Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την σφαγή των μεταναστών στην Μελίγια (VIDEO)

Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή  ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό θάνα­το δεκά­δων ανθρώ­πων στην Μελί­για στη­λί­τευ­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ  στη συζή­τη­ση  σχε­τι­κά  «με την κατά­στα­ση της εφαρ­μο­γής της οδη­γί­ας για την προ­σω­ρι­νή προ­στα­σία» με την Επί­τρο­πο της ΕΕ Ylva Johansson.

Στην παρέμ­βα­σή του στα πλαί­σια της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κών Ελευ­θε­ριών (LIBE) της ευρω­βου­λής ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης σημεί­ω­σε τα εξής:

«Κατα­δι­κά­ζου­με το στυ­γε­ρό έγκλη­μα με δεκά­δες νεκρούς, με αστυ­νο­μι­κή βία ακό­μη και σε ημι­θα­νείς πρό­σφυ­γες στα σύνο­ρα Μαρό­κου-Ισπα­νί­ας δείγ­μα και μόνο της άγριας πολι­τι­κής κατα­στο­λής της ΕΕ που ονο­μα­τί­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως εισβο­λείς. Καταγ­γέλ­λου­με τον κυνι­σμό της κυβέρ­νη­σης Σάν­τσεζ με τα “συγ­χα­ρη­τή­ρια” του “αντά­ξιου” οικο­δε­σπό­τη της Συνό­δου του ΝΑΤΟ που απερ­γά­ζε­ται νέους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους  τρο­φο­δο­τώ­ντας τα προ­σφυ­γι­κά κύμα­τα. Τι άρα­γε έχουν να πουν στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη όλοι όσοι μιλούν για τον αέρα της “προ­ό­δου” στην Ισπα­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης; Νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις προ­ω­θούν την ίδια αντι­δρα­στι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσό­γειο, όπως και στη Δανία εξο­ρί­ζο­ντας πρό­σφυ­γες μέχρι και σε τρί­τες χώρες. Είναι πολι­τι­κή με τα δύο μέτρα και τα δυο σταθ­μά: τυπι­κή υπο­δο­χή με τερά­στιες ελλεί­ψεις  για τους Ουκρα­νούς πρό­σφυ­γες και αθλιό­τη­τα για τους υπό­λοι­πους, από­το­κο και της εφαρ­μο­γής της Οδη­γί­ας που συζη­τά­με. Σχε­τι­κά με αυτή την απα­ρά­δε­κτη διά­κρι­ση θα πρέ­πει να τοπο­θε­τη­θεί­τε ανά­με­σα στα άλλα για το γεγο­νός ότι υπάρ­χουν δυο παράλ­λη­λα συστή­μα­τα που το ένα είναι η τυπι­κή υπο­δο­χή και το άλλο η άγρια καταστολή».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο