Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Σκοπός της κυβέρνησης να επιβληθεί η αντιλαϊκή πολιτική «δια πυρός και σιδήρου», η καταστολή δεν θα περάσει!

«Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο “δια­χεί­ρι­σης των συνα­θροί­σε­ων”, έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει πως η κυβέρ­νη­ση έχει σκο­πό να επι­βά­λει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή “δια πυρός και σιδή­ρου”. Το ίδιο άλλω­στε κάνει και με την ίδρυ­ση “πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας”. Είναι ενδει­κτι­κό πως το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο, όπως και το προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα που προη­γή­θη­κε, υπερ­βαί­νουν ακό­μη και δια­τά­ξεις αυτού του αντι­δρα­στι­κού νόμου που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση, λύνο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τα χέρια των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών για τον περιο­ρι­σμό, την απα­γό­ρευ­ση και τη διά­λυ­ση των συγκε­ντρώ­σε­ων» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Με το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης απο­τυ­πώ­νο­νται οι ασφυ­κτι­κοί περιο­ρι­σμοί που επι­χει­ρεί να θέσει σε αυτές. Ορι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα είναι:

– Η κατα­χώ­ρη­ση των στοι­χεί­ων του “οργα­νω­τή” μιας συνά­θροι­σης σε πλατ­φόρ­μα μέσω του taxis, απλά επι­βε­βαιώ­νει ότι η κυβέρ­νη­ση έχει σκο­πό να τυλί­γει σε μία “κόλ­λα χαρ­τί” και να εξο­ντώ­νει δικα­στι­κά και οικο­νο­μι­κά “οργα­νω­τές” συνα­θροί­σε­ων, φορ­τώ­νο­ντάς τους ενέρ­γειες άσχε­τες με τις δια­δη­λώ­σεις, ακό­μη και προβοκάτσιες.

– Η πρό­βλε­ψη ότι θα ελέγ­χε­ται αυστη­ρά το τι προ­βάλ­λε­ται στα ΜΜΕ και ότι οι δημο­σιο­γρά­φοι και οι φωτο­γρά­φοι θα κάνουν την δου­λειά τους σε χώρο που θα υπο­δει­κνύ­ει και θα ελέγ­χει η ΕΛΑΣ, με στό­χο την “ανε­μπό­δι­στη διε­ξα­γω­γή των αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων”, οδη­γεί στην επι­βο­λή καθε­στώ­τος προ­λη­πτι­κής λογο­κρι­σί­ας, στον ασφυ­κτι­κό κρα­τι­κό έλεγ­χο στην πλη­ρο­φό­ρη­ση και την ενημέρωση.

– Η πρό­βλε­ψη εκφο­βι­στι­κών ελέγ­χων προ­σώ­πων και ΙΧ, ακό­μη και μακριά από το χώρο πραγ­μα­το­ποί­η­σης συγκε­ντρώ­σε­ων, σημαί­νει προ­λη­πτι­κή κατα­στο­λή των συγκεντρώσεων.

– Η εισα­γω­γή νέων αόρι­στων εννοιών και όρων θα αξιο­ποιού­νται κατά το δοκούν από την αστυ­νο­μία, για να δια­λύ­ει και να απα­γο­ρεύ­ει συγκε­ντρώ­σεις» επι­ση­μαί­νει η ανακοίνωση.

Όπως προ­σθέ­τει στη συνέ­χεια, «αυτό που μένει απα­ράλ­λα­χτο, τόσο στον αντι­δρα­στι­κό νόμο, όσο και στο κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο που παρου­σιά­στη­κε, είναι το άθλιο και επι­κίν­δυ­νο ιδε­ο­λο­γι­κό απο­τύ­πω­μά του, που ουσια­στι­κά εμφα­νί­ζει τις δια­δη­λώ­σεις ως θερ­μο­κή­πια εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών. Μ’ αυτόν τον τρό­πο επι­χει­ρεί να συκο­φα­ντή­σει και να απο­τρέ­ψει τη μαζι­κή συμ­με­το­χή σε δια­δη­λώ­σεις, αλλά και να δικαιο­λο­γή­σει την κατα­στο­λή, για την οποία δια­χρο­νι­κά αξιο­ποιού­νται προ­βο­κα­τό­ρι­κες ομά­δες και μηχα­νι­σμοί, με τους οποί­ους το κρά­τος και οι υπη­ρε­σί­ες του πολ­λές φορές βρί­σκο­νται σε άμε­ση συνεννόηση».

«Η κυβέρ­νη­ση ας επι­στρα­τεύ­σει όσα μέσα θέλει, όσο προ­σω­πι­κό θέλει, όσες ομά­δες θέλει. Δεν πρό­κει­ται να ξεμπερ­δέ­ψει με τις δίκαιες δια­δη­λώ­σεις και συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας, με τις εργα­τι­κές-λαϊ­κές διεκ­δι­κή­σεις, που θα φου­ντώ­νουν μαζί με τα προ­βλή­μα­τα που γεν­νά­ει η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή. Η κατα­στο­λή δεν θα περά­σει! Ο νόμος θα μεί­νει στα χαρ­τιά!» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

 

Με νέες και παλιές μεθόδους για την καταστολή του λαϊκού κινήματος και των διαδηλώσεων

Νέες και παλιές μεθό­δους κατα­στο­λής, στη λογι­κή της προ­σαρ­μο­γής τους στον επαί­σχυ­ντο νόμο για τον περιο­ρι­σμό ‑σε σημείο απα­γό­ρευ­σης- των συνα­θροί­σε­ων, περι­λαμ­βά­νει το «νέο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο» της ΕΛ.ΑΣ. για την αντι­με­τώ­πι­ση των δια­δη­λώ­σε­ων που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου. Στην ουσία, με το επι­χει­ρη­σια­κό δόγ­μα της ΕΛ.ΑΣ. ανα­κοι­νώ­θη­κε και επί­ση­μα ότι θα συνε­χί­σει να «πέφτει ξύλο» στις δια­δη­λώ­σεις, όπο­τε αυτό εκτι­μά­ται από την κυβέρ­νη­ση, που θα δίνει τις πολι­τι­κές εντο­λές και οι δυνά­μεις κατα­στο­λής θα τις εκτε­λούν, με βάση και τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία που ψηφί­στη­κε στη Βου­λή η οποία χτυ­πά το δικαί­ω­μα του συνέρ­χε­σθαι. Πλάι στις …«παρα­δο­σια­κές» μεθό­δους κατα­στο­λής (χημι­κά, ξύλο με γκλο­μπς, απώ­θη­ση με ασπί­δες κ.ά.) θα προ­στε­θούν νέες, πιο …«ευρω­παϊ­κές», όπως η ρίψη νερού, η οποία όμως μπο­ρεί να απο­δει­χθεί εξί­σου επι­κίν­δυ­νη για την υγεία των δια­δη­λω­τών, αφού έχουν ανα­φερ­θεί περι­πτώ­σεις σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού λόγω της πίε­σης του νερού. Σημειώ­νε­ται πάντως πως η χρή­ση των οχη­μά­των ρίψης νερού δεν είναι κάτι νέο, αλλά έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στο παρελθόν.

Στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, μετα­ξύ άλλων, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι για τη δρά­ση των κατα­σταλ­τι­κών δυνά­με­ων πρώ­τα θα γίνε­ται η …αξιο­λό­γη­ση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας μιας συνά­θροι­σης και η «ανα­λο­γι­κή» αντί­δρα­ση της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Ανα­φέρ­θη­κε η καθιέ­ρω­ση ενός νέου «modus operandi» (σημαί­νει τρό­πος του λει­τουρ­γείν), το οποίο προ­βλέ­πει την «αξιο­λό­γη­ση σε δια­βαθ­μι­σμέ­νη κλί­μα­κα της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας μιας συνά­θροι­σης», καθώς «στη βάση της αξιο­λό­γη­σης καταρ­τί­ζο­νται τα επι­χει­ρη­σια­κά σχέδια».

«Επι­χει­ρη­σια­κά πρέ­πει να αυξη­θεί η ευε­λι­ξία των δυνά­με­ων στο πεδίο και να μειω­θεί η έντα­ση στη χρή­ση μέσων», ισχυ­ρί­στη­κε ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης. Βασι­κά κρι­τή­ρια της αξιο­λό­γη­σης απο­τε­λούν τα δια­χρο­νι­κά αστυ­νο­μι­κά «κρι­τή­ρια» του κιν­δύ­νου για τη δημό­σια ασφά­λεια και της απει­λής για τη σοβα­ρή δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής ζωής. Πρό­κει­ται για «κου­στού­μια» που κόβο­νται και ράβο­νται για την απα­γό­ρευ­ση των λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, όπως έχει συμ­βεί πρό­σφα­τα, αλλά και στο παρελθόν.

Προ­στί­θε­ται δε και ο όρος της τρω­τό­τη­τας σε σχέ­ση με το αν οι αρχές εκτι­μούν πως θα παρει­σφρή­σουν σε συλ­λα­λη­τή­ριο άτο­μα που θα προ­κα­λέ­σουν επει­σό­δια. Όρος-«λάστιχο» που διευ­κο­λύ­νει μια από­φα­ση κατα­στο­λής μετά από δρά­ση προ­βο­κα­τό­ρων και χαφιέ­δων. Επι­πλέ­ον, καθιε­ρώ­νε­ται η κλι­μα­κού­με­νη χρή­ση μέσων κατα­στο­λής στις συνα­θροί­σεις. Η χρή­ση νερού ή δακρυ­γό­νων είναι η τελευ­ταία κατα­φυ­γή, ιδί­ως, σε ό,τι αφο­ρά τα δακρυ­γό­να, όπως υπο­στη­ρί­χτη­κε. Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό, «εκεί­νο που σαφώς απο­τε­λεί δέσμευ­ση, πλέ­ον, της Αστυ­νο­μί­ας είναι η ανα­λο­γι­κή και κατά το δυνα­τόν περιο­ρι­σμέ­νη χρή­ση των δακρυγόνων».

Η εφαρ­μο­γή αυτού του επι­χει­ρη­σια­κού δόγ­μα­τος, που απορ­ρέ­ει βέβαια από τις γενι­κό­τε­ρες κυβερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις έντα­σης της κατα­στο­λής και επι­βο­λής σιω­πη­τη­ρί­ου, φάνη­κε και στην άγρια κατα­στο­λή της συγκέ­ντρω­σης του ΚΚΕ για το Πολυ­τε­χνείο, οπό­τε και χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν τόσο τα χημι­κά όσο και οι ρίψεις νερού από τα υδρο­βό­λα οχήματα.

Όπως με «στόμ­φο» είπε ο υπουρ­γός: «Το 2021 η Αστυ­νο­μία αλλά­ζει επο­χή, θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώ­να… Η Αστυ­νο­μία αλλά­ζει για­τί ο κόσμος έχει αλλά­ξει». Μια σαφή «πρό­γευ­ση» για το «νέο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο» έδω­σε η κυβέρ­νη­ση με την άγρια κατα­στο­λή της συγκέ­ντρω­σης του ΚΚΕ στις 17 Νοέμ­βρη, ενώ και στη συγκέ­ντρω­ση για τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ένας συν­δυα­σμός χημι­κών και ρίψε­ων νερού. Όμως, την Ατυ­νο­μία του «21ου αιώ­να» την ένιω­σαν και οι μαθη­τές που διεκ­δι­κού­σαν μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, με τις συλ­λή­ψεις στο σωρό και το χτύ­πη­μα των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους!

Σύμ­φω­να με το σχέ­διο, είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η γνω­στο­ποί­η­ση της πρό­θε­σης διορ­γά­νω­σης μιας δημό­σιας υπαί­θριας συνά­θροι­σης στην οικεία αστυ­νο­μι­κή αρχή, η οποία με γρα­πτή από­φα­σή της, που δημο­σιεύ­ε­ται στην ιστο­σε­λί­δα της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και στην ειδι­κή δια­δι­κτυα­κή πλατ­φόρ­μα για τις συνα­θροί­σεις, ενη­με­ρώ­νει τους οργα­νω­τές για το αν θα υπάρ­ξουν περιο­ρι­σμοί και ορί­ζει αστυ­νο­μι­κό δια­με­σο­λα­βη­τή ο οποί­ος είναι υπεύ­θυ­νος και για την προ­πα­ρα­σκευα­στι­κή επι­κοι­νω­νία μαζί τους.

Κρι­τή­ρια για την επι­βο­λή των περιο­ρι­σμών σε μια πορεία υπο­τί­θε­ται ότι θα απο­τε­λούν «ο αριθ­μός των συμ­με­τε­χό­ντων στη συνά­θροι­ση» (θα υπάρ­χει σχε­τι­κή κατη­γο­ριο­ποί­η­ση ανά­λο­γα με τον αριθ­μό), σε συνάρ­τη­ση «με την περιο­χή πραγ­μα­το­ποί­η­σής της», τις «ειδι­κό­τε­ρες κυκλο­φο­ρια­κές συν­θή­κες», τα «χαρα­κτη­ρι­στι­κά του οδι­κού περι­βάλ­λο­ντος» και «τη σημα­σία της οδού ή των οδών που εκτι­μά­ται ότι θα επη­ρε­α­στούν από τη συνά­θροι­ση στην εν γένει κυκλο­φο­ρία» και γενι­κό­τε­ρα «ο βαθ­μός δια­τά­ρα­ξης της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής ζωής», δηλα­δή κρι­τή­ρια που είναι ιδιαί­τε­ρα «ευέ­λι­κτα» και θα δίνουν στην κυβέρ­νη­ση τη δυνα­τό­τη­τα να απα­γο­ρεύ­ει κατά το δοκούν μια δια­δή­λω­ση. Ως «κερα­σά­κι», στην από­φα­ση επι­βο­λής περιο­ρι­σμών της αστυ­νο­μι­κής αρχής, θα γίνε­ται «εκτί­μη­ση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας της συνά­θροι­σης» (μια έννοια «λάστι­χο») και αιτιο­λό­γη­ση αυτής, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν «για την προ­στα­σία των συμ­με­τε­χό­ντων και των διερ­χό­με­νων πολι­τών». Ο «οργα­νω­τής» μιας συγκέ­ντρω­σης θα πρέ­πει να μπαί­νει με τους κωδι­κούς του Τaxis στη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα της ΕΛ.ΑΣ. και να κατα­θέ­τει αίτη­ση για τη δια­δή­λω­ση, μαζί με στοι­χεία για τον αριθ­μό των συμ­με­τε­χό­ντων, τη δια­δρο­μή, την ώρα, κ.λπ.

Ιδιαί­τε­ρη σημα­σία, μάλι­στα, δίνε­ται στο ρόλο των ΜΜΕ, καθώς κατα­γρά­φε­ται σε ιδιαί­τε­ρο κεφά­λαιο η «στρα­τη­γι­κή επι­κοι­νω­νία», δηλα­δή η «επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της συνά­θροι­σης» ως «συστα­τι­κό μέρος του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού». Αυτό περι­λαμ­βά­νει την προ­ώ­θη­ση στα ΜΜΕ όποιου υλι­κού κρί­νει κατάλ­λη­λο η αστυ­νο­μία, ώστε να στη­ρί­ζει τη στά­ση της απέ­να­ντι σε μια δια­δή­λω­ση, ενώ ως αιτιο­λο­γία — όπως λέει το «εθνι­κό σχέ­διο» — σημειώ­νε­ται η «παρου­σί­α­ση των γεγο­νό­των» και η «αντι­με­τώ­πι­ση των ψευ­δών ειδή­σε­ων (fake news)». Μάλι­στα, η «δια­δι­κα­σία επι­κοι­νω­νί­ας θα ξεκι­νά πριν τη διορ­γά­νω­ση μίας συνά­θροι­σης και θα κορυ­φώ­νε­ται κατά τη διάρ­κεια της εξέ­λι­ξής της, αλλά και μετά την ολο­κλή­ρω­ση της, ιδιαί­τε­ρα στην περί­πτω­ση που έχουν υπάρ­ξει βίαια επει­σό­δια». Η αστυ­νο­μία, δηλα­δή, στή­νει ένα «γρα­φείο προ­πα­γάν­δας», απ’ όπου πριν ακό­μα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια δια­δή­λω­ση θα διο­χε­τεύ­ε­ται στα ΜΜΕ — ώστε να «ζυμω­θεί» στην κοι­νή γνώ­μη — η θέση της αστυ­νο­μί­ας, δηλα­δή της κυβέρ­νη­σης, για τη μια ή την άλλη δια­δή­λω­ση. Σε αυτή τη δια­δι­κα­σία η αστυ­νο­μία «θα αξιο­ποιεί το οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό, το οποίο έχει συλλεχθεί».

Αξί­ζει, επί­σης, να σημειω­θεί, ότι το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης προ­βλέ­πει ότι «η αστυ­νο­μία θα οριο­θε­τεί ένα συγκε­κρι­μέ­νο χώρο για τους δημο­σιο­γρά­φους», ενώ επί­σης θα ορί­ζε­ται εκ των προ­τέ­ρων ένας αξιω­μα­τι­κός ο οποί­ος «θα λει­τουρ­γεί ως σύν­δε­σμος και δίαυ­λος επι­κοι­νω­νί­ας μαζί τους καθ’ όλη τη διάρ­κεια της συνά­θροι­σης, έχο­ντας ως στό­χο τη συνερ­γα­σία και την αμοι­βαία κατα­νό­η­ση»! Με αιτιο­λο­γί­ες την …«προ­στα­σία των δημο­σιο­γρά­φων», το «δικαί­ω­μα των πολι­τών στην ενη­μέ­ρω­ση» και την «ανε­μπό­δι­στη διε­ξα­γω­γή των αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων», η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να ελέγ­ξει τι θα βλέ­πει το φως της δημο­σιό­τη­τας, όχι μόνο με τη διο­χέ­τευ­ση του επι­λεγ­μέ­νου από την αστυ­νο­μία υλι­κού, αλλά και με τον ορι­σμό ακό­μα και του χώρου όπου μπο­ρούν να βρί­σκο­νται οι δημοσιογράφοι.

Στη λογι­κή της ενί­σχυ­σης του χαφιε­δι­σμού, της τρο­μο­κρά­τη­σης και της κατα­στο­λής θα λει­τουρ­γή­σει και η χρη­σι­μο­ποί­η­ση καμε­ρών από τα ΜΑΤ. Μάλι­στα, στο σχέ­διο σημειώ­νε­ται συγκε­κρι­μέ­να, η «αξιο­ποί­η­ση της εικό­νας από φορη­τές και στα­θε­ρές κάμε­ρες, αλλά και από ενα­έ­ρια μέσα (drones, ελι­κό­πτε­ρα κ.ά)», καθώς και φορη­τές κάμε­ρες χει­ρός ή κάμε­ρες στις στο­λές των αστυ­νο­μι­κών, καθώς και στα οχή­μα­τα ρίψης νερού. Για την έναρ­ξη της κατα­γρα­φής υπο­τί­θε­ται ότι θα ενη­με­ρώ­νο­νται οι δια­δη­λω­τές ότι οι κινή­σεις τους κατα­γρά­φο­νται. Αυτό το υλι­κό, όπως λέει το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, «μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για το σχε­δια­σμό και την υλο­ποί­η­ση επι­χει­ρη­σια­κών παρεμ­βά­σε­ων στο πεδίο, στο προ­α­να­κρι­τι­κό έργο, στο σχη­μα­τι­σμό δικο­γρα­φιών, στην προ­σπά­θεια ταυ­το­ποί­η­σης, εντο­πι­σμού και σύλ­λη­ψης δραστών»…

Επι­πλέ­ον, αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στο προ­σω­πι­κό της ΕΛ.ΑΣ. που θα «δια­χει­ρί­ζε­ται» τις συγκε­ντρώ­σεις προ­στί­θε­νται με τη …βού­λα του δόγ­μα­τος οι ομά­δες Δίκυ­κλης Αστυ­νό­μευ­σης (ΔΙΑΣ) και οι ΟΠΚΕ. Οι τελευ­ταί­ες υπάρ­χουν για δρά­ση κατά της βαριάς εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας. Βέβαια, έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε έργο κατα­στο­λής, πολ­λές φορές, όταν οι υπό­λοι­πες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις τα «βρί­σκουν μπα­στού­νια». Σε αυτές προ­στί­θε­ται και η ομά­δα «Δρά­ση» (σ.σ. πρώ­ην ΔΕΛΤΑ) που «μεγα­λούρ­γη­σε» στην κατα­στο­λή του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου του ΚΚΕ στις 17 Νοέμ­βρη. Αυτές οι τρεις δυνά­μεις χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από το «δόγ­μα» ως ευέ­λι­κτες μονά­δες με δυνα­τό­τη­τα δυνα­μι­κής παρέμ­βα­σης, ενώ ΜΑΤ και ΥΜΕΤ χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως δυνά­μεις επι­βο­λής και απο­κα­τά­στα­σης της τάξης.

Ανα­κοί­νω­σε, επί­σης, ότι τον επό­με­νο μήνα θα ανα­κοι­νω­θεί η «λευ­κή βίβλος» για την εσω­τε­ρι­κή ασφά­λεια, ενώ αλλά­ζει εκ βάθρων η δομή της Αστυ­νο­μί­ας και της εκπαίδευσης.

Πηγή: 902.gr

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο