Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Προκλητική η απόφαση για εν κρυπτώ «εξέταση» της προέδρου της Κομισιόν σχετικά με τις συμβάσεις των εμβολίων

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής του Ομά­δας, «καταγ­γέλ­λει την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της Διά­σκε­ψης των Προ­έ­δρων του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να εξε­τα­στεί πίσω από κλει­στές πόρ­τες, ‘ιδιω­τι­κά’, ο ρόλος της Προ­έ­δρου της Κομι­σιόν, Φον Ντερ Λάιεν, στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το συμ­βό­λαιο ‘μαμούθ’ των εμβο­λί­ων της Pfizer».

«Πέραν αυτής της απα­ρά­δε­κτης από­φα­σης κι η προη­γού­με­νη κλή­τευ­ση σε δημό­σια ακρό­α­ση από την ειδι­κή επι­τρο­πή του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τον COVID-19 (COVI) περιο­ρί­στη­κε στην πρό­ε­δρο της Κομι­σιόν αφή­νο­ντας απ’ έξω τις ευθύ­νες του Συμ­βου­λί­ου (κυβερ­νή­σεις), των αρμό­διων επι­τρό­πων όπως και τα άλλα — πέραν της Pfizer — μονο­πώ­λια του φαρ­μά­κου και τις αντί­στοι­χες συμ­βά­σεις τους» ανα­φέ­ρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Προ­φα­νής στό­χευ­ση για όλα τα παρα­πά­νω, είναι οι λαοί να μην μάθουν την αλή­θεια για το πόσα χρή­μα­τα και για ποιο λόγο τα πλή­ρω­σαν, και πώς τα μονο­πώ­λια με τη στή­ρι­ξη της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων τους, κατα­λή­στε­ψαν εκμε­ταλ­λευό­με­να την ανά­γκη τους για ασφα­λή κι έγκαι­ρο εμβο­λια­σμό. Όλα αυτά εντάσ­σο­νται στο πλαί­σιο των σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών που εξε­λίσ­σο­νται συνο­λι­κά στον κλά­δο του φαρ­μά­κου κι έχουν οδη­γή­σει στο εκβια­στι­κό δίλημ­μα που ΕΕ και κυβερ­νή­σεις επι­βάλ­λουν στους λαούς: να επι­λέ­ξουν ανά­με­σα στις τερά­στιες ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων ή την αύξη­ση της τιμής τους. Αφο­ρούν λυσ­σα­λέ­ους αντα­γω­νι­σμούς και μεγά­λα παζά­ρια για το μοί­ρα­σμα της πίτας της αγο­ράς των φαρ­μά­κων και των εμβο­λί­ων ανά­με­σα στους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους. ‘Αλλω­στε, τόσο η Pfizer, όσο και τα άλλα μονο­πώ­λια του φαρ­μά­κου (κι όχι μόνο) με τους λομπί­στες τους αλω­νί­ζουν στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο δια­μορ­φώ­νο­ντας τις απο­φά­σεις του κατά τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, κάτι που όλα τα άλλα κόμ­μα­τα έχουν επι­κρο­τή­σει με την ψήφο τους ως ‘ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας’ και μόνο το ΚΚΕ έχει καταδικάσει».

«Η ΕΕ και το ευρω­κοι­νο­βού­λιο της, που κατά τα άλλα υπο­κρι­τι­κά κόπτο­νται για να συγκρο­τή­σουν ….‘σώμα ηθι­κής’ μετά το Qatar-Gate και σπεύ­δουν κατό­πιν εορ­τής να ανα­ζη­τή­σουν… δια­φά­νεια στις συμ­βά­σεις των εμβο­λί­ων, είναι αυτοί που με τις απο­φά­σεις τους κρά­τη­σαν ως επτα­σφρά­γι­στο μυστι­κό τις συμ­βά­σεις αυτές και τις οποί­ες ακρι­βο­πλή­ρω­σαν οι λαοί. Είναι εξάλ­λου οι ίδιοι που υιο­θέ­τη­σαν την δια­δι­κα­σία-κοροϊ­δία όπου οι ευρω­βου­λευ­τές δήθεν ‘ενη­με­ρώ­νο­νταν’ σε δωμά­τιο απο­μό­νω­σης με …δείγ­μα­τα συμ­βά­σε­ων από τα οποία έλει­παν όλα τα κρί­σι­μα στοι­χεία όπως τιμές, όροι και ρήτρες κι αυτά πάντα ‘στο όνο­μα της δια­σφά­λι­σης του αντα­γω­νι­σμού’» σημειώ­νε­ται στην ανακοίνωση.

«Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ είχε ζητή­σει με αλλε­πάλ­λη­λες παρεμ­βά­σεις της από την πρώ­τη στιγ­μή να δοθούν στη δημο­σιό­τη­τα όλες οι συμ­βά­σεις για τα εμβό­λια, να αρθεί αμε­τά­κλη­τα κι όχι μόνο για την παν­δη­μία, κάθε πατέ­ντα, αιτή­μα­τα που απέρ­ρι­ψαν τόσο η Κομι­σιόν, όσο κι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ σε σχε­τι­κό αίτη­μα του ΚΚΕ στη ελλη­νι­κή βουλή.

Η μεγά­λη αλή­θεια που οι κυβερ­νή­σεις, η ΕΕ, το ευρω­κοι­νο­βού­λιο, οι όποιες εξε­τα­στι­κές επι­τρο­πές τους, αφή­νουν στο απυ­ρό­βλη­το είναι ότι το φάρ­μα­κο, τα εμβό­λια είναι εμπο­ρεύ­μα­τα και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι κάνουν κου­μά­ντο ανά­λο­γα με τα συμ­φέ­ρο­ντά τους και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Αυτόν ακρι­βώς το στό­χο της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας εξυ­πη­ρε­τεί και η ΕΕ. Δεν διορ­θώ­νε­ται, δεν μπο­ρεί να γίνει φιλο­λαϊ­κή, είναι ένω­ση των μονο­πω­λί­ων, αντί­πα­λος των λαών» υπο­γραμ­μί­ζει η ΕΟ του ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή της:

«Διέ­ξο­δος για το λαό υπάρ­χει μόνο στο δρό­μο της σύγκρου­σης με τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ απέ­να­ντι σε οποια­δή­πο­τε αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση και τη δεδο­μέ­νη αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή της. Μόνο αυτός μπο­ρεί να επι­βάλ­λει τον τερ­μα­τι­σμό της κατα­λή­στευ­σής του με την ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας των μονο­πω­λί­ων με απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, σε μια οικο­νο­μία κι εξου­σία που θα υπη­ρε­τεί τις λαϊ­κές ανά­γκες, με την υγεία, τα εμβό­λια, τα φάρ­μα­κα να είναι δωρε­άν, απαλ­λαγ­μέ­να από το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, δια­θέ­σι­μα στο λαό κάθε στιγ­μή που αυτός τα έχει ανάγκη».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο