Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στηρίζει το αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Ομοσπονδίας για τη σίτιση και φροντίδα χιλιάδων ζώων

Το αίτη­μα της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ϊ­κής και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΦΠΟ) και Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων σχε­τι­κά με τη σίτι­ση και φρο­ντί­δα χιλιά­δων ζώων κάθε είδους σε όλη τη χώρα, στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, όπως τονί­στη­κε και στην τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία μετα­ξύ της ΠΦΠΟ και της Δια­μά­ντως Μανω­λά­κου μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμματος.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Ομο­σπον­δία ανέ­φε­ρε πως με τις εξαγ­γε­λί­ες του κ. Χαρ­δα­λιά για τον τρό­πο σίτι­σης και φρο­ντί­δας τους το πρό­βλη­μα γιγα­ντώ­θη­κε καθώς δεν καλύ­πτει όλες τις περι­πτώ­σεις από­λυ­της ανά­γκης για σίτι­ση και φρο­ντί­δα αδέ­σπο­των και δεσπο­ζό­με­νων ζωντα­νών πλα­σμά­των και πως δημιουρ­γή­θη­κε μία και­νούρ­για αλυ­σί­δα γρα­φειο­κρα­τί­ας, πολ­λοί δήμοι δεν αντα­πο­κρί­νο­νται, αλλά ακό­μα και όταν αντα­πο­κρι­θούν οι ανά­γκες δεν εξυπηρετούνται.

Συγκε­κρι­μέ­να σημεί­ω­σε ότι υπάρ­χουν οικό­σι­τα ζώα σε εξο­χι­κά εκτός ορί­ων δήμου που χρειά­ζε­ται να σιτί­ζο­νται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για να μην πεθά­νουν από την πεί­να, υπάρ­χουν μεμο­νω­μέ­νοι φιλό­ζω­οι που μέχρι πρό­τι­νος τάι­ζαν αδέ­σπο­τα ζώα σε διά­φο­ρες περιο­χές και τώρα από φόβο εφό­σον οι Δήμοι δεν αντα­πο­κρί­νο­νται με βεβαιώ­σεις δεν συνε­χί­ζουν να προ­σφέ­ρουν έργο ‚τα μαγα­ζιά εστί­α­σης που τάι­ζαν κατά τόπους αδέ­σπο­τα ζώα είναι κλει­στά, υπάρ­χουν άνθρω­ποι που δεν δια­θέ­τουν ηλε­κτρο­νι­κά μέσα επι­κοι­νω­νί­ας και ανα­γκά­ζο­νται να έρθουν σε επα­φή με τα γρα­φεία των Δήμων πάλι και πάλι καθώς οι Δήμοι αδυ­να­τούν να αντα­πο­κρι­θούν λόγω του ότι υπο­λει­τουρ­γούν με μειω­μέ­νο προ­σω­πι­κό λόγω της παν­δη­μί­ας, και τόσες άλλες περι­πτώ­σεις που είναι δύσκο­λο να ανα­φερ­θούν σε μία επιστολή.

Μάλι­στα τόνι­σαν ότι η μονα­δι­κή λύση είναι να συμπε­ρι­λη­φθούν οι πολί­τες που σιτί­ζουν και φρο­ντί­ζουν ζώα, όπου δει, ως απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη ανά­γκη, μέσα στη φόρ­μα μετα­κί­νη­σης του Υπουρ­γεί­ου, ως ξεχω­ρι­στή περίπτωση.

Το δίκαιο αυτό αίτη­μα στη­ρί­ζει το ΚΚΕ που ξεκα­θά­ρι­σε πως θα το προ­ω­θή­σει άμε­σα στη Βου­λή ενώ με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο θα ασκή­σει πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση, όπως αντί­στοι­χα και οι «Λαϊ­κές Συσπει­ρώ­σεις» ανά την Ελλά­δα σε επί­πε­δο δήμων, ώστε να βρε­θεί λύση στο υπάρ­χον πρόβλημα.

pfpo4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο