Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σημαντική άνοδος των ποσοστών και στην Κεντρική Μακεδονία

Η σημα­ντι­κή άνο­δος που κατα­γρά­φει το ΚΚΕ στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας απο­δει­κνύ­ει την αύξη­ση του κύρους του Κόμ­μα­τος στην εργα­τι­κή τάξη, στους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, στους νέους και τις γυναί­κες. Ανα­δει­κνύ­ει ότι απο­τε­λεί συνει­δη­τή επι­λο­γή χιλιά­δων που συμπο­ρεύ­τη­καν με τους κομ­μου­νι­στές τα τελευ­ταία χρό­νια σε όλα τα μέτω­πα πάλης που ανα­πτύ­χθη­καν στην περιο­χή για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των του λαού και της νεο­λαί­ας, κόντρα στην πολι­τι­κή που συν­θλί­βει τη ζωή τους.

Συνο­λι­κά στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας το ΚΚΕ έλα­βε 60.811 ψήφους και ποσο­στό 6,03%. Πήρε 18.625 περισ­σό­τε­ρες ψήφους σε σχέ­ση με το 2019, που είχε λάβει 42.186 ψήφους και ποσο­στό 4,39%. Το Κόμ­μα κατέ­γρα­ψε άνο­δο σε όλες τις εκλο­γι­κές Περι­φέ­ρειες της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, σε όλα τα αστι­κά κέντρα και τα χωριά.

Αυτή η εικό­να αντι­κα­το­πτρί­ζει τους δεσμούς που ανα­πτύ­χθη­καν όλα τα τελευ­ταία χρό­νια μέσα από τους αγώ­νες και τις πολύ­μορ­φες άλλες δρά­σεις όπου πρω­το­στά­τη­σαν οι κομ­μου­νι­στές και οι κομ­μου­νί­στριες. Στους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης σε μια σει­ρά χώρους δου­λειάς, για την από­κρου­ση της εργο­δο­τι­κής επί­θε­σης, όπως στη «Μαλα­μα­τί­να», σε επι­χει­ρή­σεις Τρο­φί­μων, Μετάλ­λου, στις Κατα­σκευ­ές, στις Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, στον Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό και αλλού. Στους αγώ­νες των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών για να συνε­χί­σουν να καλ­λιερ­γούν τη γη τους και να ζουν από την παρα­γω­γή τους, στους αγώ­νες για να εμπο­δι­στούν πλει­στη­ρια­σμοί και εξώ­σεις εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών, στους αγώ­νες ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και τη μετα­τρο­πή της Θεσ­σα­λο­νί­κης σε ορμη­τή­ριο θανά­του. Αλλά και στους αγώ­νες της νεο­λαί­ας για το δικαί­ω­μα στη μόρ­φω­ση σε όλες τις βαθ­μί­δες, ενά­ντια στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, μα και στους μεγα­λειώ­δεις αγώ­νες ενά­ντια στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, που για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη και έχει μετα­τρέ­ψει όλους τους χώρους δου­λειάς σε δυνά­μει κοι­λά­δες των Τεμπών.

Μεγά­λη αύξη­ση κατα­γρά­φει το Κόμ­μα στην Α’ Εκλο­γι­κή Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ ενι­σχυ­μέ­νο ανα­δεί­χθη­κε και στη Β’ Εκλο­γι­κή Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου επα­νε­κλέ­γει τους δύο βου­λευ­τές που είχε, τον Γιάν­νη Δελή στην Α’ και τον Λεω­νί­δα Στολ­τί­δη στη Β’.

Στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης το ΚΚΕ πήρε ποσο­στό 7,45% και 24.268 ψήφους, δηλα­δή 8.231 ψήφους περισ­σό­τε­ρες από το 2019, που είχε πάρει 16.037 ψήφους και ποσο­στό 5,3%.

Σημα­ντι­κή άνο­δο κατέ­γρα­ψε στον δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου πήρε 10.318 ψήφους (είχε 6.587) και ποσο­στό 7,17% (είχε 4,86%) και σε όλα τα Δια­με­ρί­σμα­τα του δήμου. Στο Γ’ και στο Δ’ Δια­μέ­ρι­σμα, τις λαϊ­κές γει­το­νιές της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανα­δεί­χθη­κε σε τρί­το Κόμ­μα. Στο Γ’ Δια­μέ­ρι­σμα πήρε 836 ψήφους (είχε 539) και ποσο­στό 8,09% (είχε 5,43%). Στο Δ’ Δια­μέ­ρι­σμα (Τού­μπα) πήρε 2.954 ψήφους (είχε 1.876) και ποσο­στό 8,91% (είχε 6,16%).

Μεγά­λη άνο­δο κατέ­γρα­ψε και στην Καλα­μα­ριά. Πήρε 3.231 ψήφους (είχε 2.057) και ποσο­στό 8,28% (είχε 5,88%), ανα­δει­κνύ­ο­ντας ότι το εμπι­στεύ­θη­κε ο λαός της περιο­χής που έδω­σαν μαζί τη μάχη ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του παρα­λια­κού μετώ­που, των ελεύ­θε­ρων χώρων, για την επα­να­λει­τουρ­γία του νοσο­κο­μεί­ου «Πανα­γία» κ.λπ.

Σημα­ντι­κή άνο­δο εμφά­νι­σε και στις λαϊ­κές γει­το­νιές του δήμου Παύ­λου Μελά, με πρώ­τη την Πολί­χνη όπου πήρε 1.518 ψήφους (είχε 1.097) και ποσο­στό 9,04% (είχε 7,21%).

Στην ΠΕ Πιε­ρί­ας ανα­δεί­χθη­κε σε δεύ­τε­ρο κόμ­μα στο Λιτό­χω­ρο του δήμου Δίου — Ολύ­μπου, όπου πήρε 739 ψήφους (είχε 534) και ποσο­στό 17,74% (είχε 12,87%).

Στον δήμο Νάου­σας πήρε 1.751 ψήφους (είχε 1.498) και ποσο­στό 8,66% (είχε 7,75%). Στην πόλη της Νάου­σας ανα­δεί­χθη­κε τρί­το κόμ­μα με ποσο­στό 10,76%, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τους δεσμούς που έχει με την εργα­τι­κή τάξη, αλλά και τη συμ­βο­λή του στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων για την προ­στα­σία των απλή­ρω­των εργα­ζο­μέ­νων στη Νημα­τουρ­γία «Βαρ­βα­ρέ­σος», για μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας στις επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων, για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών οικο­γε­νειών από τον κίν­δυ­νο να μεί­νουν χωρίς θέρ­μαν­ση και ρεύ­μα, ενά­ντια στην υπο­στε­λέ­χω­ση και το κλεί­σι­μο κλι­νι­κών του νοσοκομείου.

Η ανα­γνώ­ρι­ση του ΚΚΕ ως του συνε­πούς συμπα­ρα­στά­τη των δίκιων των εργα­ζο­μέ­νων εκφρά­στη­κε και στη Χαλ­κι­δι­κή και ειδι­κό­τε­ρα στον δήμο Αρι­στο­τέ­λη, που το Κόμ­μα πήρε 783 ψήφους (είχε 436) και ποσο­στό 6,02% (είχε 3,30%). Στα χωριά των μεταλ­λω­ρύ­χων, όπου όλα τα τελευ­ταία χρό­νια δίνουν τη μάχη ενά­ντια στις μαζι­κές απο­λύ­σεις της «Ελλη­νι­κός Χρυ­σός» και των υπερ­γο­λά­βων της, για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, για υπο­γρα­φή ΣΣΕ, μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας, για την προ­στα­σία της ζωής και του περιβάλλοντος.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ απο­τε­λεί μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας και παρα­κα­τα­θή­κη για τους νέους αγώ­νες που θα έρθουν απέ­να­ντι στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επίθεσης.

Γι’ αυτό και μπρο­στά στις 25 Ιού­νη, τα μέλη, οι φίλοι και οπα­δοί του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπαί­νουν στη μάχη, ώστε όχι μόνο να μη χαθεί ούτε μια ψήφος, αλλά να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το Κόμ­μα, να κάνουν περισ­σό­τε­ροι το τολ­μη­ρό βήμα και να ψηφί­σουν το ΚΚΕ.

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο