Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ, ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Εκδηλώσεις για τη Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Εκδη­λώ­σεις για τα 77 χρό­νια από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών την 9η Μάη του 1945 προ­γραμ­μα­τί­ζουν για τις επό­με­νες μέρες οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και τα παραρ­τή­μα­τα ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ.

Το Σάββατο 7 Μάη

Οι ΚΟ 2ου Δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας καλούν στις 8 μ.μ., σε εκδή­λω­ση στην πλα­τεία Βαρ­νά­βα στο Παγκρά­τι. Θα μιλή­σει ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Την Κυριακή 8 Μάη

Η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 11 π.μ., στο δημο­τι­κό ανα­ψυ­κτή­ριο «Η Αρε­τσού» στην Καλα­μα­ριά. Θα μιλή­σει ο Κώστας  Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ευρω­βου­λευ­τής. Θα παρου­σια­στούν απο­σπά­σμα­τα από το έργο του Μάριου Πλω­ρί­τη «Μπρεχτ και Χίτλερ» σε θεα­τρι­κό αναλόγιο.

To Παράρ­τη­μα Μελισ­σί­ων-Πεντέ­λης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ διορ­γα­νώ νει εκδή­λω­ση Τιμής και Μνή­μης για την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών και για τους 14 Πεντε­λιώ­τες-κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν την 1η Μάη του 44 στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής την Κυρια­κή 8 Μάη 11π.μ. στην  Πλα­τεία Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου της Νέας Πεντέλης.

Το Παράρ­τη­μα Βέροιας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 11 π.μ. στο μνη­μείο του Αντάρ­τη στην πλα­τεία Ελιάς στην Βέροια.

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Ενερ­γεια­κού Κέντρου του ΚΚΕ και το Παράρ­τη­μα Πτο­λε­μα­ΐ­δας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης στο Μεσό­βου­νο, στις 11 π.μ., στο μνη­μείο των 3 Σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τών που έπε­σαν ηρω­ι­κά υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι τα χωριά Μεσό­βου­νο και Πύργοι.

Τη Δευτέρα 9 Μάη

Η ΤΕ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση στις 8 μ.μ., στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα. Θα μιλή­σει η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η ΚΟ Ασπρο­πύρ­γου του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Γενο­κτο­νί­ας Γκο­ρυ­τσά Ασπρο­πύρ­γου με ομι­λη­τή τον Χρή­στο Τσο­κά­νη, στέ­λε­χος του ΚΚΕ.

Η ΤΕ Ημα­θί­ας του ΚΚΕ οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 6.30 μ.μ., στην Πλα­τεία Ειρή­νης στη Νάου­σα. Επί­σης την Κυρια­κή 8/5 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την ΚΝΕ ιστο­ρι­κός περί­πα­τος σε περιο­χές γύρω από τη Νάου­σα όπου έδρα­σε ο ΕΛΑΣ.

Οι οργα­νώ­σεις Λάρι­σας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και το παράρ­τη­μα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, οργα­νώ­νουν εκδή­λω­ση στις 8 μ.μ., στο μνη­μείο του πάρ­κου Αλκαζάρ

Το Παράρ­τη­μα Αρκα­δί­ας της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 6 το από­γευ­μα στο μνη­μείο στον Άγιο Νικό­λα στην Τρί­πο­λη τιμώ­ντας «τα 20 εκα­τομ­μύ­ρια του σοβιε­τι­κού λαού, τις 500.000 στην Ελλά­δα, τους 200 στην Και­σα­ρια­νή, τους 40 στον Άγιο Θανά­ση, τους 224 στις Βίγλες Μεγα­λό­πο­λης, τους 300 στον Άγιο Νικό­λα και τους 10 στην οδό Ταξιαρ­χών στη Τρί­πο­λη, τους 19 στην Ψηλή Βρύ­ση, τους 18 στην Αλέα, τους 18 στο Ίσιω­μα Μεγα­λό­πο­λης, τους εκα­το­ντά­δες κατοί­κους της Αρκα­δί­ας που εκτε­λέ­στη­καν κατά τη διάρ­κεια των εκκα­θα­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των κατο­χι­κών δυνά­με­ων και των συνερ­γα­τών τους, των ταγ­μά­των ασφαλείας».

Το Παράρ­τη­μα Λαυ­ρί­ου της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ καλεί σε εκδή­λω­ση στις 7 μ.μ. στο μνη­μείο των 800 νεκρών από την κατο­χι­κή πεί­να, δίπλα στον ΟΤΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο