Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Προμετωπίδα στην πάλη του εργατικού κινήματος η απάντηση στα αντιλαϊκά μέτρα και η απαίτηση απεμπλοκής από τους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς

«Τιμά­με την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, τους νεκρούς εργά­τες του Σικά­γο το 1886, τους καπνερ­γά­τες του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη του ’44, όλους τους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης που έδω­σαν και τη ζωή τους για το δίκιο της τάξης τους, για να ανα­τρα­πεί το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης και των πολέ­μων» υπο­γραμ­μί­ζει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά 2018.

Το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει ότι «σήμε­ρα γίνε­ται ακό­μα πιο φανε­ρός ο απο­κρου­στι­κός χαρα­κτή­ρας του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης. Γίνε­ται ακό­μη πιο φανε­ρό ότι η αιτία που οδη­γεί τους λαούς στη φτώ­χεια και την ανερ­γία είναι ίδια με αυτή που τους βάζει να σκο­τώ­νο­νται στους πολέ­μους για τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής και τα μερί­δια των αγο­ρών. Ότι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, που ισο­πε­δώ­νει χώρες και επα­να­χα­ράσ­σει σύνο­ρα, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται μέρα τη μέρα, μέσα σε συν­θή­κες ιμπε­ρια­λι­στι­κής “ειρή­νης”, που κάνει συντρίμ­μια τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, για να κερ­δί­ζει περισ­σό­τε­ρα μια χού­φτα καπι­τα­λι­στών. Είναι η συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής με άλλα, βίαια ‑στρα­τιω­τι­κά κυρί­ως- μέσα».

Ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι «σε συν­θή­κες όπου τα αδιέ­ξο­δα του συστή­μα­τος είναι τερά­στια, που οι δυσκο­λί­ες ανά­καμ­ψης της παγκό­σμιας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας είναι μεγά­λες και οι κίν­δυ­νοι μιας νέας βαθιάς οικο­νο­μι­κής κρί­σης υπαρ­κτοί, δεν επαρ­κούν, για το κεφά­λαιο, μόνο τα διά­φο­ρα αντι­λαϊ­κά μέτρα, η έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης και της επί­θε­σης στα δικαιώ­μα­τα. Η ιστο­ρία έχει απο­δεί­ξει ότι, σε αυτές τις συν­θή­κες, γίνε­ται σφο­δρή ανα­μέ­τρη­ση για νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας, για πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, ενερ­γεια­κούς αγω­γούς, δρό­μους μετα­φο­ράς εμπορευμάτων».

Το ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη και τον λαό να γυρί­σουν την πλά­τη τόσο «στην κοι­νή προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, της ΝΔ και του Κινή­μα­τος Αλλα­γής να υπο­τά­ξουν το λαό στον ονο­μα­ζό­με­νο “εθνι­κό στό­χο” της επι­στρο­φής στην καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη” όσο και “στα νέα παρα­μύ­θια για το “τέλος των μνη­μο­νί­ων” και τη «δίκαιη ανά­πτυ­ξη» τονί­ζο­ντας οτι “οι αντερ­γα­τι­κοί-αντι­λαϊ­κοί νόμοι των μνη­μο­νί­ων, τα προ­νο­μο­θε­τη­μέ­να μέτρα και τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα θα συνε­χί­σουν να εφαρ­μό­ζο­νται, με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη ένταση».

Καλώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους να κλεί­σουν τα αυτιά τους «στη θεω­ρία που λαν­σά­ρε­ται για μια ακό­μη φορά, ότι δήθεν το “μικρό­τε­ρο κακό” είναι η καλύ­τε­ρη επι­λο­γή για το λαό» υπο­γραμ­μί­ζει ότι «σήμε­ρα χρειά­ζε­ται η πάλη του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος να έχει στην προ­με­τω­πί­δα της την απά­ντη­ση και στα μέτρα που τσα­κί­ζουν το λαό σε και­ρό «ειρή­νης», αλλά και την απαί­τη­ση απε­μπλο­κής από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς σχεδιασμούς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο