Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ο “τιμοκατάλογος” του υπ. Υγείας νομιμοποιεί το “φακελάκι” και ωθεί τους ασθενείς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ανα­κοί­νω­ση του τιμο­κα­τα­λό­γου των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων στο ΕΣΥ, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Ο “τιμο­κα­τά­λο­γος” για τα επί πλη­ρω­μή απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία στο ΕΣΥ, που ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα περι­χα­ρής ο υπουρ­γός Υγεί­ας Άδ. Γεωρ­γιά­δης, απο­τυ­πώ­νει με τον πιο κυνι­κό τρό­πο τι σημαί­νει για τους ασθε­νείς και όλον τον λαό η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας, την οποία έχουν προ­ω­θή­σει βήμα-βήμα όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­χρο­νι­κά και απο­γειώ­νει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Φτά­νουν στο σημείο να βάζουν ταρί­φα στην κάθε επέμ­βα­ση, νομι­μο­ποιώ­ντας το “φακε­λά­κι” και ωθώ­ντας τον ασθε­νή να πλη­ρώ­νει υπέ­ρο­γκα ποσά, ώστε να μην περι­μέ­νει ολό­κλη­ρους μήνες.

Αυτό το αίσχος δεν πρέ­πει να γίνει απο­δε­κτό από κανέ­ναν! Τώρα πρέ­πει να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν υγεία για όλον τον λαό και για πραγ­μα­τι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ. Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει με όλες του τις δυνά­μεις την πανυ­γειο­νο­μι­κή απερ­γία την Πέμ­πτη 22 Φλεβάρη».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο