­κής στα αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κα σχέ­δια, στο πλαί­σιο των οποί­ων εξε­λίσ­σο­νται και οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τη συνέ­ντευ­ξη Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού στη Θεσσαλονίκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο