Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στήριξη στον αγώνα των διανομέων της «Wolt»

Το ΚΚΕ «στη­ρί­ζει τον αγώ­να των εκα­το­ντά­δων δια­νο­μέ­ων στην Wοlt, οι οποί­οι με την χθε­σι­νή τους μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση και με αυτές που ακο­λου­θούν δίνουν μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία μετά από την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση για μεί­ω­ση της αμοι­βής των εργα­ζό­με­νων ανά παραγγελία».

Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος «η από­φα­ση της εργο­δο­σί­ας ήρθε να προ­στε­θεί στα συνε­χό­με­να θανα­τη­φό­ρα και πολύ σοβα­ρά εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα, τα ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας, την δου­λειά από ήλιο σε ήλιο, από νύχτα σε νύχτα».

«Η δυνα­μι­κή και μαζι­κή τους συμ­με­το­χή στην απερ­γία απο­δει­κνύ­ει ακό­μα μια φορά ότι μόνο με τον οργα­νω­μέ­νο, μαζι­κό αγώ­να, με την αλλη­λεγ­γύη, μπο­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι να κερ­δί­σουν και να κατο­χυ­ρώ­σουν τα δίκαια αιτή­μα­τά τους» τονί­ζει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Ο αγώ­νας των δια­νο­μέ­ων της Wolt είναι συνέ­χεια και συν­δέ­ε­ται με τον αγώ­να όλης της εργα­τι­κής τάξης για ζωή με αξιο­πρέ­πεια, ασφα­λείς συν­θή­κες εργα­σί­ας, ασφα­λή σχο­λειά, δρό­μους, αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση, δωρε­άν πρό­σβα­ση στην υγεία και την παι­δεία για όλο των λαό και τους εργαζόμενους».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο