Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο λαός να κρατά μικρό καλάθι ότι κάτι ουσιαστικό θα αποκαλυφθεί από την ιστορία με τα μυστικά κονδύλια

«Όσο σημα­ντι­κό είναι να διε­ρευ­νη­θεί η υπό­θε­ση με τα μυστι­κά κον­δύ­λια, άλλο τόσο υπο­κρι­τι­κό είναι να πέφτουν ορι­σμέ­νοι απ’ τα σύν­νε­φα, αγνο­ώ­ντας δήθεν την ύπαρ­ξή τους» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας «τα μυστι­κά κον­δύ­λια απο­τε­λούν, ειδι­κά στους τομείς Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας, πρα­κτι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων και φυσι­κά η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ δεν απο­τέ­λε­σε, ούτε στο ζήτη­μα αυτό, εξαί­ρε­ση» και κατα­λή­γει «γι’ αυτόν τον λόγο ο λαός χρειά­ζε­ται να κρα­τά μικρό καλά­θι ότι κάτι ουσια­στι­κό θα απο­κα­λυ­φθεί απ’ αυτήν την ιστορία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο