Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Πολλά συγχαρητήρια στον Μ. Τεντόγλου και στον προπονητή του Γ. Πομάσκι

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Μίλ­το Τεντό­γλου, στο σεμνό αθλη­τή που γρά­φει ιστο­ρία στον στί­βο, αφού πρω­τα­γω­νι­στεί στα­θε­ρά σε όλες τις μεγά­λες διορ­γα­νώ­σεις» τονί­ζει με ανάρ­τη­σή του στο twι­tter το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορ­μή την κατά­κτη­ση του αση­μέ­νιου μεταλ­λί­ου από τον Έλλη­να αθλη­τή στο άλμα εις μήκος, στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στίβου.

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια και στον προ­πο­νη­τή του Γιώρ­γο Πομά­σκι. Καλή δύνα­μη και καλή συνέ­χεια», επι­σή­μα­νε επί­σης το Γρα­φείο Τύπο της ΚΕ του Κόμματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο