Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Προκλητικές οι δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη για την “επιτυχή πολιτική φύλαξης των συνόρων”

Σε σχό­λιό του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συνέ­ντευ­ξη τύπου του Μητσο­τά­κη μετά το τέλος της Συνό­δου Κορυ­φής, αναφέρει:

«Λίγες ημέ­ρες μετά από το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο της Πύλου, με θύμα­τα εκα­το­ντά­δες αδι­κο­χα­μέ­νους νεκρούς και αγνο­ού­με­νους, κι ενώ ακό­μα δεν έχουν δοθεί από τις ελλη­νι­κές αρχές οι επι­βαλ­λό­με­νες σαφείς απα­ντή­σεις για τις πραγ­μα­τι­κές συν­θή­κες του, είναι πρό­κλη­ση οι δηλώ­σεις του Κ. Μητσο­τά­κη από τις Βρυ­ξέλ­λες για την “επι­τυ­χή ελλη­νι­κή πολι­τι­κή φύλα­ξης των συνόρων”.

Όσο για τον “αγώ­να” που, σύμ­φω­να με τον πρω­θυ­πουρ­γό, έδω­σε η Ελλά­δα για την “καθο­λι­κή συμ­φω­νία” των κρα­τών της ΕΕ στη φύλα­ξη των εξω­τε­ρι­κών συνό­ρων της, σημαί­νει ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να εντεί­νει την πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και του εγκλω­βι­σμού σε βάρος των ξερι­ζω­μέ­νων, που είναι το έδα­φος για την γιγά­ντω­ση της δρά­σης των κυκλω­μά­των διακινητών.

Όμως απέ­να­ντι της, θα βρει την πραγ­μα­τι­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση του ΚΚΕ και τους κοι­νούς αγώ­νες Ελλή­νων, μετα­να­στών εργα­τών και προ­σφύ­γων για την προ­στα­σία των δικαιω­μά­των τους».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο