Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στη «Μαλαματίνα» και απαιτεί την απελευθέρωση των συλληφθέντων συνδικαλιστών

Τη σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» και του πρό­ε­δρου του Συν­δι­κά­του Οδη­γών Πωλη­τών και Βοη­θών Βορεί­ου Ελλά­δος και μέλους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ με την κατη­γο­ρία της παρά­νο­μης βίας κατά τη διάρ­κεια απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης του Σωμα­τεί­ου των Εργα­ζο­μέ­νων στην επι­χεί­ρη­ση «Μαλα­μα­τί­να» κατα­δι­κά­ζει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, απαι­τώ­ντας την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σή τους. Παράλ­λη­λα, στη­ρί­ζει τον αγώ­να του Σωμα­τεί­ου και ζητά την ανά­κλη­ση των απολύσεων. 

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη σημε­ρι­νή σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης “Μαλα­μα­τί­να”, και του πρό­ε­δρου του Συν­δι­κά­του Οδη­γών Πωλη­τών και Βοη­θών Βορεί­ου Ελλά­δος και μέλους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ με την κατη­γο­ρία της παρά­νο­μης βίας κατά τη διάρ­κεια απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης του Σωμα­τεί­ου των Εργα­ζο­μέ­νων στην επι­χεί­ρη­ση “Μαλα­μα­τί­να”.

Όπως επί­σης και την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια της εργο­δο­σί­ας να δημιουρ­γή­σει απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό και με τη συμ­βο­λή των ΜΑΤ και ΟΠΚΕ να προ­σπα­θή­σει να χτυ­πή­σει μια επι­τυ­χη­μέ­νη απερ­γία με την σχε­δόν καθο­λι­κή συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων σ’ αυτήν.

Οι επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών γίνο­νται με την παρου­σία της Αστυ­νο­μί­ας και των ΜΑΤ για να τρο­μο­κρα­τή­σουν τους εργα­ζό­με­νους και να στη­ρί­ξουν τον μηχα­νι­σμό που έστη­σε η εργο­δο­σία με  απερ­γο­σπά­στες. Οι εργα­ζό­με­νοι όμως δεν έκα­ναν πίσω στον δίκαιο αγώ­να τους.

Το  Επι­χει­ρη­σια­κό Σωμα­τείο διεκ­δι­κεί την από­συρ­ση των ήδη 15 απο­λύ­σε­ων και την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργασίας.

Η διοί­κη­ση της “Μαλα­μα­τί­να” βλέ­που­με ότι εφαρ­μό­ζει το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο που εξυ­πη­ρε­τεί μόνο την εργο­δο­σία και τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα και τις ζωές των εργα­ζο­μέ­νων. Πατά­ει σε αντι­λαϊ­κούς νόμους που έχει ετοι­μά­σει για το κεφά­λαιο η σημε­ρι­νή και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις με μόνο σκο­πό τη δια­σφά­λι­ση και  πολ­λα­πλα­σια­σμό των κερ­δών του ομίλου.

Να αφε­θούν τώρα ελεύ­θε­ροι οι εργα­ζό­με­νοι — συν­δι­κα­λι­στές και να απο­συρ­θούν όλες οι κατη­γο­ρί­ες. Στη­ρί­ζου­με τον αγώ­να του Σωμα­τεί­ου για την υπο­γρα­φή Επι­χει­ρη­σια­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων σήμε­ρα. Να παρ­θούν άμε­σα πίσω οι απολύσεις.

Η εργο­δο­τι­κή βία και η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περάσει!».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο