Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σε πάγωμα μισθών παραπέμπουν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Για αύξη­ση μόλις 50 ευρώ στον κατώ­τα­το μισθό τα επό­με­να τρία χρό­νια έκα­νε λόγο σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας. Σε συνέ­ντευ­ξή του στον «ΑΝΤ1» ανέ­φε­ρε ότι ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας ειση­γεί­ται την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού τέλος Μαΐ­ου, αρχές Ιου­νί­ου και πρό­σθε­σε πως «η αύξη­ση αυτή να είναι τέτοια ώστε σε μια τριε­τία ο κατώ­τα­τος μισθός να φτά­σει περί­που στα 703 ευρώ. Σήμε­ρα είμα­στε στα 650 ευρώ».

Σε σχό­λιο σχε­τι­κά με τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που για τον κατώ­τα­το μισθό το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Οι σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που, για αύξη­ση στον κατώ­τα­το μισθό μόλις 50 ευρώ και μάλι­στα σε βάθος τριε­τί­ας, απο­τε­λούν πρό­κλη­ση, αφού στην ουσία παρα­πέ­μπουν σε πάγω­μα μισθών, με δεδο­μέ­νες και τις αυξή­σεις στα είδη πρώ­της ανάγκης.

Επι­βε­βαιώ­νουν και στον πιο δύσπι­στο ότι οι εργα­ζό­με­νοι θα συνε­χί­σουν να είναι τα θύμα­τα και στη φάση της ανά­πτυ­ξης, το προ­ϊ­όν της οποί­ας θα το καρ­πω­θούν οι λίγοι.

Θυμί­ζου­με επί­σης ότι πριν λίγες ημέ­ρες το υπ. Εργα­σί­ας απο­φά­σι­σε το πάγω­μα του κατώ­τα­του μισθού για το 2020, με βάση το νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου και σε συμ­φω­νία με τις εργο­δο­τι­κές οργα­νώ­σεις και τη διο­ρι­σμέ­νη, από τα δικα­στή­ρια, ηγε­σία της ΓΣΕΕ.

Οι εργα­ζό­με­νοι, που ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι με σωρεία ψεμά­των, όσον αφο­ρά τον κατώ­τα­το μισθό, πρώ­τα από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και σήμε­ρα από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τους αγώ­νες τους χρειά­ζε­ται να απαι­τή­σουν άμε­σα επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο