Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Προκλητική η απόφαση για την Ηριάννα — Υποκρισία στελεχών της κυβέρνησης

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την απόρ­ρι­ψη της αίτη­σης απο­φυ­λά­κι­σης της Ηριάν­νας Β.Λ., επι­ση­μαί­νει ότι η η από­φα­ση του Εφε­τεί­ου είναι προ­κλη­τι­κή και στη­λι­τεύ­ει την υπο­κρι­σία στε­λε­χών της κυβέρνησης:

 

«Η επι­μο­νή των δικα­στη­ρί­ων στην άδι­κη φυλά­κι­ση της Ηριάν­νας Β.Λ., χωρίς κανέ­να σοβα­ρό απο­δει­κτι­κό στοι­χείο, μετά και τη χθε­σι­νή από­φα­ση του πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου της Αθή­νας, είναι απα­ρά­δε­κτη, προ­κλη­τι­κή, απέ­να­ντι στο κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­μα κι επι­κίν­δυ­νη για τις λαϊ­κές ελευθερίες.

Σοβα­ρές ευθύ­νες επω­μί­ζε­ται και η κυβέρ­νη­ση που, όχι μόνο δια­τη­ρεί άθι­κτο το αυταρ­χι­κό-κατα­σταλ­τι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, που τυλί­γει ανθρώ­πους σε μια “κόλ­λα χαρ­τί” και απο­τε­λεί τη βάση τέτοιων απα­ρά­δε­κτων δικα­στι­κών απο­φά­σε­ων, αλλά και το εμπλου­τί­ζει συνε­χώς, στο πλαί­σιο και της προ­σαρ­μο­γής της ελλη­νι­κής νομο­θε­σί­ας στις αντι­δρα­στι­κές ευρω­ε­νω­σια­κές κατευθύνσεις.

Εσχά­τως μάλι­στα, ο ΣΥΡΙΖΑ ‑μέσω του δημο­σιο­γρα­φι­κού του οργά­νου- υιο­θε­τεί όλο το αντι­δρα­στι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό οπλο­στά­σιο, μέχρι και τη θεω­ρία των δύο άκρων, ενι­σχύ­ο­ντας το γενι­κό­τε­ρο κλί­μα κατα­στο­λής κι αυταρχισμού.

Κατά συνέ­πεια, οι αντι­δρά­σεις στε­λε­χών της κυβέρ­νη­σης κατά της δικα­στι­κής από­φα­σης υπη­ρε­τούν άλλους σχε­δια­σμούς, στο φόντο της γενι­κό­τε­ρης αντι­πα­ρά­θε­σης γύρω απ’ τη “δικαιο­σύ­νη”, ενώ περιέ­χουν κι αρκε­τή δόση υπο­κρι­σί­ας, όσο δεν ακου­μπούν το αυταρ­χι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, όπως για παρά­δειγ­μα αυτό της λεγό­με­νης “αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής νομοθεσίας”».

 

Απορ­ρί­φθη­κε το αίτη­μα της Ηριάν­νας για ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποινής!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο