Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης «λανσάρει» στις ΗΠΑ το ρόλο του ελληνικού κράτους ως «καλού παιδιού» στο ΝΑΤΟ

«Ο κύριος Μητσο­τά­κης “λαν­σά­ρει” στις ΗΠΑ το ρόλο του ελλη­νι­κού κρά­τους ως “καλού παι­διού” στο ΝΑΤΟ, αλλά και ως “μεσά­ζο­ντα” για τις ενερ­γεια­κές μπίζ­νες που προ­ω­θού­νται ‑με κυρί­αρ­χο το ρόλο των ΗΠΑ- στο φόντο του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Μόνο που από αυτή τη “συναλ­λα­γή”, ο μεγά­λος χαμέ­νος θα είναι ο ελλη­νι­κός λαός που θα πλη­ρώ­σει την “καλύ­τε­ρη στιγ­μή στις ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις” με βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στα πολε­μι­κά σχέ­δια, με μεγα­λύ­τε­ρη ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, με νέα κούρ­σα ΝΑΤΟϊ­κών εξο­πλι­σμών και με νέους μεγά­λους κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας. Κερ­δι­σμέ­νοι θα είναι οι λεγό­με­νοι επεν­δυ­τές, δηλα­δή οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στη μια και την άλλη πλευ­ρά που θα ωφε­λη­θούν από τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια σε βάρος των λαών», ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τη συνά­ντη­ση Μητσοτάκη-Μπάιντεν.

«Όσο για τη δήθεν προ­στα­σία ένα­ντι της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, αρκεί να δει κανείς μόνο το παζά­ρι που διε­ξά­γε­ται αυτή την περί­ο­δο ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και Τουρ­κία, με αφορ­μή την είσο­δο της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στην ευρω­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία. Η δια­σφά­λι­ση της ΝΑΤΟϊ­κής συνο­χής, που δια­περ­νά και τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, είναι ο παρά­γο­ντας εκεί­νος που σπρώ­χνει σε υπο­νό­μευ­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και λύσεις “συνεκ­με­τάλ­λευ­σης”», επι­ση­μαί­νει κατα­λή­γο­ντας το σχό­λιο του κόμματος.

Μπάιντεν: Ελλάδα και ΗΠΑ είναι στον πόλεμο σαν μια φωνή

«Ελλά­δα και ΗΠΑ είναι εκεί (στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία) σαν μια φωνή», ανέ­φε­ρε ο Τζο Μπάι­ντεν στην ομι­λία του σε δεξί­ω­ση που έγι­νε στο Λευ­κό Οίκο μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, δεί­χνο­ντας πως η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απρο­κά­λυ­πτα έχει εμπλέ­ξει το λαό στα πολε­μι­κά σχέ­δια των ΝΑΤΟι­κών με ζητού­με­νο να παί­ξει ρόλο στην ενερ­γεια­κή σκα­κιέ­ρα η αστι­κή τάξη με το αμε­ρι­κα­νι­κό υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο.

«Η εται­ρι­κή μας σχέ­ση είναι στο από­γειο», είπε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος και για τη συνά­ντη­ση με τον Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό δήλω­σε ότι «είχα­με μια εξαι­ρε­τι­κή συζή­τη­ση νωρί­τε­ρα» για πολ­λά θέμα­τα, τον πόλε­μο, την ασφά­λεια, την Ενέρ­γεια και το εμπό­ριο. Πρό­σθε­σε ότι πρέ­πει «να εδραιώ­σου­με τις διπλω­μα­τι­κές μας σχέ­σεις» και πως για τις ΗΠΑ η Ελλά­δα «είναι σημα­ντι­κός εταί­ρος στη Μεσό­γειο και στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη».

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στην ομι­λία του, έκα­νε ειδι­κή ανα­φο­ρά στην κύρω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις, επι­ση­μαί­νο­ντας το ρόλο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης τόσο για τα πολε­μι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ όσο και για τις προ­σπά­θειες αντι­κα­τά­στα­σης του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου από αμε­ρι­κα­νι­κό LNG.

Ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη είναι μόλις 500 μίλια από την Ουκρα­νία και πέρα από τη σπου­δαιό­τη­τα για το ΝΑΤΟ είναι κόμ­βος για το υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο». Κατέ­δει­ξε πως η κυβέρ­νη­ση είναι έτοι­μη να βαθύ­νει τη συμ­με­το­χή της σε επι­κίν­δυ­να για το λαό σχέ­δια προ­κει­μέ­νου να λάβει ανταλ­λάγ­μα­τα η αστι­κή τάξη και κυρί­ως οι εφοπλιστές.

Για τα Εξο­πλι­στι­κά είπε ότι η Ελλά­δα θα ήθε­λε να απο­κτή­σει μαχη­τι­κά F‑35 διό­τι πέρα από την άμυ­νά της θα ενι­σχυ­θεί η Νοτιο­α­να­το­λι­κή Πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ και πρό­σθε­σε ότι η Ελλά­δα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ καλω­σο­ρί­ζει τους επενδυτές.

Έμμε­σα ανα­φέρ­θη­κε στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της Άγκυ­ρας, χωρίς να κατο­νο­μά­σει την Τουρ­κία, λέγο­ντας ότι «οποια­δή­πο­τε παρα­βί­α­ση της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας θα απα­ντη­θεί» και φυσι­κά δεν είπε τίπο­τα ούτε για το ΝΑΤΟ ούτε για τις ΗΠΑ που παρι­στά­νουν ότι δεν βλέ­πουν διό­τι θεω­ρούν στρα­τη­γι­κό εταί­ρο την Τουρ­κία που θέλουν να «σπά­σουν» κάθε συνερ­γα­σία της με τη Ρωσία.

Για το Κυπρια­κό ζήτη­σε από τον Τζο Μπάι­ντεν με την επιρ­ροή τους να βοη­θή­σει να συνε­χι­στεί η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή δια­δι­κα­σία με βάση τα ψηφί­σμα­τα του ΟΗΕ, διό­τι κανείς δεν θα απο­δε­χθεί μια λύση δύο κρα­τών και τα σχέ­δια που έχουν εμφα­νι­στεί είναι διχο­το­μι­κά και ανα­φέ­ρο­νται σε δυο δια­φο­ρε­τι­κά συνι­στώ­ντα κράτη.

Πηγή: 902.gr

Ανοι­χτή επι­στο­λή στον νέο πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζόρτζ Τσούνη

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο